PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

Wydawnictwo Akademii Górnośląskiej - cele i zadania

Drukuj

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej (ISSN 2956-6673,e-ISSN 2956-6681) zostały uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pozycja 32239) uzyskały 70 punktów. 

Informujemy również, iż w zeszytach  publikowane artykuły przesłane przez autorów krajowych, jak i zagranicznych. Dyscypliny przypisane Zeszytom Naukowym Akademii Górnośląskiej to: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne oraz psychologia.  

Zespół redakcyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych autorów do publikacji swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań w naszym czasopiśmie.


 
Koszt publikacji artykułu o objętości maksymalnie do 14 stron (ze streszczeniami, rysunkami, tekstem głównym i bibliografią) wynosi: 
  • 500 zł + VAT (do dwóch autorów danego artykułu)
  • 700 zł + VAT (od trzech do pięciu autorów)
  • 900 zł + VAT (powyżej pięciu autorów)
  • cena za każdą dodatkową stronę powyżej 14 - 50 zł + VAT​Najważniejszym zadaniem wydawnictwa Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach jest upowszechnianie osiągnięć naukowych nie tylko pracowników naukowych i dydaktycznych AG, ale również zaprzyjaźnionych i współpracujących z nią naukowców, dydaktyków i specjalistów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. ​

Wydawnictwo publikuje monografie, prace awansowe, skrypty oraz Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej. Wpływa to na podnoszenie pozytywnego wizerunku uczelni, rozprzestrzenianie wartości przez nią propagowanych oraz utrwalanie dorobku jej pracowników naukowych. Szczególne miejsce w pracach wydawniczych zajmują publikacje z zakresu zarządzania i jakości reprezentując niejako w ten sposób zasadniczy profil badań realizowanych na AG. Publikowane są również materiały dotyczące takiej problematyki jak: prawo i administracja, ekonomia, nauki o zdrowiu oraz turystyka i rekreacja. Zgodnie z wymogami egzemplarze poszczególnych publikacji wysyłane są do czołowych bibliotek w kraju oraz współpracujących z uczelnią bibliotek zagranicznych. ​

Wydawnictwo prowadzi pełną obsługę wydawniczą – wysyła prace do recenzji, czuwa nad procesem redakcyjnym jak również nad przestrzeganiem norm etycznych i prawnych całego procesu wydawniczego (choćby w kwestii respektowania praw autorskich i majątkowych, czy ghostwritingu). Druk realizowany jest we współpracujących z wydawnictwem drukarniach ​

Nakłady publikowanych pozycji są niewielkie, lecz mieszczące się w wielkościach powszechnie realizowanych dla tego typu publikacji a wynikających zarówno z rozpoznania rynku jak i możliwości finansowych. ​

Pieczę nad pracami wydawnictwa sprawuje Rada Wydawnicza składająca się z przedstawicieli większości dyscyplin realizowanych na uczelni. Pracami Rady kieruje Rektor Akademii Górnośląskiej, pełniący jednocześnie nadzór naukowy nad wydawnictwem.

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+