Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Drukuj

MISJA
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH

Motto Uczelni: „Wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc
August Comte (XIX-wieczny, francuski socjolog i ekonomista)

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy prawie 25-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.

Mając na względzie powyższe motywy i idee Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach postrzega swoją misję – gdy chodzi o sferę dydaktyki – jako ogół działań zmierzających do wypełniania luki kompetencyjnej na rynku pracy poprzez umożliwienie, głównie młodzieży regionu Śląska, zdobywania (na różnych kierunkach oraz poziomach kształcenia) umiejętności zawodowych i wiedzy akademickiej, budzenie w niej ducha aktywności i przedsiębiorczości, a także stałe podnoszenie, zgodnie z ideą lifelong learning – uczenia się przez całe życie, kwalifikacji osób pracujących już zawodowo (oferując szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz seminaria doktorskie), zgodnie z przewidywanymi potrzebami gospodarczymi i społecznymi Regionu oraz Kraju. Natomiast w sferze nauki Uczelnia widzi swoją misję w rozwijaniu (na miarę posiadanego potencjału kadrowego, infrastruktury oraz środków finansowych) działalności naukowo-badawczej, zarówno w obszarze badań podstawowych, jak też w obszarze badań powiązanych z praktyką, tj. prowadzonych na potrzeby jej otoczenia gospodarczego – w tym szczególnie regionu Śląska.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+