PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kodeks Etyki Pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego

Drukuj

Preambuła

Kodeks Etyki Pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zwanej dalej Uczelnią, stanowi zbiór zasad i wartości etyczno-moralnych, wynikających z ogólnych zasad etyki, uznanych w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące. Zasady te stanowią fundament dla dalszych sformułowań niniejszego Kodeksu. Są to: poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych zobowiązań oraz uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności.
W części niniejszego Kodeksu dotyczącej etyki pracownika naukowego korzystano z następujących dokumentów:

 • opracowania European Science Foundation oraz All European Academies pt.  The European Code of Conduct for Research Integrity z 2010 roku,
 • opracowania Zespołu do Spraw Etyki w Nauce Komitetu Badań Naukowych z 2000 roku pt. Dobra praktyka badań naukowych
 • opracowania Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk z 2001 roku pt. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych,
 • uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2012 roku pt. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.

 

§ 1
Ogólne powinności pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych Uczelni przy wykonywaniu swoich obowiązków

 1. Każdy pracownik GWSH jako członek społeczności akademickiej przestrzega Kodeksu Etyki.
 2. Studenci, jako członkowie tejże społeczności akademickiej, zostają poinformowani o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Uczelni.
 3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Uczelni ma zawsze na względzie dobro społeczności akademickiej oraz chroni interesy każdego jej członka w zakresie jego uprawnień, przestrzegając przepisów prawa.
 4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Uczelni kieruje się czterema zasadami:
  • zasadą rzetelności – wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w najlepszy sposób swoją wiedzę,
  • zasadą równości – w zakresie prowadzonych spraw wszystkie osoby traktuje równo, bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, czy pozycję społeczną,
  • zasadą współpracy – wykonując swoje obowiązki jest życzliwy wobec wszystkich członków społeczności akademickiej, a wobec swoich współpracowników nastawiony jest na współpracę, a nie na konfrontację,
  • zasadą odpowiedzialności – ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie w miejscu pracy.

 

§ 2
Szczegółowe powinności pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni przy wykonywaniu swoich obowiązków

 1. Na podstawowych i uniwersalnych zasadach etyki opiera się integralność i wiarygodność nauki i dlatego odnoszą się one do wszystkich naukowców i instytucji, w których prowadzą oni badania.
 2. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni stale pogłębia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje.
 3. W zakresie procedur badawczych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni przestrzega następujących zasad:
  • badania prowadzi skrupulatnie, dokładnie i w sposób obiektywny,
  • w zakresie ubiegania się o środki finansowe na badania pracownik składa realne obietnice i dokłada wszelkich starań dla zrealizowania zadeklarowanych celów badania,
  • środki finansowe przeznaczone na badania wykorzystuje w sposób oszczędny i efektywny.
 4. W zakresie autorstwa oraz publikacji wyników badań naukowych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni przestrzega następujących zasad:
  • publikuje wyniki swoich badań i ich interpretacje rzetelnie i dokładnie w formie monografii, rozdziałów w monografii lub też w czasopisma naukowych z list A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • poprawnie cytuje prace powiązane, z których korzysta,
  • ujawnia w publikacji wkład intelektualny innych osób, mających istotny wpływ na publikowane badania.
 5. Za rażące przewinienia w badaniach naukowych i publikacji ich wyników uznaje się:
  • fabrykowanie wyników, czyli zmyślanie wyników badań i przedstawianie ich jako prawdziwych,
  • fałszowanie wyników, czyli pomijanie niewygodnych danych w badaniach,
  • plagiaty (naruszenia praw własności intelektualnej), czyli przywłaszczanie cudzych idei, wyników badań lub sformułowań, bez poprawnego podania źródła.
 6. W zakresie recenzowania prac naukowych pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni przestrzega następujących zasad:
  • nie podejmuje się recenzowania pracy naukowej, jeżeli wykracza ona poza jego kompetencje i doświadczenie naukowe,
  • recenzuje skrupulatnie, dokładnie, obiektywnie i w sposób uzasadniony,
  • unika konfliktu interesów (powinowactwo lub podległość służbowa autora recenzowanej pracy wobec recenzenta),
  • przestrzega poufności do chwili ukazania się recenzowanych publikacji w druku,
  • nie wykorzystuje danych, czy też koncepcji zawartych w recenzowanych tekstach bez zgody ich autorów.
 7. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni wpaja swoim uczniom i podopiecznym obowiązujące w nauce standardy i normy etyczne oraz wymaga od nich ich przestrzegania.

 

§ 3

Kodeks Etyki Pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+