PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Stypendium Rektora

Drukuj

Terminy składania wniosków o stypendium są podane w zakładce: Aktualności.

 

Wnioski stypendialne należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników. Wnioski należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo- księgowego.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

 

 

Stypendium Rektora przysługuje studentowi po ukończeniu pierwszego roku studiów, który do 30 września lub 31 marca zaliczył pełen rok studiów.

Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta, który jest składany w Dziale finansowo-księgowym (ewentualne zmiany zamieszczane są w zakładce: Aktualności). 

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego znaczenia, o ile złożenie wniosku następuje w powyższym terminie. Wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie z powodu braku funduszy.

Prawo do otrzymywania tego stypendium ma student, który uzyska w ostatnim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia  naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wszystkie osiągnięcia muszą dotyczyć ostatniego roku akademickiego.

Studentowi, który po ukończeniu jednego  kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Student I roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia kierunku, który był podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że studia drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy, licząc odpowiednio od marca lub października w roku ukończenia studiów pierwszego stopnia, w zależności od semestru, w którym uzyskał absolutorium.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniające  magisterskie) powinni dostarczyć dokument potwierdzający średnią arytmetyczną za ich ostatni rok na studiach pierwszego stopnia, jeśli ukończyli je na innej uczelni.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% studentów z danego kierunku.

Średnie na  poszczególnych kierunkach, od których przyznawane jest stypendium ustalane są dopiero po złożeniu przez studentów wniosków.  

Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy.

Średnia do celów  przyznania  stypendium  jest średnią arytmetyczną  obliczaną   z ocen  z wszystkich egzaminów i zaliczeń które  student posiadł w  ciągu ostatniego roku  studiów.

UWAGA !!! Jeżli student kończy naukę w lutym to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do lutego. Jeżeli student kończy naukę w czerwcu to stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane jest od października do czerwca.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres,przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

               1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

               2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Do zapoznania się:

Regulamin Świadczeń dla Studentów 2023 r.

Wniosek należy zarejestrować w Wirtualnej Uczelni, następnie należy go pobrać i wydrukować oraz dołączyć również następujące, niezbędne oświadczenia:

1. Klauzula informacyjna RODO

2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz oświadczenie o okresie studiowania

3. Wniosek o stypendium rektora


W przypadku dodatkowych osiągnięć należy je udokumentować.

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+