Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendium Socjalne

Drukuj

INFORMACJA

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 roku 3399 zł.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne  mają studenci, których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  1050,00 zł. netto.  Stypendia te przyznawane są na rok akademicki lub semestr na podstawie złożonego wniosku.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym, o liczbie członków rodziny, do której, w zależności od sytuacji osobistej studenta, zalicza się:

  • studenta,
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:                                                          

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujace warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostanim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1.15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stałe źródło dochodów oznacza nieprzerwane źródło dochodu otrzymywane z:

  • umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zleceń
  • działalności gospodarczej lub rolnej
  • renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej

Wszystkie w/w dochody student podaje za okres obliczeniowym od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek roku akademickiego. Student, dla którego rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim, podaje wysokość dochodu za taki sam okres obliczeniowy jak student rozpoczynający rok akademicki w październiku poprzedniego roku kalendarzowego.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2017 ROK ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZAPŁACONYCH SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W 2017 ROKU  Z ZAKŁADU UBEPIECZIEŃ SPOŁECZNYCH LUB Z ZAKŁADU PRACY

WYKAZ POTRZEBNYCH ZAŚWIADCZEŃ ZANJDUJE SIĘ W REGLAMINIE STYPENDIALNYM

Wnioski należy składać:

  • od 15 września do 15 października w semestrze zimowym,
  • od 15 lutego do 15 marca w semestrze letnim,

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi spełniać wszystkie kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Ponadto, do wniosku należy dołączyć poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy w miejscowości pobierania nauki.

Stypendia student może otrzymać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostani rok studiów trawa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy .

 

Wnioski do pobrania:

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+