PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Psychologia według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 2. miejscu w woj. śląskim i na 7. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Psychologia

Drukuj

Psychologia – to nauka związana z socjologią, antropologią i filozofią, a jednocześnie kierunek studiów, podczas którego student  poznaje mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Wybierając kierunek Psychologia, zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, absolwentuzyskuje razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra) 

 

Psychologia – jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

 

Program studiów został tak napisany, aby wiedza i kompetencje zdobywane w trakcie nauki dotyczyły także osobistego rozwoju studentów -  ciekawości poznawczej,  kompetencji społecznych i przestrzegania  zasad etyki,  nie tylko w relacjach zawodowych. Program spełnia kryteria określające wymagania wobec absolwentów psychologii opracowane przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych  (European Federation of Psychological Associations – EFPA). Umożliwia absolwentom PsychologiiGWSH ubieganie się o europejski certyfikat potwierdzający zawodowe kwalifikacje psychologów (ang. EuroPsy Certificate). Na kierunku Psychologia stawiamy na specjalizację, w ramach której proponujemy kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

 • Psychologia zarządzania
  Specjalność umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania rynku pracy i pracowników, a także narzędziami ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Student tej specjalności uczy się rozwiązywać m.in. problemy psychologiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami. 

 • Psychologia kliniczna
  Specjalność rozwija w studentach umiejętności nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy oraz obserwacji pacjenta. Program uwzględnia obszarypsychologii zdrowia, psychologii sądowej i penitencjarnejStudenci uczą się wybranych metod diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania. 

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w elementarną wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalność kliniczna to interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym człowieka, ze szczególnym naciskiem na praktykę w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych. 

 • Psychologia interwencyjna
  Student tej specjalności zdobywa wiedzę o problemach społecznych współczesnego świata. Orientuje się w możliwościach udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Poznaje formy pracy psychologicznej, podstawowe techniki przydatne w interwencji psychologicznej, zasady profilaktyki. 
   

Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji studenta. Obowiązkowa pula przedmiotów na Psychologii w GWSH, pozwala w przyszłości naszemu absolwentowi skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Psychologia:

 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Praca zespołowa w psychiatrii środowiskowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

 Sprawdź co o studiach w GWSH mówią studenci.

Czy biznes potrzebuje psychologa? Sprawdź!

czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Psychologia według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 2. miejscu w woj. śląskim i na 7. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+