PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Drukuj

Rekrutacja

Kiedy rusza najbliższa rekrutacja?
 • Rekrutacja na studia realizowane od października rusza 28. kwietnia 2021 r. i będzie trwać do 30 września 2021 r. została przedłużona do 31 października 2021 r.
  Od tego momentu będzie możliwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym https://irk-pl.gwsh.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 • Od 28. kwietnia 2021 r.  będzie możliwe osobiste składanie dokumentów w Biurze Rekrutacji GWSH.
Jakie są warunki przyjęcia na studia?

W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Jakie są progi punktowe, które decydują o przyjęciu?

Punkty z egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze by zostać przyjętym na dany kierunek?

Wybór przedmiotów maturalnych jest dowolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

Czy można aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

Kolejny kierunek można dodać poprzez kliknięcie „wybierz kierunek” gdzie będą wyświetlane pozycje do wyboru.

Jak mogę dostać się na studia?

To proste!

 • Krok pierwszy to rejestracja w systemie poprzez link: irk-pl.gwsh.edu.pl/
 • Krok drugi to uiszczenie opłat
 • Krok trzeci to skompletowanie niezbędnych dokumentów www.gwsh.pl/rekrutacja/rekrutacja-dokumenty.html
 • Krok czwarty to złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz odbiór zaświadczenia o wpisie na listę studentów.
W jaki sposób dowiem się o uruchomieniu kierunku?

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery wysyła wiadomość na adres e-mail podany w ankiecie osobowej z zaproszeniem na spotkanie informacyjno – organizacyjne organizowane na  początkuroku akademickiego.

Kiedy rozpoczyna się semestr zimowy, a kiedy semestr letni?

Semestr zimowy rozpoczyna się od 1. października i trwa do końca lutego.
Semestr letni rozpoczyna się od 1. marca i trwa do 30 września.

Kiedy wybierana jest specjalność i jakie są warunki uruchomienia danej specjalności?

Wybór specjalności zależy od kierunku i poziomu studiów:

 • Studia I stopnia (licencjackie) – semestr 3
 • Studia I stopnia (inżynierskie) – semestr 3
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie) – semestr 4
 • Studia II stopnia – podczas procesu rekrutacji
Co w sytuacji, jeżeli nie uruchomi się wybrana przeze mnie specjalność na studiach II stopnia?

Jeżeli dana specjalność nie zostanie uruchomiona ze względu na małą liczbę zainteresowanych proponujemy rozpoczęcie studiów na innej z uruchomionych specjalności.
W przypadku braku zainteresowania inną specjalnością zwracamy koszty poniesione w procesie rekrutacji: tj. opłatę rejestracyjną oraz czesne (o ile zostało wpłacone).

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?
 • „Stara matura” dotyczy osób, które zdawały egzamin do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.
 • „Nowa matura” to egzamin obowiązujący od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
Chcę rozpocząć studia II stopnia np. na kierunku Zarządzanie, ale skończyłam(-em) studia I stopnia na innym kierunku. Czy trzeba uzupełnić różnice programowe?

Nie ma wymogu uzupełniania różnic programowych. Należy jednak pamiętać, że kadra naukowo – dydaktyczna może powoływać się na pewne zagadnienia kierunkowe w odniesieniu do studiów I stopnia.

Kiedy odbywa się ogłoszenie wyników rekrutacji?

Decyzja o uruchomieniu kierunków jest podejmowana w II połowie września (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 października) i w II połowie lutego (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 marca).

Jaki jest ostateczny termin rekrutacji w roku akademickim 2021/2022?
 • 30 września 2021 roku (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 października)
 • 28 lutego 2022 roku (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 marca)
 • Rekrutacja może zostać przedłużona.

Jakie tryby studiów są dostępne w GWSH?
 • stacjonarne (tzw. studia dzienne)
 • niestacjonarne (tzw. studia zaoczne)
W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym?
 • W trybie stacjonarnym zajęcia mogą być organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 18:30.
 • W trybie niestacjonarnym są to zwykle cykle zjazdów co 2 tygodnie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00 - 20:30.
Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów niestacjonarnych (zaocznych)?

Terminy zjazdów można sprawdzić w Wirtualnej Uczelni pod koniec września 2021 r.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów stacjonarnych (dziennych)?

Studenci studiów stacjonarnych rozpoczynają zajęcia w październiku.

Czy można przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie?

Tak, jest to możliwe.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Studentów - tel. 32 35 70 532 / 533

Czy Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktyki zawodowej?

Nie. Uczelnia nie pośredniczy w organizowaniu studenckiej praktyki zawodowej. Student sam wybiera miejsce odbywania praktyki.
Dla studentów kierunku Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo GWSH dysponuje bazą placówek medycznych, z której Student może skorzystać wybierając miejsce realizowania praktyki zawodowej.

Czy na studiach wymagana jest praktyka zawodowa?

Studencka praktyka zawodowa wymagana jest na wszystkich kierunkach studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Praktyka zawodowa realizowana jest również na studiach II stopnia o profilu praktycznym, takich jak np. Kosmetologia.

Czy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych?

Tak, wypowiedzenie składa się w zawsze formie pisemnej. O szczegóły należy pytać w Biurze Obsługi Studentów - tel. 32 35 70 532 / 533

Proces rejestracji

Czy muszę rejestrować się online?

Tak. Jest to niezbędny krok przyjęcia na studia.

Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?

Kolejny kierunek można dodać poprzez kliknięcie „wybierz kierunek” a następnie „zapisz na kierunek” w systemie internetowej rekrutacji: https://irk-pl.gwsh.edu.pl/ , gdzie będą wyświetlane pozycje do wyboru.

Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?
 • Studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie
  • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
  • Potwierdzenie wymaganych wpłat, tj. opłaty rejestracyjnej oraz I raty czesnego, jeśli Kandydat składa dokumenty po dniu 5 października lub 5 marca

 • Studia drugiego stopnia magisterski
  • Dyplom studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu)
  • Potwierdzenie wymaganych wpłat, tj. opłaty rejestracyjnej oraz I raty czesnego, jeśli Kandydat składa dokumenty po dniu 5 października lub 5 marca

 • Studia na kierunkach medycznych (fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo)
Co w sytuacji, gdy posiadam maturę uzyskaną poza granicami Polski?

Potrzebny będzie dodatkowy dokument w postaci tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski. W takim przypadku obowiązuje opłata rejestracyjna 25 0zł.

Kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (inne niż IB i EB) powinni dostarczyć dodatkowe dokumenty:

 • Apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia).
Jestem obcokrajowcem i chce studiować w języku polskim

W takim wypadku wymagane dokumenty to:

 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 (studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie),

Dla kandydatów nieposiadających certyfikatu ukończenia kursu znajomości języka polskiego przeprowadzana jest rozmowa weryfikująca poziom języka),

 • Ważne ubezpieczenie zdrowotne, obowiązujące w Polsce na okres minimum 1 roku,
 • Zgoda przedstawiciela ustawowego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (obowiązuje kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia),
 • Potwierdzenie płatności za cały semestr lub rok studiów,
 • Potwierdzenie płatności za opłatę rejestracyjną 250 zł

Kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (inne niż IB i EB) powinni dostarczyć dodatkowe dokumenty:

 1. Apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 2. Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia).
Czy dokumenty Kandydat musi składać osobiście?

Kandydat powinien złożyć dokumenty osobiście lub przez Pełnomocnika. W sprawie rekrutacji z udziałem pełnomocnika skontaktuj się z naszym Konsultantem ds. rekrutacji: 32 35 70 600, który wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Czy zaświadczenia lekarskie są wymagane na inne kierunki niż medyczne?

Nie.
Student podpisuje natomiast oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

Czy zaświadczenia lekarskie na kierunek medyczny są wymagane podczas rekrutacji? Czy mogę donieść je później?

Zaświadczenia lekarskie są konieczne do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Czy uczelnia ma podpisaną umowę z placówką medyczną do wykonania badań lekarskich?

TAK, w przypadku kierunków medycznych prosimy, aby badania realizować w jednej z dwóch zaprzyjaźnionych przychodni:

 • Przychodnia All Medicus w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5,
  tel. do rejestracji 32 307 99 00, 792 185 455
 • Centrum Medyczne SIGNUM w Katowicach, ul. Bażantów 6C
  tel. do rejestracji 32 350 00 35

Koszt wizyty lekarskiej: 50zł
Koszt zaświadczenia w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyników trzykrotnego badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella): 25zł/40zł

Na wizytę lekarską powinieneś zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (zazwyczaj wpisane w książeczkę sanepidowską). Jeśli nie robiłeś nigdy tego badania, powinieneś wykonać trzykrotne badanie próbek kału w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Koszt to 99zł
 • Wynik badania krwi-  ALT i bilirubina całkowita.
  Badanie możesz zrobić w dowolnej przychodni. Koszt to kilkanaście złotych.
Gdzie znajduje się dziekanat?

Biuro Obsługi Studentów (dziekanat) znajduje się w budynku A, pokój A206.
Biuro Obsługi Studentów w filii pod nazwą Wydział Zamiejscowy w Żorach znajduje się przy ul. Księcia Leszka 3 pokój nr 13.

Płatności

Na jakie konto należy uiścić opłatę rejestracyjną oraz czesne?

W trakcie rejestracji każdy Kandydat dostaje indywidualny numer konta przypisany na cały okres studiów.
W internetowym systemie rekrutacyjnym numer konta można sprawdzić w zakładce „PANEL GŁÓWNY”.

Do kiedy mogę zapłacić opłatę rejestracyjną?

Opłatę należy uiścić przed planowanym złożeniem kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji oraz okazać pracownikowi jej potwierdzenie. Opłatę można również wykonać w Biurze Rekrutacji (UWAGA: płatność jedynie kartą).

Do kiedy muszę zapłacić pierwszą ratę czesnego?

Pierwszą opłatę czesnego należy uiścić najpóźniej do 5-go października (rozpoczynając zajęcia od 1 października) lub do 5-go marca (rozpoczynając zajęcia od 1 marca).

Czy w czasie trwania studiów mogą się zmienić opłaty za studia?

Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania nauki, za wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w §9 Regulaminu Finansowego.

Czy oprócz czesnego Uczelnia pobiera jakieś dodatkowe opłaty?

Uczelnia pobiera opłaty wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulaminu Finansowego.

Czy Uczelnia pobiera opłatę wakacyjną?

Nie. Ostatnia rata za studia przypada w lipcu. Sierpień i wrzesień pozostają wolne od opłaty czesnego.

Jakie systemy płatności są dostępne?

Płatność ratalna w ilości 5 rat w semestrze lub opłata jednorazowa za cały semestr z góry.

Jaka jest cena za całe studia?

Pełne czesne można sprawdzić na stronie www.gwsh.pl/rekrutacja/czesne.html

Do kiedy należy opłacać czesne?

W systemie ratalnym – do 5-go każdego miesiąca.
W systemie semestralnym – do 5-go października oraz 5-go marca.

Jakie stypendia oferuje Uczelnia?

Uczelnia oferuje stypendia naukowe, socjalne oraz specjalne dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia.html

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+