Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Jakość Kształcenia

Drukuj

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

 

I. Założenia

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem GWSH w Uczelni został utworzony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), którego celem jest:

 • monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia w GWSH;
 • zapewnianie realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla poszczególnych kierunków studiów, zgodnych z wymaganiami rynku pracy;
 • stałe udoskonalanie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • rozwijanie kontaktów oraz systemu komunikacji z otoczeniem gospodarczym Uczelni.

 

II. Struktura organizacyjna

Podstawę doskonalenia jakości kształcenia stanowi analiza oraz aktualizacja programów  nauczania i ich efektów kształcenia, usprawnianie organizacji dydaktyki, monitoring kariery zawodowej absolwentów, badanie opinii studentów oraz przedsiębiorców, dokonywane przez odpowiednie organy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w GWSH:

 • Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia
 • Kierunkowe Komisje ds. Jakości Kształcenia
 • Komisję Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Zespół ds. oceny jakości prac promocyjnych
 • Zespół ds. zarządzania i rozwoju infrastruktury informatycznej Uczelni
 • Komisję Inwentaryzacyjną
 • Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia

 

III. Badanie opinii studentów

Ważnym elementem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są badania ankietowe prowadzane wśród studentów za pośrednictwem wewnętrznego systemu EHMS. Poprzez ankiety studenci mogą wyrazić swoją opinię o poszczególnych zajęciach dydaktycznych, nauczycielach akademickich, administracji oraz infrastrukturze Uczelni.

 

IV. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Zadaniem Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia jest wspieranie i monitorowanie wszystkich działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w GWSH.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Marta Adamczyk
pokój nr 208A (II piętro, budynek A)
tel. (32) 35 70 680
e-mail: marta.adamczyk@gwsh.pl

 

V. Biuro Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

W celu gromadzenia informacji związanych z jakością kształcenia w GWSH, koordynacji prowadzonych badań ankietowych wśród studentów, bieżącej obsługi administracyjnej Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zagwarantowania komisjom i zespołom funkcjonującym w ramach WSZJK wsparcia organizacyjnego, utworzono w strukturze GWSH Biuro Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Za pośrednictwem Biura UKJK studenci oraz nauczyciele akademiccy mają możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian do procesu dydaktycznego. Uzyskane informacje są przekazywane do analizy stosownej komisji lub zespołu WSZJK.

Biuro Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Agnieszka Szewczyk
pokój nr 213 (II piętro, budynek A)
tel. (32) 35 70 624
e-mail: agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

 

VI. Rzecznik Praw Studenta

Zagadnienia budzące zastrzeżenia studentów mogą być zgłaszane za pośrednictwem Rzecznika Praw Studenta, który w imieniu studentów zreferuje sprawę.

Rzecznik Praw Studenta
Wiktoria Grochulska
e-mail: rada.studentow@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+