Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Wydawnictwo GWSH - cele i zadania

Drukuj

Najważniejszym zadaniem Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach jest upowszechnianie osiągnięć naukowych nie tylko pracowników naukowych i dydaktycznych GWSH, ale również zaprzyjaźnionych i współpracujących z nią naukowców, dydaktyków i specjalistów z innych naukowych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Wydawnictwo publikuje monografie, prace awansowe, skrypty oraz Zeszyty Naukowe GWSH. Wpływa to na podnoszenie pozytywnego wizerunku Uczelni, rozprzestrzenianie wartości przez nią propagowanych oraz utrwalanie dorobku jej pracowników naukowych. Szczególne miejsce w pracach wydawniczych zajmują publikacje z zakresu zarządzania i jakości reprezentując niejako w ten sposób zasadniczy profil badań realizowanych w GWSH. Publikowane są również materiały dotyczące takiej problematyki jak: prawo i administracja, ekonomia, psychologia, nauki o zdrowiu oraz turystyka i rekreacja. Zgodnie z wymogami egzemplarze poszczególnych publikacji wysyłane są do PBN oraz innych czołowych bibliotek w kraju, a także współpracujących z Uczelnią bibliotek zagranicznych.

Wydawnictwo prowadzi pełną obsługę wydawniczą – wysyła prace do recenzji, czuwa nad procesem redakcyjnym jak również nad przestrzeganiem norm etycznych i prawnych całego procesu wydawniczego (choćby w kwestii respektowania praw autorskich i majątkowych, czy ghostwritingu). Druk realizowany jest we współpracujących z wydawnictwem drukarniach.

Nakłady publikowanych pozycji mieszczą się w wielkościach powszechnie realizowanych dla tego typu publikacji, a wynikających zarówno z rozpoznania rynku jak i możliwości finansowych Uczelni.

Pieczę nad pracami wydawnictwa sprawuje Rada Wydawnicza oraz Rada Naukowa, w których skład wchodzą przedstawiciele większości dyscyplin naukowych prowadzonych na Uczelni. Pracami Rady Wydawniczej - jako Redaktor Naczelny - kieruje Rektor GWSH, pełniący jednocześnie nadzór naukowy nad Wydawnictwem.

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+