PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Klinika Prawa

Drukuj

KLINIKA PRAWA AG – informacje ogólne  

Studencka Klinika Prawa Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym, które w danej sprawie nie posiadają profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata, czy radcy prawnego).

Klinika Prawa prowadzi działalność pro publico bono. Wsparcie ze strony Studentów dla Osób ubiegających się o pomoc w ramach Kliniki Prawa, odbywają się pod bezpośrednim, merytorycznym nadzorem opiekuna Kliniki – Dr hab. dr h.c. Andrzeja Bisztygi, prof. AG, Kierownika Katedry Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, jak i pracowników naukowych Katedry Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach:

 • Prodziekan ds. kierunków Prawo oraz Administracja dr Katarzyna Płonka–Bielenin, prof. AG;
 • dr Barbara Paw;
 • dr Daniel Wojtczak.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 • Porady prawne udzielane są osobom przybyłym osobiście do siedziby Kliniki – zgodnie z treścią Regulaminu Funkcjonowania Kliniki Prawa Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • Podstawą do udzielenia porady prawnej jest wypełniony i podpisany przez osobę ubiegająca się o pomoc prawną formularz zgłoszeniowy;
 • Porady prawne świadczone są przez Studentów Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej w Katowicach;
 • Pomoc prawna udzielana jest przez Studenta (Studentów) i odbywa się pod opieką osoby sprawującej nadzór – opiekuna Kliniki.
 • Nie udziela się porad telefonicznych, ani za pośrednictwem poczty e-mail. Porady prawne udzielane są w siedzibie Kliniki.
 • Studenci pracujący w ramach wolontariatu w Klinice Prawa AG mają obowiązek zachowania tajemnicy (obowiązującej w zawodach prawniczych) i ochrony danych osobowych:
  • objęte tajemnicą są wszystkie dokumenty, wiadomości i notatki dotyczące sprawy, uzyskane od osoby ubiegającej się o pomoc prawną;
  • obowiązują wysokie standardy etyczne
 • Pomoc prawna świadczona w ramach Kliniki służy również celom kształcenia Studentów;
 • Do udzielania pomocy prawnej uprawnieni są Studenci odznaczający się wrażliwością na problemy społeczne:
  • IV lub V roku Prawa, w uzasadnionych przypadkach również studenci III roku, którzy uzyskują co najmniej dobre wyniki w nauce, lub
  • III roku Administracji.
 • Każdy Student ma obowiązek dochować należytej staranności w prowadzeniu przydzielonej mu sprawy, zgodnie ze swą wiedzą i umiejętnościami.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+