PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Drukuj

 

Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych


Zgodnie z dokumentem „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI” przygotowanym pod kierownictwem Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa „symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej 

w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Elementy symulacji mogą być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów i na wszystkich etapach edukacji, od pierwszych lat studiów do specjalistycznego szkolenia podyplomowego. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami”.

 Zgodnie z ww. dokumentem do podstawowych zadań centrów symulacji należy:

- nauka i doskonalenie umiejętności miękkich: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem jego rodziną oraz zespołem wielospecjalistycznym, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków, zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,

- nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego,

- nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,

- nauka umiejętności technicznych z udziałem pacjentów standaryzowanych, np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną”.

W celu nauczania studentów na Kierunku Pielęgniarstwo wg najnowszych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej w projekcie zaplanowano utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w pełni wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny. Specyfikacja sprzętu:

  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności (sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu):

o   wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego,
o   wysokiej klasy symulator dziecka,
o   wysokiej klasy symulator niemowlęcia,
o   stanowisko sterowania,
o   łóżko na stanowisko intensywnej terapii,
o   wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem,
o   inkubator otwarty,
o   wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
o   defibrylator manualny z funkcją AED,
o   panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,
o   pompa strzykawkowa,
o   pompa infuzyjna objętościowa,
o   respirator,
o   ssak próżniowy lub elektryczny,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   zestaw mebli medycznych,
o   zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

  • Pomieszczenie kontrolne – sterownia (pomieszczenie umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej):

o   zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego 
o   zestaw wyposażenia biurowego

  • Sala symulacji BLS (ang. Basic Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

o   fantom BLS osoby dorosłej,
o   fantom BLS dziecka,
o   fantom BLS niemowlęcia,
o   defibrylator automatyczny-treningowy AED,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

o   zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
o   zaawansowany fantom PALS dziecka,
o   zaawansowany fantom PALS niemowlę,
o   plecak ratowniczy,
o   defibrylator,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala umiejętności pielęgniarskich (sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.):

o   zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
o   zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
o   panel nadłóżkowy z wybranymi mediami,
o   łóżko szpitalne ortopedyczne,
o   stanowisko do iniekcji,
o   lampa zabiegowa,
o   łóżko pacjenta domowe,
o   aparat EKG,
o   Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
o   szafka przyłóżkowa,
o   wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
o   wózek transportowy,
o   wózek inwalidzki,
o   zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
o   zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
o   ssak elektryczny,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

  • Sala umiejętności technicznych (sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.):

o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły,
o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko
o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę,
o   trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe,
o   trenażer - dostęp do szpikowy,
o   trenażer - iniekcje domięśniowe,
o   trenażer - iniekcje śródskórne,
o   trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny,
o   trenażer - badanie gruczołu piersiowego,
o   trenażer-konikotomia,
o   fantom noworodka pielęgnacyjny,
o   fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego,
o   fantom wcześniaka,
o   model pielęgnacji stomii,
o   model pielęgnacji ran,
o   model pielęgnacji ran odleżynowych,
o   model do zakładania zgłębnika,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala egzaminacyjnej OSCE (sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych):

o   system audio-video,
o   kozetka lekarska,
o   stanowisko komputerowe,
o   lampa zabiegowa punktowa,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   zestaw mebli medycznych,
o   zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+