PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Drukuj

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach) jest najstarszą, niepubliczną uczelnią wyższą na Górnym Śląsku, z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym. Koncepcja powstania Uczelni pojawiła się na początku 1991 r., znajdując swój wyraz w utworzeniu Górnośląskiego Prywatnego College’u Ekonomicznego, przekształconego następnie w Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W październiku 2016 r. GWSH połączyła się z Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, tworząc pod wspólną marką jeden z najbardziej prężnych, niepublicznych ośrodków akademickich w woj. śląskim.

1 czerwca 2022 r. GWSH zmieniła swoją nazwę stając się Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Aktualnie Akademia Górnośląska kształci studentów w kraju i zagranicą w obszarach nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, a także medycznych oraz nauk o zdrowiu, przygotowując ich, jako wysokiej klasy specjalistów, do podjęcia pracy w kraju i zagranicą.

  

Misja Uczelni

„Człowiek ma prawo dostępu do wiedzy.”

Misją Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach jest jej stały rozwój, wynikający ze zmienności otoczenia, aby wyprzedzać potrzeby rynku i łącząc tradycję z wyzwaniami przyszłości, móc zaoferować najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych, opartych na wiedzy i doświadczeniu, przygotowując absolwentów do wejścia na rynek pracy, budując jednocześnie społeczność akademicką w oparciu o wyznawane wartości i poczucie bezpieczeństwa.

Motto Uczelni:

„Wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc” 
August Comte
wybitny ekonomista i socjolog francuski

 

Wizja rozwoju Uczelni

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach będzie nowoczesną międzynarodową Uczelnią o konkurencyjnej pozycji, zapewniającą możliwości rozwoju społeczności akademickiej, oferującą wysoką jakość usług edukacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby społeczeństwa.

 

Wartości, którymi kieruje się Uczelnia

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach opiera swoją działalność na trzech podstawowych wartościach, kierując się nimi w swoich działaniach. Są to:

 • Jakość
  Realizacja usług edukacyjnych na jak najwyższym poziomie w celu uzyskania satysfakcji klientów. Współpraca z profesjonalnymi i kompetentnymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi gotowymi do ciągłego samodoskonalenia. Rozwój w oparciu o najnowsze standardy i technologie. Dążenie do doskonałości organizacyjnej.

 • Wiarygodność
  Realizacja zobowiązań na najwyższym poziomie w oparciu o normy prawne i etyczne. Budowanie zaufania i długotrwałych relacji ze społecznością akademicką Uczelni i jej otoczeniem.

 • Innowacyjność
  Dążenie do jak najlepszego wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego. Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań. Otwartość na zmiany i niestandardowe idee. 

 

Obszary i cele strategiczne Uczelni na lata 2023-2027

Wypełniając swoją Misję i realizując Strategię swojego rozwoju Akademia Górnośląska podejmie następujące działania w ramach kluczowych obszarów strategicznych:

Obszar: Nauka

Cel: Doskonalenie kluczowych obszarów badań naukowych

 • Identyfikacja i rozwój kluczowych obszarów badawczych w Uczelni
 • Zwiększenie liczby oraz podnoszenie poziomu publikacji naukowych poprzez rozwój ilościowy i jakościowy Wydawnictwa Uczelni
 • Wsparcie naukowców w podnoszeniu poziomu ich badań naukowych i pozyskiwaniu grantów
 • Zwiększenie liczby organizowanych w Uczelni konferencji i seminariów naukowych
 • Zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczo-rozwojowych

Obszar: Pracownicy

Cel: Doskonalenie kompetencji i zaangażowania pracowników

 • Utrzymanie i wzmocnienie zaangażowania wysokokwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej
 • Wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników
 • Budowa modelu badania kompetencji pracowników
 • Inicjowanie i stworzenie wielowymiarowej przestrzeni pracownikom Uczelni do rozwoju naukowego i podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji w oparciu o wyzwania przyszłości
 • Budowanie poczucia przynależności i identyfikacji pracowników z Uczelnią

 

Obszar: Otoczenie

Cel: Doskonalenie relacji Uczelni z otoczeniem naukowym, biznesowym i społecznym

 • Budowa modelu współpracy B2B
 • Rozszerzenie współpracy interesariuszy zewnętrznych ze środowiskiem akademickim Uczelni
 • Zwiększenie umiędzynarodowienia Uczelni poprzez rozwój oferty edukacyjnej i rozszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi
 • Wzmocnienie działań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki

 

Obszar: Rozwój organizacyjny

Cel: Doskonalenie kultury organizacyjnej Uczelni

 • Wzmocnienie silnej marki Uczelni w związku z jej rebrandingiem
 • Wzmocnienie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Uczelni
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej Uczelni pod kątem dopasowania do skali oferowanych usług edukacyjnych
 • Stały rozwój i modernizacja infrastruktury Uczelni, w tym również badawczo-dydaktycznej oraz IT
 • Pozyskanie wsparcia finansowego na rozwój Uczelni
 • Doskonalenie Uczelni jako pracodawcy
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+