PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Drukuj

MISJA
AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH

Motto Uczelni: „Wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc
August Comte (XIX-wieczny, francuski socjolog i ekonomista)

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy prawie 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.

Mając na względzie powyższe motywy i idee Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach postrzega swoją misję – gdy chodzi o sferę dydaktyki – jako ogół działań zmierzających do wypełniania luki kompetencyjnej na rynku pracy poprzez umożliwienie, głównie młodzieży regionu Śląska, zdobywania (na różnych kierunkach oraz poziomach kształcenia) umiejętności zawodowych i wiedzy akademickiej, budzenie w niej ducha aktywności i przedsiębiorczości, a także stałe podnoszenie, zgodnie z ideą lifelong learning – uczenia się przez całe życie, kwalifikacji osób pracujących już zawodowo (oferując szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz seminaria doktorskie), zgodnie z przewidywanymi potrzebami gospodarczymi i społecznymi Regionu oraz Kraju. Natomiast w sferze nauki Uczelnia widzi swoją misję w rozwijaniu (na miarę posiadanego potencjału kadrowego, infrastruktury oraz środków finansowych) działalności naukowo-badawczej, zarówno w obszarze badań podstawowych, jak też w obszarze badań powiązanych z praktyką, tj. prowadzonych na potrzeby jej otoczenia gospodarczego – w tym szczególnie regionu Śląska.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+