Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
520 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Psychologia, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Psychologia

Drukuj

Psychologia - to nauka związana z socjologią, antropologią i filozofią, a jednocześnie kierunek studiów, podczas którego student  poznaje mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Wybierając kierunek Psychologia, zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, absolwentuzyskuje razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra) 

 

Psychologia – jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

 

Program studiów został tak napisany, aby wiedza i kompetencje zdobywane w trakcie nauki dotyczyły także osobistego rozwoju studentów -  ciekawości poznawczej,  kompetencji społecznych i przestrzegania  zasad etyki,  nie tylko w relacjach zawodowych. Program spełnia kryteria określające wymagania wobec absolwentów psychologii opracowane przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych  (European Federation of Psychological Associations – EFPA). Umożliwia absolwentom PsychologiiGWSH ubieganie się o europejski certyfikat potwierdzający zawodowe kwalifikacje psychologów (ang. EuroPsy Certificate). Na kierunku Psychologia stawiamy na specjalizację, w ramach której proponujemy kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

 • Psychologia zarządzania
  Specjalność umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania rynku pracy i pracowników, a także narzędziami ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Student tej specjalności uczy się rozwiązywać m.in. problemy psychologiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami. 

 • Psychologia kliniczna
  Specjalność rozwija w studentach umiejętności nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy oraz obserwacji pacjenta. Program uwzględnia obszarypsychologii zdrowia, psychologii sądowej i penitencjarnejStudenci uczą się wybranych metod diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania. 

 • Psychologia interwencyjna
  Student tej specjalności zdobywa wiedzę o problemach społecznych współczesnego świata. Orientuje się w możliwościach udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Poznaje formy pracy psychologicznej, podstawowe techniki przydatne w interwencji psychologicznej, zasady profilaktyki. 

 

Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji studenta. Obowiązkowa pula przedmiotów na Psychologii w GWSH, pozwala w przyszłości naszemu absolwentowi skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Psychologia:

 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Praca zespołowa w psychiatrii środowiskowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

 

czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
520 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Psychologia, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+