Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Praca w GWSH

Praca w GWSH

Drukuj

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, jako Uczelnia Akademicka z 29- letnią tradycją, prowadzi działalność w ramach sześciu wydziałów (w tym dwóch zagranicznych) oferując studia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym ogółem na trzynastu kierunkach studiów.  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach poszukuje obecnie pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. płac i kadr

nr ref 3/2020
Miejsce pracy: Katowice

 

W zakresie odpowiedzialności zatrudnionej osoby będzie leżało:

 • obsługa płacowa zleceniobiorców,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • realizacja świadczeń chorobowych i macierzyńskich dla  zleceniobiorców,
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń i korespondencji z ZUS,
 • sporządzanie raportów do GUS, PFRON,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • kontrola prawidłowości naliczania płac, raportowanie,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i druków Rp-7.

Od zatrudnionej osoby oczekujemy:

 • min. trzyletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomości przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zasad rozliczania czasu pracy i  podatku dochodowego,
 • mile widziana znajomość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • bardzo dobrej znajomości MS Word, MS Excel,
 • dobrej organizacji pracy, systematyczności, terminowości i dyskrecji,
 • samodzielności i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • gotowości do pracy w weekendy

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego w ramach oferty studiów GWSH a także na zewnętrznych szkoleniach i kursach

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres biurokarier@gwsh.pl  lub za pomocą przycisku APLIKUJ wraz z podaniem numeru referencyjnego oraz nazwy stanowiska.
Prosimy również o zamieszczenie aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzebnych niezbędnych dla procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. płac i kadr w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.  

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową  
  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522; 
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl  
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji pracowników. 
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego przepisami prawa; 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania  
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; 
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, 
 • Administrator informuje, iż na terenie Uczelni zainstalowany jest monitoring wizyjny  
  i obejmuje wejścia do budynków: otoczenie budynków, korytarze. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO i obejmuje wejścia do budynków; 
 • Administrator będzie przekazywał dane pracowników do państw trzecich w związku  
  z prowadzonymi placówkami przez Administratora lub obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

Adiunkt w katedrze Psychologii

 

Zadania:

 • prowadzenie zajęć dla studentów Uczelni,
 • udział w projektach naukowych,
 • realizacja bieżących zadań naukowo-dydaktycznych,
 • współpraca z instytucjami.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów psychologicznych,
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych ,
 • specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej - dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej Uczelni.

 

Prosimy o przesyłanie cv na adres biurokarier@gwsh.pl wraz z oświadczeniem: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko.

 

Jeżeli jednak masz ciekawy pomysł i chciałbyś nawiązać współpracę z GWSH, wyślij nam swoją aplikację na adres: praca@gwsh.pl.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+