PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Zasady edytorskie przygotowania publikacji naukowych

Drukuj

UWAGI OGÓLNE:

Do publikacji przyjmowane będą wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, które stanowią oryginalne dzieło Autora (Autorów) i nie były publikowane w innych wydawnictwach. 

Językiem publikacji jest język polski. Istnieje jednakże możliwość publikacji w języku angielskim (wymagane jest w tej sytuacji streszczenie w języku polskim).

Zgłoszone artykuły będą podlegały wstępnej ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez wybranych członków Rady Naukowej oraz redaktora tematycznego danego numeru czasopisma, a następnie recenzji według zasady „double-blinde review proces”. 

Na adres redakcji (wydawnictwo@gwsh.pl) należy przekazać pełną wersję elektroniczną w edytorze WORD (jako makietę tekstu z rycinami, tabelami i fotografiami o nazwie np. KowalskiA.doc/docx) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację przesłanego materiału w Zeszytach Naukowych oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z procedurą ghostwriting i procentowym wkładzie poszczególnych autorów pracy (jeżeli występuje więcej, niż jeden autor danego artykułu). 

Oprócz tego prosimy o zamieszczenie następujących plików i folderów:

 • tekst artykułu ze streszczeniami w języku polskim i angielskim (tekst przygotowany wg. wskazówek załączonych poniżej bez rycin, tabel i fotografii – plik o nazwie KowalskiA_tekst.doc/docx;
 • plik z podpisami do ikonografii zawartej w tekście w języku polskim i angielskim – plik o nazwie: KowalskiA_podpisy.doc/docx;
 • plik z tabelami wraz z ich nazwami w języku polskim i angielskim (KowalskiA_tabele.doc/docx);
 • folderu z rycinami (KowalskiA_ryciny – każda rycina w osobnym pliku);
 • folder z fotografiami (KowalskiA_fot).

 

UKŁAD TEKSTU:

 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko autora 
Afiliacja: pełna nazwa instytucji 
Adres: miasto, kraj 
e-mail autora

 

TYTUŁ PUBLIKACJI

TYTUŁ PUBLIKACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Streszczenie w j. polskim
(max. 1000 znaków wraz ze spacjami).

Streszczenie w j. angielskim
(powinno być tłumaczeniem streszczenia polskiego i zawierać również max. 1000 znaków;).

Słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim):
maksymalnie 6 słów, które powinny dotyczyć: tematu, obszaru badawczego, metody badawczej oraz trzy inne.

 

Teksty należy dostarczyć w formacie *.doc (lub docx). Nazwa pliku tekstowego powinna zaczynać się od pełnego nazwiska autora i pierwszej litery imienia np. KowalskiA.doc. Całkowita objętości artykułu (wraz ze streszczeniami, grafiką i zestawieniem literatury) powinna wynosić od 12 do 16 stron

Czcionka 12-punktowa Times New Roman przy interlinii 1,5 wiersza. Marginesy 2,5 cm (1800 znaków ze spacjami na stronę).

Prosimy nie numerować rozdziałów. Tytuły kolejnych rozdziałów prosimy rozróżniać wg poniższego wzoru:

 

ROZDZIAŁ

Podrozdział

Podpodrozdział

 

Prosimy unikać zbytniego rozdrabniania tekstu na podrozdziały.

 

Artykuł powinien składać się z:

 • wprowadzenia – w którym powinny być zawarte cele opracowania, metody oraz zarys problematyki,
 • rozdziałów o osobnych podtytułach;
 • podsumowania, wniosków lub dyskusji wyników; 
 • uwag końcowych;
 • bibliografii i netografii.

 

Pozostałe uwagi:

 • nie należy dzielić wyrazów na sylaby (zarówno ręcznie jak i automatycznie).
 • spacje należy stawiać tylko w następujących przypadkach:
  dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami).
 • nie należy używać spacji wewnątrz nawiasów, jeżeli nie służą one oddzieleniu wyrazów – nawias stanowi część pierwszego i ostatniego wyrazu tekstu zamkniętego w nawiasach.
 • analogicznie piszemy tekst w cudzysłowach.
 • akapit należy ustawić za pomocą funkcji wcięcie pierwszego wiersza (0,7 pkt.)
 • łączniki (dywizy) (-)stosujemy do:
  • przedziałów liczbowych i czasowych np.: 1999-2000;
  • tworzenia różnego rodzaju złożenia, jak np. czarno-biały, Bielsko-Biała.
 • myślniki (  –  ) pełnią  funkcję  znaku międzywyrazowego, dlatego nie stosuje się go wewnątrz wyrazów, ale pomiędzy nimi, np. Myślnik czy pauza − oto jest pytanie!
 • czcionka ITALIC – cytaty (bez cudzysłowów, ale z podaniem strony, z której pochodzi cytat), łacińskie nazwy;
 • prosimy o stosowanie skrótów: rok – r., wiek – w., procent – %, itp.

 

Przypisy i literatura:

 • możliwe jest stosowanie przypisów dolnych z numeracją cyfrową ale wyłącznie jako dodatkowa forma rozwinięcia kwestii lub podanie jej źródła;
 • literaturę cytować należy na końcu zdania w nawiasach zwykłych np.: (Kondracki, 1998; Nowak, 2009); - typ harvardzki
 • spis literatury powinien zostać sporządzony w układzie:
 • nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania: „tytuł”, wydawnictwo, miejsce wydania, zakres stron, np.: Kowalski A., 2014: Tytuł publikacji, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, nr 6, Katowice, s. 12-20.
 • w przypadku czasopism lub monografii – po tytule artykułu wpisać [w:] tytuł czasopisma lub monografii, redaktora tomu, nr tomu lub zeszytu, zakres stron.

 

     Materiał graficzny:

 • podpisy pod materiałem graficznym powinny być w języku polskim i angielskim. Dotyczy to także legendy map, tytułów i nagłówków tabel. Prosimy pamiętać o konieczności wykazania źródła informacji naukowej.
 • ryciny (to jest: wykresy,  mapy, rysunki) – powinny być numerowane kolejno np.:Ryc.1, Ryc.2, a podpis wraz ze źródłem danych powinien być umieszczony pod ryciną
 • zdjęcia – powinny być dostarczone w postaci cyfrowej w formacie *.jpg, *.tif lub *.gif w kolorze oraz w wersji „w odcieniach szarości” w rozdzielczości 300 dpi. Numerowane kolejno np.: Fot.1, Fot.2 a podpis wraz ze źródłem danych powinien być umieszczony pod fotografią;
 • tabele – powinny być opracowane w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł w języku polskim i angielskim oraz kolejny numer (u góry) oraz źródła danych (u dołu). Główka tabeli powinna być dwujęzyczna.

 

Uwaga – materiał graficzny należy wliczać w całkowitą objętość artykułu!

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty stylistycznej tekstów oraz usuwania materiału graficznego nie spełniającego wymagań redakcyjnych.

Prace przygotowane niezgodnie z niniejszą instrukcją będą odsyłane autorom do poprawy.

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+