PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Drukuj

Uwaga!

Zmiana terminów składania wniosków stypendialnych.

Nowy termin: 01.03.2021 - 15.03.2021.

Aktualny wzór wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021

jest dostępny poniżej.

Dostępny jest również nowy Regulamin świadczeń dla studentów GWSH.

 

Wnioski stypendialne należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

na adres głównej siedziby Uczelni, tj. ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice,

z dopiskiem: "Stypendia".

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

 

Podstawą przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez organ do tego uprawniony.

Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta na okres roku akademickiego lub semestru i nie jest uzależnione od jego sytuacji materialnej.

Stypendium może ulec zawieszeniu w przypadku, gdy skończy się ważność orzeczenia. W takiej sytuacji student otrzyma wyrównanie stypendium po dostarczeniu ważnego orzeczenia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium nie przysługuje:

1)   jeśli łączny okres studiowania (posiadania statusu studenta) na wszystkich uczelniach przekracza 72 miesiące;

2)   studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt.

 

Do zapoznania się:

Regulamin Świadczeń Dla Studentów 202021

 

Wniosek do pobrania wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku

Do wniosku należy dołączyć odpowiedni dokument: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+