PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Drukuj

Rekrutacja

Kiedy rusza najbliższa rekrutacja?

Rekrutacja na studia realizowane od października jest aktywna i będzie trwać do 30. września 2024 r.

Jakie są warunki przyjęcia na studia?

W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Jakie są progi punktowe, które decydują o przyjęciu?

Punkty z egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze by zostać przyjętym na dany kierunek?

Wybór przedmiotów maturalnych jest dowolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

Czy można aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

Tak. Kolejny kierunek można dodać poprzez kliknięcie „wybierz kierunek” gdzie będą wyświetlane pozycje do wyboru. Przy wyborze kolejnego kierunku warto zwrócić uwagę na sposób organizacji nauki na kierunku, aby zajęcia na kierunkach się nie nakładały.

Jak mogę dostać się na studia?

To proste!

W jaki sposób dowiem się o uruchomieniu kierunku?

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery wysyła wiadomość na adres e-mail podany w ankiecie osobowej z zaproszeniem na spotkanie informacyjne organizowane na początku roku akademickiego.

Kiedy rozpoczyna się semestr zimowy, a kiedy semestr letni?

Semestr zimowy rozpoczyna się od 1. października i trwa do końca lutego.
Semestr letni rozpoczyna się od 1. marca i trwa do 30 września.

Kiedy wybierana jest specjalność i jakie są warunki uruchomienia danej specjalności?

Wybór specjalności zależy od kierunku i poziomu studiów:

 • Studia I stopnia (licencjackie) – semestr 3
 • Studia I stopnia (inżynierskie) – semestr 3
 • Pedagogika I stopnia (licencjackie) - podczas rekrutacji na studia
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie) – semestr 4
 • Studia II stopnia – podczas rekrutacji na studia
Co w sytuacji, jeżeli nie uruchomi się wybrana przeze mnie specjalność na studiach II stopnia?

Jeżeli dana specjalność nie zostanie uruchomiona ze względu na małą liczbę zainteresowanych proponujemy rozpoczęcie studiów na innej z uruchomionych specjalności.
W przypadku braku zainteresowania inną specjalnością zwracamy koszty poniesione w procesie rekrutacji: tj. opłatę rekrutacyjną oraz czesne (o ile zostało wpłacone).

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?
 • „Stara matura” dotyczy osób, które zdawały egzamin do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.
 • „Nowa matura” to egzamin obowiązujący od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
Chcę rozpocząć studia II stopnia np. na kierunku Zarządzanie, ale skończyłam(-em) studia I stopnia na innym kierunku. Czy trzeba uzupełnić różnice programowe?

Nie ma wymogu uzupełniania różnic programowych. Należy jednak pamiętać, że kadra naukowo – dydaktyczna może powoływać się na pewne zagadnienia kierunkowe w odniesieniu do studiów I stopnia.

Wyjątek stanowią studia II stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo i Kosmetologia- w tych przypadkach wymagane jest kierunkowe wykształcenie licencjackie.

Kiedy odbywa się ogłoszenie wyników rekrutacji?

Decyzja o uruchomieniu kierunków jest podejmowana w II połowie września (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 października) i w II połowie lutego (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 marca).

Jaki jest ostateczny termin rekrutacji w roku akademickim 2024/2025?
 • 30. września 2024 roku (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1. października)
 • 28. lutego 2025 roku (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1. marca)
 • W niektórych sytuacjach Dziekan może przedłużyć rekrutację na wybranych kierunkach.

Jakie tryby studiów są dostępne w AG?
 • stacjonarne (tzw. studia dzienne)
 • niestacjonarne (tzw. studia zaoczne)
W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym?
 • W trybie stacjonarnym zajęcia mogą być organizowane od poniedziałku do piątku.
 • W trybie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą się odbywać w piątki i poniedziałki po godzinie 17.

*Wyjątek stanowi organizacja zajęć na kierunkach medycznych: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz Kosmetologia I i II stopnia. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz u specjalistów z Biura Rekrutacji.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów niestacjonarnych (zaocznych)?

Terminy zjazdów można sprawdzić w Wirtualnej Uczelni pod koniec września (semestr zimowy) lub lutego (semestr letni).

Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów stacjonarnych (dziennych)?

Studenci studiów stacjonarnych rozpoczynają zajęcia w październiku (semestr zimowy) lub marcu (semestr letni).

Czy można przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie?

Tak, jest to możliwe.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Studentów - tel. 32 35 70 532 / 533

Czy Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktyki zawodowej?

Uczelnia nie pośredniczy w organizowaniu studenckiej praktyki zawodowej. Student sam wybiera dogodne miejsce odbywania praktyki.

Dla studentów kierunku Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo AG dysponuje bazą placówek medycznych, z której Student może skorzystać wybierając miejsce realizowania praktyki zawodowej.

Czy na studiach wymagana jest praktyka zawodowa?

Studencka praktyka zawodowa wymagana jest na wszystkich kierunkach studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Praktyka zawodowa realizowana jest również na studiach II stopnia o profilu praktycznym, takich jak np. Kosmetologia.

Czy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych?

Tak, wypowiedzenie składa się zawsze formie pisemnej.

O szczegóły należy pytać w Biurze Obsługi Studentów - tel. 32 35 70 532 / 533

Proces rejestracji

Czy muszę rejestrować się online?

Tak. Jest to niezbędny krok przyjęcia na studia.

Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?

Kolejny kierunek można dodać poprzez kliknięcie „wybierz kierunek” a następnie „zapisz na kierunek” w systemie internetowej rekrutacji: [link pojawi się wkrótce], gdzie będą wyświetlane pozycje do wyboru.

Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?

Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz na stronie: www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/rekrutacja-dokumenty.html

Co w sytuacji, gdy posiadam maturę uzyskaną poza granicami Polski?

Potrzebny będzie dodatkowy dokument w postaci tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski.

Kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (inne niż IB i EB) powinni dostarczyć dodatkowe dokumenty:

 • Apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia).
Jestem obcokrajowcem i chcę studiować w języku polskim

W takim wypadku wymagane dokumenty to:

 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 (studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie),

  Dla kandydatów nieposiadających certyfikatu ukończenia kursu znajomości języka polskiego przeprowadzana jest rozmowa weryfikująca poziom języka),
 • Ważne ubezpieczenie zdrowotne, obowiązujące w Polsce na okres minimum 1 roku,
 • Zgoda przedstawiciela ustawowego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (obowiązuje kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia),
 • Potwierdzenie płatności:
  • Opłata rekrutacyjna 85zł
  • Czesne za cały semestr lub rok studiów

Kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (inne niż IB i EB) powinni dostarczyć dodatkowe dokumenty:

 1. Apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 2. Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia).
Czy dokumenty Kandydat musi składać osobiście?

Kandydat powinien złożyć dokumenty osobiście lub przez Pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest tutaj: https://www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/rekrutacja-dokumenty.html

W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. rekrutacji: 32 35 70 600.

Czy zaświadczenia lekarskie są wymagane na inne kierunki niż medyczne?

Nie.
Student podpisuje natomiast oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

Czy zaświadczenia lekarskie na kierunek medyczny są wymagane podczas rekrutacji? Czy mogę donieść je później?

Zaświadczenia lekarskie są konieczne do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Czy uczelnia ma podpisaną umowę z placówką medyczną do wykonania badań lekarskich?

Badania medycyny pracy można wykonać w dowolnej placówce. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą jednej z Naszych zaprzyjaźnionych placówek medycznych. Wykaz przychodni znajduje się na stronie: www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/rekrutacja-dokumenty.html. Skierowania na badania można pobrać z systemu rekrutacyjnego (ostatni krok - "wydruki").

Gdzie znajduje się dziekanat?

Biuro Obsługi Studentów (dziekanat) znajduje się w budynku A, pokój A206.
Biuro Obsługi Studentów w filii pod nazwą Wydział Zamiejscowy w Żorach znajduje się przy ul. Księcia Leszka 3 pokój nr 13.

Płatności

Na jakie konto należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz czesne?

W trakcie rejestracji każdy Kandydat dostaje indywidualny numer konta przypisany na cały okres studiów.

Numer generuje się po wyborze kierunku w internetowym systemie rekrutacyjnym i można go sprawdzić w zakładce „PANEL GŁÓWNY”.

Do kiedy mogę zapłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę należy uiścić przed planowanym złożeniem kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji oraz okazać pracownikowi jej potwierdzenie. Opłatę można również wykonać w Biurze Rekrutacji (UWAGA: płatność jedynie kartą).

Jakie systemy płatności są dostępne?

Opłata jednorazowa za cały semestr z góry lub płatność ratalna w ilości 6 rat w semestrze.

Jaka jest cena za całe studia?

Pełne czesne można sprawdzić na stronie www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/czesne.html

Do kiedy muszę zapłacić pierwszą ratę czesnego?

Pierwszą ratę czesnego należy uiścić najpóźniej do 5-go września (rozpoczynając zajęcia od 1 października) lub do 5-go marca (rozpoczynając zajęcia od 1 marca)

Czy w czasie trwania studiów mogą się zmienić opłaty za studia?

Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania nauki, za wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w §9 Regulaminu Finansowego.

Czy oprócz czesnego Uczelnia pobiera jakieś dodatkowe opłaty?

Uczelnia pobiera opłaty wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulaminu Finansowego.

Do kiedy należy opłacać czesne?

W systemie semestralnym – do 5-go października oraz 5-go marca.
W systemie ratalnym – do 5-go dnia każdego miesiąca.

Jakie stypendia oferuje Uczelnia?

Uczelnia oferuje stypendium naukowe, socjalne oraz specjalne dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie www.akademiagornoslaska.pl/dla-studenta/stypendia.html

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+