PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 314A
  • 32 35 70 578
    32 35 70 544
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że wypłaty stypendiów są realizowane do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 11.09.2023 r.

informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium, w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, będą przyjmowane w następujących terminach:

  - 15.09.2023 r. - 15.10.2023 r. - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych;

  - 01.11.2023 r. - 15.11.2023 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora (dotyczy tylko studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym).

 

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo-księgowego. Wnioski można również pobrać z tej strony - dostępne są w odpowiedniej zakładce.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

Wnioski stypendialne można składać osobiście, do skrzynki podawczej w budynku A lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres głównej siedziby Uczelni, tj. ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem: "Stypendia".

W razie pytań możliwy jest kontakt mailowy: stypendia@akademiagornoslaska.pl i telefoniczny: 32 357 05 47, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz.: 10:00-15:30 (w soboty i niedziele dyżury w określone dni).

 

Informujemy, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres,przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

               a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

               b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Pouczenie

Od decyzji służy Państwu prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji[1]. Po tym czasie decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje prawo zrzeczenia się złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna[2]. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

 

[1] art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

[2] art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Kryteria przyznania stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 będą zamieszczone w najbliższym czasie. 

 Rok akademicki 2022/2023

        Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium rektora

 

Kierunek

Ilość punktów         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie I stopnia             

31-52

800

 

53-68

1000

 

≥ 69

1300

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Zarządzanie II stopnia            

31-52

800

 

53-68

1000

 

≥ 69

1300

 

Kierunek

Ilość punktów        

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Administracja I stopnia           

50-69

800

 

70-82

1000

 

≥ 83

1300

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Administracja II stopnia          

50-69

800

 

70-82

1000

 

≥ 83

1300

 

Kierunek

Ilość punktów       

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia I stopnia           

50-69

800

 

70-86

1000

 

≥ 87

1300

 

Kierunek

Ilość punktów     

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Kosmetologia II stopnia           

50-69

800

 

70-86

1000

 

≥ 87

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Turystyka i rekreacja I stopnia   

50-73

800

 

74-81

1000

 

≥ 82

1300

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Turystyka i rekreacja II stopnia 

50-73

800

 

74-81

1000

 

≥ 82

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Finanse i rachunkowość            

45-53

800

 

54-76

1000

 

≥ 77

1300

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pielęgniarstwo I stopnia            

70-73

800

 

74-90

1000

 

≥ 91

1300

 

Kierunek Ilość punktów    Miesięczna kwota stypendium (w PLN)
Pielęgniarstwo II stopnia 70-73  800                                       
                                 74-90             1000
                                         ≥ 91 1300

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Fizjoterapia                             

63-77

800

 

78-109

1000

 

≥ 110

1300

 

 

Kierunek

Ilość punktów    

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Prawo                                    

53-62

800

 

63-90

1000

 

≥ 91

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Psychologia                            

53-60

800

 

61-74

1000

 

≥ 75

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Stosunki międzynarodowe       

80-90

800

 

91-97

1000

 

≥ 98

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)

Pedagogika                            

50-59

800

 

60-69

1000

 

≥ 70

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Logistyka                              

50-65

800

 

66-75

1000

 

≥ 76

1300

 

Kierunek

Ilość punktów   

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

Informatyka                         

53-65

800
 

66-80

1000

 

≥ 81

1300

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium socjalnego

Dochód (w PLN)               

Miesięczna kwota stypendium (w PLN)         

0,00-550,00

1300,00

551,00-800,00

1000,00

801,00-1051,70

800,00

 

Poniżej prezentujemy kryteria przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności         

Miesięczna kwota stypendium (w PLN) 

lekki

600,00

umiarkowany

700,00

znaczny

950,00

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+