PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Wydawnictwo AG - cele i zadania

Drukuj

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania (ISSN 2451-4535) zostały uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pozycja 32260) uzyskały 70 punktów. 

Informujemy również, iż w zeszytach  publikowane artykuły przesłane przez autorów krajowych jak i zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z zakresu takich dyscyplin jak: nauki o zarządzaniu, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz psychologia).  

Zespół redakcyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych autorów do publikacji swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań w naszym czasopiśmie.


 
Koszt publikacji artykułu o objętości maksymalnie do 14 stron (ze streszczeniami, rysunkami, tekstem głównym i bibliografią) wynosi: 
  • 500 zł + VAT (do dwóch autorów danego artykułu)
  • 700 zł + VAT (od trzech do pięciu autorów)
  • 900 zł + VAT (powyżej pięciu autorów)
  • cena za każdą dodatkową stronę powyżej 14 - 50 zł + VATNajważniejszym zadaniem Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach jest upowszechnianie osiągnięć naukowych nie tylko pracowników naukowych i dydaktycznych GWSH, ale również zaprzyjaźnionych i współpracujących z nią naukowców, dydaktyków i specjalistów z innych naukowych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Wydawnictwo publikuje monografie, prace awansowe, skrypty oraz Zeszyty Naukowe GWSH. Wpływa to na podnoszenie pozytywnego wizerunku Uczelni, rozprzestrzenianie wartości przez nią propagowanych oraz utrwalanie dorobku jej pracowników naukowych. Szczególne miejsce w pracach wydawniczych zajmują publikacje z zakresu zarządzania i jakości reprezentując niejako w ten sposób zasadniczy profil badań realizowanych w GWSH. Publikowane są również materiały dotyczące takiej problematyki jak: prawo i administracja, ekonomia, psychologia, nauki o zdrowiu oraz turystyka i rekreacja. Zgodnie z wymogami egzemplarze poszczególnych publikacji wysyłane są do PBN oraz innych czołowych bibliotek w kraju, a także współpracujących z Uczelnią bibliotek zagranicznych.

Wydawnictwo prowadzi pełną obsługę wydawniczą – wysyła prace do recenzji, czuwa nad procesem redakcyjnym jak również nad przestrzeganiem norm etycznych i prawnych całego procesu wydawniczego (choćby w kwestii respektowania praw autorskich i majątkowych, czy ghostwritingu). Druk realizowany jest we współpracujących z wydawnictwem drukarniach.

Nakłady publikowanych pozycji mieszczą się w wielkościach powszechnie realizowanych dla tego typu publikacji, a wynikających zarówno z rozpoznania rynku jak i możliwości finansowych Uczelni.

Pieczę nad pracami wydawnictwa sprawuje Rada Wydawnicza oraz Rada Naukowa, w których skład wchodzą przedstawiciele większości dyscyplin naukowych prowadzonych na Uczelni. Pracami Rady Wydawniczej - jako Redaktor Naczelny - kieruje Rektor GWSH, pełniący jednocześnie nadzór naukowy nad Wydawnictwem.

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+