Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Drukuj

Rekrutacja

Kiedy rusza najbliższa rekrutacja?

Rekrutacja na studia od października rusza zazwyczaj początkiem czerwca natomiast na studia od marca można zapisywać się początkiem stycznia.

Jakie są warunki przyjęcia na studia?

W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Krok pierwszy to rejestracja w systemie; krok drugi to uiszczenie opłat; krok trzeci to złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Jakie są progi punktowe, które decydują o przyjęciu?

W procesie rekrutacji punkty z egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze by zostać przyjętym na dany kierunek?

Wybór przedmiotów maturalnych jest dowolny. W GWSH o przyjęciu przede wszystkim decyduje zdany egzamin maturalny.

Czy można aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

Tak. Przy pierwszej rejestracji system wygenerował numer NIU oraz hasło do konta rejestracyjnego. Aby dodać kolejny kierunek studiów należy się zalogować i wybrać kolejny kierunek studiów z oferty edukacyjnej.

Jak mogę dostać się na studia licencjackie/magisterskie uzupełniające/jednolite magisterskie?

To proste, wystarczy zdać maturę z wynikiem pozytywnym,  a następnie zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni i zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym z wykorzystaniem adresu: https://ehms.gwsh.edu.pl/e-rekrutacja/.

W jaki sposób dowiem się o uruchomieniu kierunku?

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, Biuro Obsługi Studentów wysyła wiadomość na adres e-mail podany w kwestionariuszu osobowym z zaproszeniem na spotkanie informacyjno–organizacyjne.

Kiedy wybierana jest specjalność i jakie są warunki uruchomienia danej specjalności?

Wybór specjalności zależy od kierunku i poziomu studiów, a mianowicie:

 • Studia I stopnia (licencjackie) – semestr 3
 • Studia I stopnia (inżynierskie) – semestr 4
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie) – semestr 5
 • Studia II stopnia – podczas procesu rekrutacji
Co w sytuacji, jeżeli nie uruchomi się wybrana przeze mnie specjalność na studiach II stopnia?

Jeżeli dana specjalność się nie uruchomi ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych proponujemy Państwu rozpoczęcie studiów na innej z uruchomionych specjalności. W przypadku braku zainteresowania inną specjalnością zwracamy Państwu koszty poniesione w procesie rekrutacji: tj. opłatę rejestracyjną oraz czesne (o ile zostało uiszczone).

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

Sformułowanie „stara matura” dotyczy osób, które podchodziły do egzaminu dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast określenie „nowa matura” to egzamin maturalny do którego podchodziły osoby od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.

Skończyłem/am ekonomię/turystykę/inny kierunek, a teraz chciał(a)bym rozpocząć studia na kierunku zarządzanie wybierając specjalność: (…). Czy trzeba uzupełnić różnice programowe? Czy Uczelnia prowadzi zajęcia wyrównawcze?

Nie ma wymogu uzupełniania różnic programowych. Uczelnia nie prowadzi zajęć wyrównawczych w ramach danego kierunku studiów. Proszę jednak pamiętać, iż są to studia II- go stopnia i kadra naukowo – dydaktyczna może powoływać się na pewne zagadnienia kierunkowe w odniesieniu do studiów I stopnia.

Kiedy odbywa się ogłoszenie wyników rekrutacji?

W ubiegłych latach decyzja o uruchomieniu kierunków była podejmowana w II połowie września (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 października) lub w II połowie lutego (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 marca).

Jaki jest ostateczny termin rekrutacji?

Rekrutacja trwa do dnia 31 października danego roku kalendarzowego (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 października) oraz do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (dla cyklu zajęć rozpoczynających się od 1 marca).

Jakie tryby studiów są dostępne w GWSH?

W GWSH można studiować w trybie studiów stacjonarnych (tzw. studia dzienne) oraz niestacjonarnych (tzw. studia zaoczne).

W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym?

Zajęcia mogą być organizowane od poniedziałku do piątku w przedziale 8.30–18.30 w trybie stacjonarnym.
W trybie niestacjonarnym są to zwykle cykle zjazdów co 2 tygodnie w soboty i w niedziele w przedziale 8:00-20:30.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów niestacjonarnych (zaocznych)?

Terminy pierwszych zajęć są publikowane w wirtualnym dziekanacie (menu -> materiały rożne -> folder „Terminy pierwszych zjazdów”) początkiem lipca – dla zajęć rozpoczynających się w październiku oraz w początkiem stycznia dla zajęć od marca.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia dla Studentów stacjonarnych (dziennych)?

Studenci studiów stacjonarnych rozpoczynają zajęcia w październiku. Termin pierwszych zajęć jest publikowany w wirtualnym dziekanacie (menu -> materiały rożne -> folder „Terminy pierwszych zjazdów”) początkiem lipca.

Czy można przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie?

Tak, jest to możliwe i praktykowane. O szczegóły zapytaj w Biurze Obsługi Studentów.

Czy Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktyki zawodowej?

Nie, Uczelnia nie pośredniczy w organizowaniu studenckiej praktyki zawodowej. Student sam wybiera miejsce odbywania praktyki.
Dla Studentów kierunku Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo Uczelnia posiada bazę placówek medycznych z której Student może skorzystać wybierając miejsce realizowania praktyki zawodowej.

Czy na studiach wymagana jest praktyka zawodowa?

Studencka praktyka zawodowa  wymagana jest na wszystkich kierunkach studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
Praktyka zawodowa wymagana jest również na kierunku Kosmetologia – studia II-go stopnia.

Czy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych?

Tak, takie wypowiedzenie składa się w formie pisemnej. O szczegóły zapytaj w Biurze Obsługi Studentów.

Proces rejestracji

Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia?

Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?

Przy pierwszej rejestracji system wygenerował numer NIU oraz hasło do Twojego w Wirtualnym Dziekanacie. Aby dodać kolejny kierunek studiów należy się zalogować i wybrać kolejny kierunek studiów z oferty edukacyjnej

Mój numer PESEL jest już w bazie uczelni i nie mogę się zarejestrować?

Jeżeli rekrutowałeś się w latach poprzednich, zaloguj się za pomocą numeru NIU i hasła, które otrzymałeś podczas pierwszej rejestracji, jeżeli nie pamiętasz hasła lub numeru NIU skorzystaj z formularza „Nie pamiętam NIU lub hasła"

Nie mogę zarejestrować się online, pojawia się komunikat „nie znaleziono takiej osoby” – co zrobić?

Kandydat proszony jest o adres e-mail i otrzymuje instrukcję postępowania przy rejestracji on-line.

Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
 • kolorowe zdjęcie dowodowe w formacie JPG o wymiarach 2 cm x 2,5 cm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi tj. min. 236x295 pikseli
 • świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia (w przypadku Kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią (w przypadku Kandydata na studia drugiego stopnia)
 • zaświadczenie lekarskie oraz badania sanitarno - epidemiologiczne 
  (dotyczy tylko kandydatów na studia na kierunki medyczne; posiadanie zaświadczenia jest warunkiem do złożenia pozostałych dokumentów i podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych)
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Fizjoterapia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Kosmetologia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Pielęgniarstwo
  - zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub kserokopia książeczki szczepień z dawkami na WZW typu B
 • czesne - w przypadku rekrutacji na studia w listopadzie / kwietniu, w dniu podpisywania umowy z Uczelnią wymagane będzie od Kandydata okazanie dowodu wpłaty za czesne za miesiące: październik / listopad oraz odpowiednio marzec / kwiecień. Istnieje możliwość dokonywania płatności poprzez terminal płatniczy
 • dowody wpłat - na numer konta wygenerowany podczas rejestracji
  - opłata rejestracyjna 85 zł (weryfikacja dokumentów w jęz. polskim)
  - opłata rejestracyjna 250 zł (weryfikacja dokumentów w języku obcym)
  - opłata wpisowa (poza okresem promocyjnym) 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • skan zdjęcia dowodowego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią,
 • dowody wpłat – na numer wygenerowany podczas rejestracji
  - opłata rejestracyjna 85 zł,
  - opłata wpisowa (poza okresem promocyjnym)
Czy dokumenty Kandydat musi składać osobiście?

Dokumenty należy złożyć osobiście. Dokumenty przesłane pocztą nie będą przyjmowane. Dopuszcza się złożenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialne lub złożone osobiście przez Kandydata w Biurze Obsługi Studenta poprzez wypełnienie druku pełnomocnictwa.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie na inne kierunki niż medyczne?

GWSH nie wymaga zaświadczenia lekarskiego, Student podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia.

Czy zaświadczenia lekarskie na kierunek medyczny: Fizjoterapia, Kosmetologia lub Pielęgniarstwo - muszę posiadać podczas rekrutacji?

Zaświadczenia lekarskie są wymaganymi dokumentami w procesie rekrutacji i są niezbędne w dniu podpisania z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Czy GWSH ma podpisaną umowę z punktem medycznym do wykonania bezpłatnych badań niezbędnych do przyjęcia na studia?

Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadnym punktem medycznym na wykonywanie badań niezbędnych do podjęcia studiów. Prosimy skorzystać z dogodnej oferty placówki medycznej najbliższej Pana/Pani miejsca zamieszkania.

Gdzie znajduje się dziekanat?

W siedzibie głównej GWSH w Katowicach Biuro Obsługi Studentów czyli dziekanat znajduje się w budynku A w holu głównym i jest jednocześnie Biurem Rekrutacji.
Biuro Obsługi Studentów/Rekrutacja w Wydziale Zamiejscowym w Żorach: ul. Księcia Leszka 3 pokój nr 7.

Płatności

Na jakie konto należy uiścić opłatę rejestracyjną oraz czesne?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, każdemu Kandydatowi zostanie przypisany INDYWIDUALNY numer konta (tzw. SIMP), widoczny po zakończeniu elektronicznej rejestracji. Numer ten przypisany jest na cały okres studiów i na ten numer konta należy wpłacać wszelkie zobowiązania finansowe Studenta wobec Uczelni.

Do kiedy powinna wpłynąć opłata rejestracyjna?

Opłatę rejestracyjną należy uiścić bezpośrednio przed planowanym złożeniem kompletu dokumentów i w chwili składania dokumentów dołączyć potwierdzenie jej wpłaty.
Opłatę można również uiścić poprzez płatność kartą w dniu podpisywania umowy w Biurze Obsługi Studentów

Do kiedy powinna wpłynąć pierwsza opłata czesnego?

Pierwszą opłatę czesnego należy uiścić najpóźniej do 5-go października (rozpoczynając zajęcia od 1 października) lub do 5-go marca (rozpoczynając zajęcia od 1 marca) – proszę pamiętać, że liczy się data wpływu pieniędzy na konto Uczelni.

Czy w czasie trwania studiów mogą się zmienić opłaty za studia?

Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania nauki, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w §16 Regulaminu Finansowego.

Czy oprócz czesnego Uczelnia pobiera jakieś dodatkowe opłaty?

Uczelnia pobiera opłaty wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulaminu Finansowego.

Czy Uczelnia pobiera opłatę wakacyjną?

Nie, Uczelnia nie pobiera opłaty wakacyjnej. Opłata czesnego dokonywana jest za okres dziesięciu miesięcy, z wykluczeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca oraz sierpnia.

Jakie systemy płatności proponuje GWSH?

W Uczelni proponowany jest system płatności miesięcznej (tzw. ratalny) oraz semestralny.

Jaka jest cena za całe studia?

Pełne czesne można sprawdzić na stronie www.gwsh.pl/rekrutacja/czesne.html

Do kiedy należy opłacać czesne?

W systemie ratalnym – do 5-go każdego miesiąca.
W systemie semestralnym – do 5-go października oraz 5-go marca.

Jakie stypendia oferuje Uczelnia?

Uczelnia oferuje stypendia naukowe, socjalne oraz specjalne dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia.html

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+