PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 310A
  • 32 35 70 578
    32 35 70 544
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

Uwaga!

Od 1 października 2021 r. zmieniony został Regulamin świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach oraz wzory wniosków stypendialnych!

 

W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 6.09.2021 r.

informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium, w przypadku studentów rozpoczynających rok akademicki w semestrze zimowym, będą przyjmowane w następujących terminach:

  - 01.10.2021 r. - 15.10.2021 r. - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych,

  - 01.11.2021 r. - 15.11.2021 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora.

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo-księgowego.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

Wnioski stypendialne można składać osobiście, do skrzynki podawczej w budynku A lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres głównej siedziby Uczelni, tj. ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem: "Stypendia".

W razie pytań możliwy jest kontakt mailowy: stypendia@gwsh.pl i telefoniczny: 32 357-05-78, 32 357-05-44, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:00.

 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń

w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia-zapomoga.html.

 

 

 

Informujemy, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko

na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium:

1)   przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak

nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2)   nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Pouczenie

Od decyzji służy Państwu prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji[1]. Po tym czasie decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje prawo zrzeczenia się złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna[2]. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

 

[1] art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

[2] art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Uprzejmie informujemy, że poniższa tabela zawiera aktualne stawki stypendium dla roku akademickiego 2020/2021, natomiast stawki dla obecnego roku, tj. 2021/2022 pojawią się w grudniu.

Wypłaty stypendiów są realizowane do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

 Rok akademicki 2020/2021

        Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium rektora

 

Kierunek

Ilość punktów         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie I stopnia             

36-54

400

 

55-69

500

 

≥ 70

650

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie II stopnia            

36-54

400

 

55-69

500

 

≥ 70

650

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Administracja I stopnia           

75-77

400

 

78-82

500

 

≥ 83

650

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Administracja II stopnia          

75-77

400

 

78-82

500

 

≥ 83

650

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia I stopnia           

67-77

400

 

78-82

500

 

≥ 83

650

 

Kierunek

Ilość punktów     

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia II stopnia           

67-77

400

 

78-82

500

 

≥ 83

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Turystyka i rekreacja I stopnia   

42-60

400

 

61-80

500

 

≥ 81

650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Turystyka i rekreacja II stopnia 

42-60

400

 

61-80

500

 

≥ 81

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Finanse i rachunkowość            

25-43

400

 

44-65

500

 

≥ 66

650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pielęgniarstwo I stopnia            

73-79

400

 

80-86

500

 

≥ 87

650

 

Kierunek Ilość punktów    Miesięczna kwota stypendium (w PLN)
Pielęgniarstwo II stopnia 73-79   400                                            
                                 80-86               500
                                         ≥ 87 650

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Fizjoterapia                             

33-45

400

 

46-61

500

 

≥ 62

650

 

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Prawo                                    

47-71

400

 

72-75

500

 

≥ 76

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Psychologia                            

33-55

400

 

56-71

500

 

≥ 72

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Stosunki międzynarodowe       

53-82

400

 

83-90

500

 

≥ 91

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pedagogika                            

63-66

400

 

67-71

500

 

≥ 72

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Logistyka                              

31-45

400

 

46-53

500

 

≥ 54

650

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Informatyka                         

≥ 81

650

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium socjalnego

Dochód (w PLN)               

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)         

0,00-349,99

1000,00

350,00-699,99

850,00

700,00-1051,70

650,00

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

lekki

400,00

umiarkowany

500,00

znaczny

600,00

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+