Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 310A
  • 32 35 70 578
    32 35 70 544
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

I N F O R M A C J E

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów GWSH, który zastępuje dotychczasowy Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów GWSH.

 Regulamin Świadczeń dla studentów 2019

 

 Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium, w przypadku studentów rozpoczynających rok akademicki w semestrze letnim, będą przyjmowane w pokoju 310 A, w terminach:

- 15.02.2020 r. - 15.03.2020 r. - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- 15.03.2020 r. - 15.04.2020 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora.

 

 

Informujemy, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium:

1)   przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2)   nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Pouczenie

Od decyzji służy Państwu prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji[1]. Po tym czasie decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje prawo zrzeczenia się złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna[2]. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

 

[1] art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

[2] art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

        Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium rektora

 

Kierunek

Ilość punktów         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie I stopnia             

40-55

400

 

56-80

500

 

≥ 81

650

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie II stopnia            

40-50

400

 

51-69

500

 

≥ 70

650

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Administracja I stopnia           

40-57

400

 

58-65

500

 

≥ 66

650

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Administracja II stopnia          

40-57

400

 

58-65

500

 

≥ 66

650

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia I stopnia           

57-66

400

 

67-74

500

 

≥ 75

650

 

Kierunek

Ilość punktów     

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia II stopnia           

60-65

400

 

66-71

500

 

≥ 72

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Turystyka i rekreacja I stopnia   

30-37

400

 

38-60

500

 

≥ 61

650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Turystyka i rekreacja II stopnia 

23-37

400

 

38-53

500

 

≥ 54

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Finanse i rachunkowość            

33-38

400

 

39-53

500

 

≥ 54

650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pielęgniarstwo I stopnia            

68-70

400

 

71-77

500

 

≥ 78

650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Fizjoterapia                             

29-36

400

 

37-41

500

 

≥ 42

650

 

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Prawo                                    

56-70

400

 

71-95

500

 

≥ 96

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Psychologia                            

40-47

400

 

48-65

500

 

≥ 66

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Stosunki międzynarodowe       

36-55

400

 

56-71

500

 

≥ 72

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pedagogika                            

31-64

400

 

65-81

500

 

≥ 82

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Logistyka                              

50-70

500

 

≥ 71

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Informatyka                         

≥ 74

650

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium socjalnego

Dochód (w PLN)               

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)         

0,00-349,99

1000,00

350,00-699,99

850,00

700,00-1051,70

650,00

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

lekki

400,00

umiarkowany

500,00

znaczny

600,00

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+