PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 310A
  • 32 35 70 578
    32 35 70 544
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

Uprzejmie informujemy,

że wypłaty stypendiów są realizowane do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

 

Uwaga!

Od 1 października 2021 r. zmieniony został Regulamin świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach oraz wzory wniosków stypendialnych!

 

W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 1.02.2022 r.

informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium, w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, będą przyjmowane w następujących terminach:

  - 01.03.2022 r. - 15.03.2022 r. - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych,

  - 01.04.2022 r. - 15.04.2022 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora (dotyczy tylko studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim).

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo-księgowego. Wnioski można również pobrać z tej strony - dostępne są w odpowiedniej zakładce.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

Wnioski stypendialne można składać osobiście, do skrzynki podawczej w budynku A lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres głównej siedziby Uczelni, tj. ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem: "Stypendia".

W razie pytań możliwy jest kontakt mailowy: stypendia@gwsh.pl i telefoniczny: 32 357-05-78, 32 357-05-44, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:00.

 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia-zapomoga.html.

 

 

 

Informujemy, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres,przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

               a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

               b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Pouczenie

Od decyzji służy Państwu prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji[1]. Po tym czasie decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje prawo zrzeczenia się złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna[2]. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

 

[1] art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

[2] art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

 Rok akademicki 2021/2022

        Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium rektora

 

Kierunek

Ilość punktów         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie I stopnia             

61-68

350

 

69-78

400

 

≥ 79

550

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie II stopnia            

61-68

350

 

69-78

400

 

≥ 79

550

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Administracja I stopnia           

72-78

350

 

79-87

400

 

≥ 88

550

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Administracja II stopnia          

72-78

350

 

79-87

400

 

≥ 88

550

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia I stopnia           

97-98

350

 

99-125

400

 

≥ 126

550

 

Kierunek

Ilość punktów     

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia II stopnia           

97-98

350

 

99-125

400

 

≥ 126

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Turystyka i rekreacja I stopnia   

86-87

350

 

88-96

400

 

≥ 97

550

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Turystyka i rekreacja II stopnia 

86-87

350

 

88-96

400

 

≥ 97

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Finanse i rachunkowość            

60-66

350

 

67-74

400

 

≥ 75

550

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pielęgniarstwo I stopnia            

75-79

350

 

80-89

400

 

≥ 90

550

 

Kierunek Ilość punktów    Miesięczna kwota stypendium (w PLN)
Pielęgniarstwo II stopnia 75-79   350                                            
                                 80-89              400
                                         ≥ 90 550

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Fizjoterapia                             

74-79

350

 

80-85

400

 

≥ 86

550

 

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Prawo                                    

77-78

350

 

79-116

400

 

≥ 117

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Psychologia                            

55-65

350

 

66-88

400

 

≥ 89

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Stosunki międzynarodowe       

≥ 98

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pedagogika                            

75-90

400

 

≥ 91

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Logistyka                              

59-61

350

 

62-73

400

 

≥ 74

550

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Informatyka                         

≥ 65

550

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium socjalnego

Dochód (w PLN)               

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)         

0,00-550,00

1900,00

551,00-800,00

1700,00

801,00-1051,70

1500,00

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

lekki

500,00

umiarkowany

600,00

znaczny

800,00

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+