Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Drukuj

Zgodnie z dokumentem „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI” przygotowanym pod kierownictwem Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa „symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej
w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Elementy symulacji mogą być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów i na wszystkich etapach edukacji, od pierwszych lat studiów do specjalistycznego szkolenia podyplomowego. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami”.

 Zgodnie z ww. dokumentem do podstawowych zadań centrów symulacji należy:

- nauka i doskonalenie umiejętności miękkich: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem jego rodziną oraz zespołem wielospecjalistycznym, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków, zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,

- nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego,

- nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,

- nauka umiejętności technicznych z udziałem pacjentów standaryzowanych, np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną”.

W celu nauczania studentów na Kierunku Pielęgniarstwo wg najnowszych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej w projekcie zaplanowano utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w pełni wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny. Specyfikacja sprzętu:

  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności (sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu):

o   wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego,
o   wysokiej klasy symulator dziecka,
o   wysokiej klasy symulator niemowlęcia,
o   stanowisko sterowania,
o   łóżko na stanowisko intensywnej terapii,
o   wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem,
o   inkubator otwarty,
o   wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
o   defibrylator manualny z funkcją AED,
o   panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,
o   pompa strzykawkowa,
o   pompa infuzyjna objętościowa,
o   respirator,
o   ssak próżniowy lub elektryczny,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   zestaw mebli medycznych,
o   zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

  • Pomieszczenie kontrolne – sterownia (pomieszczenie umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej):

o   zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego 
o   zestaw wyposażenia biurowego

  • Sala symulacji BLS (ang. Basic Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

o   fantom BLS osoby dorosłej,
o   fantom BLS dziecka,
o   fantom BLS niemowlęcia,
o   defibrylator automatyczny-treningowy AED,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

o   zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
o   zaawansowany fantom PALS dziecka,
o   zaawansowany fantom PALS niemowlę,
o   plecak ratowniczy,
o   defibrylator,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala umiejętności pielęgniarskich (sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.):

o   zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
o   zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
o   panel nadłóżkowy z wybranymi mediami,
o   łóżko szpitalne ortopedyczne,
o   stanowisko do iniekcji,
o   lampa zabiegowa,
o   łóżko pacjenta domowe,
o   aparat EKG,
o   Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
o   szafka przyłóżkowa,
o   wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
o   wózek transportowy,
o   wózek inwalidzki,
o   zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
o   zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
o   ssak elektryczny,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

  • Sala umiejętności technicznych (sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.):

o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły,
o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko
o   trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę,
o   trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe,
o   trenażer - dostęp do szpikowy,
o   trenażer - iniekcje domięśniowe,
o   trenażer - iniekcje śródskórne,
o   trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny,
o   trenażer - badanie gruczołu piersiowego,
o   trenażer-konikotomia,
o   fantom noworodka pielęgnacyjny,
o   fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego,
o   fantom wcześniaka,
o   model pielęgnacji stomii,
o   model pielęgnacji ran,
o   model pielęgnacji ran odleżynowych,
o   model do zakładania zgłębnika,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego.

  • Sala egzaminacyjnej OSCE (sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych):

o   system audio-video,
o   kozetka lekarska,
o   stanowisko komputerowe,
o   lampa zabiegowa punktowa,
o   zestaw drobnego sprzętu medycznego,
o   zestaw mebli medycznych,
o   zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+