PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Stypendium socjalne

Drukuj

Terminy składania wniosków o stypendium są podane w zakładce: Aktualności.

 

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo-księgowego.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r.

informujemy, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r.  3288  zł.

 

   Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne  mają studenci, których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  1051,70 zł.  Stypendia te przyznawane są na rok akademicki lub semestr na podstawie złożonego wniosku.

   Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:

1) uwzględnia się dochody osiągane przez:

    a) studenta,

    b) małżonka studenta,

    c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

    d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

2) nie uwzględnia się:

    a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,

    b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

    – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

    – niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

    – umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

    c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,

    d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

 

   Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

    1) ukończył 26. rok życia;

    2) pozostaje w związku małżeńskim;

    3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;

    4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

    5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2016 roku 930,35 zł).

   Student, o którym mowa wyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

   Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

   Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

   Stypendia student może otrzymać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostani rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy .

   Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

   Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

   Łączny okres,przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

               1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

               2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

   Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

W ROKU AKADEMICKI 2022/2023 ROKIEM BAZOWYM, Z KTÓREGO DOCHODY BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWĘ DO OBLICZENIA DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE, JEST ROK 2021. JEDNAK W PRZYPADKU ZMIAN W ŹRÓDLE DOCHODU (NP. ZMIANA PRACODAWCY), NALEŻY UAKTUALNIĆ SWOJĄ SYTUACJĘ NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2021 ROK WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY OSOBNO.

KONIECZNE JEST RÓWNIEŻ ZAŁĄCZENIE - W PRZYPADKU OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHODY W 2021 ROKU ORAZ NADAL JE OSIĄGAJĄCYCH Z TEGO SAMEGO ŹRÓDŁA - ZAŚWIADCZENIA O ZAPŁACONYCH W 2021 ROKU SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z ZAKŁADU UBEPIECZIEŃ SPOŁECZNYCH LUB Z ZAKŁADU PRACY.

WYKAZ POTRZEBNYCH ZAŁĄCZNIKÓW ZNAJDUJE SIĘ W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW GWSH.

 

Do zapoznania się:

Regulamin Świadczeń dla Studentów 2022 r.

Wniosek jest do pobrania po zarejestrowaniu go w Wirtualnej Uczelni. Należy do niego dołączyć również następujące, niezbędne oświadczenia:

1. Klauzula informacyjna RODO

2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz oświadczenie o okresie studiowania.

3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Wzory oświadczeń do wniosku o stypendium socjalne (należy pobrać i dołączyć do wniosku, w zależności od indywidualnej sytuacji studenta):

Oświadczenie o dochodzie - dot. działalności gospodarczej

Oświadczenie o dochodzie utraconym

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej i niepobieraniu zasiłku dla bezrobotnych

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

 

Dochody niepodlegające opodatowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, brane pod uwagę do celów stypendialnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób to:

­- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

­- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

­- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

­- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

­- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

­- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

­- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

­- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

­- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

­- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),

­- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

­- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

­- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

­- alimenty na rzecz dzieci,

­- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024),

­- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

­- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

­- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

­- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

­- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

­- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

­- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

­- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

­- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

­- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

­- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

­- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

­- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

­- świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),

­- świadczenie rodzicielskie,

­- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

­- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

­- przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Nie uwzględnia się:

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+