Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendium Rektora

Drukuj

Stypendium Rektora przysługuje studentowi po ukończeniu pierwszego roku studiów, który do 31 października lub 30 kwietnia złożył w biurze obsługi studenta kartę egzaminacyjną, a tym samy zaliczył pełen rok studiów.

Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta, który jest składany w Dziale finansowo-księgowym.

Wniosek należy złożyć w  terminie od 15 października do 15 listopada (nabór październikowy) lub od 15 marca do 15 kwietnia (nabór lutowy), kolejność składania wniosków nie ma żadnego znaczenia o ile złożenie wniosku następuje w powyższym terminie, wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzony negatywnie z powodu braku funduszy.

Prawo do otrzymywania tego stypendium ma student, który uzyska w ostatnim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia  naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wszystkie osiągnięcia muszą dotyczyć ostatniego roku akademickiego.

Studentowi, który po ukończeniu jednego  kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku KALENDARZOWEGO od ukończenia studiów  pierwszego stopnia, który spełnił wyżej określone kryteria.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniające  magisterskie) powinni dostarczyć dokument potwierdzający średnią za ich ostatni rok na studiach pierwszego stopnia.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% studentów z danego kierunku.

Średnie na  poszczególnych kierunkach, od których przyznawane jest stypendium ustalane są dopiero po złożeniu przez studentów wniosków.  

Stypendia przyznawane są na cały rok akademicki (10 miesięcy).

Średnia do celów  przyznania  stypendium  jest średnią arytmetyczną  obliczaną   z ocen  z wszystkich egzaminów i zaliczeń które  student posiadł w  ciągu ostatniego roku  studiów.

UWAGA !!! Jeżli student kończy naukę w lutym to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do lutego. Jeżeli student kończy naukę w czerwcu to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do czerwca.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek o stypendium rektora

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Informacja o przetwarzaniu danych - stypendia

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+