PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Stypendium Rektora

Drukuj

 Uwaga, zmiany!

 

Od 1 października 2021 r. zmieniony został Regulamin świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach oraz wzory wniosków stypendialnych!

 

Terminy składania wniosków stypendialnych w semestrze zimowym są podane do wiadomości w zakładce: Aktualności.

 

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo-księgowego.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

 

 

Stypendium Rektora przysługuje studentowi po ukończeniu pierwszego roku studiów, który do 30 września lub 31 marca zaliczył pełen rok studiów.

Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta, który jest składany w Dziale finansowo-księgowym (ewentualne zmiany zamieszczane są w zakładce: Aktualności). 

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego znaczenia, o ile złożenie wniosku następuje w powyższym terminie. Wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie z powodu braku funduszy.

Prawo do otrzymywania tego stypendium ma student, który uzyska w ostatnim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia  naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wszystkie osiągnięcia muszą dotyczyć ostatniego roku akademickiego.

Studentowi, który po ukończeniu jednego  kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Student I roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki
w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia kierunku, który był podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to osiągnięć uzyskanych w bieżącym lub poprzednim roku akademickim. Powyższe oznacza, że w przypadku studenta rozpoczynającego studia drugiego stopnia od semestru zimowego, brany pod uwagę jest poprzedni rok akademicki, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia od semestru letniego bieżący rok akademicki.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniające  magisterskie) powinni dostarczyć dokument potwierdzający średnią arytmetyczną za ich ostatni rok na studiach pierwszego stopnia, jeśli ukończyli je na innej uczelni.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% studentów z danego kierunku.

Średnie na  poszczególnych kierunkach, od których przyznawane jest stypendium ustalane są dopiero po złożeniu przez studentów wniosków.  

Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy.

Średnia do celów  przyznania  stypendium  jest średnią arytmetyczną  obliczaną   z ocen  z wszystkich egzaminów i zaliczeń które  student posiadł w  ciągu ostatniego roku  studiów.

UWAGA !!! Jeżli student kończy naukę w lutym to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do lutego. Jeżeli student kończy naukę w czerwcu to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do czerwca.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium nie przysługuje:

1)   jeśli łączny okres studiowania (posiadania statusu studenta) na wszystkich uczelniach przekracza 72 miesiące;

2)   studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Do zapoznania się:

Regulamin świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach 2021 r

 

Wniosek do pobrania wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku

W przypadku dodatkowych osiągnięć należy je udokumentować.

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+