Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
440 zł / miesiąc
studia stacjonarne
440 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Drukuj

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia (magisterskich) skierowane są do osób mających tytuł zawodowy (licencjat pielęgniarstwa). Studia przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

 

Pielęgniarstwo – studia magisterskie (studia II stopnia)
dostępne jako studia stacjonarne oraz  studia niestacjonarne
2 lata (4 semestry)

 

Organizacja zajęć w trybie niestacjonarnym wygląda następująco:

 • Zajęcia teoretyczne - piątki od godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele,
 • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - dni robocze wg planu studiów 

 

Charakterystyka kierunku:

Na studiach magisterskich z kierunku Pielęgniarstwo studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece  pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, profesjonalistów w stopniu profesora, doktora oraz  magistrów pielęgniarstwa.    

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych, napisanie 
i obrona pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu studiów absolwent GWSH otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

Zawód pielęgniarki należy do zawodów zaufania społecznego. Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Tytuł magistra pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów III stopnia, przygotowania dysertacji i uzyskania tytułu doktora.

 

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo – studia II stopnia (magisterskie)

 • Teoria pielęgniarstwa
 • Pielęgniarstwo europejskie
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie.
 • Dydaktyka medyczna
 • Podstawy psychoterapii
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
 • Immunologia kliniczna
 • Marketing usług medycznych
 • Bioetyka
 • Statystyka medyczna
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Farmakologia kliniczna
 • Biologiczne podstawy onkologii
 • Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym psychicznie
 • Język angielski zawodowy
 • Praktyka zawodowa 160 h
 • Przedmioty dodatkowe (po dwa w semestrze) - Pielęgniarstwo transkulturowe, Profilaktyka chorób zakaźnych,
 • Schorzenia okołomenopauzalne, Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem
czesne
440 zł / miesiąc
studia stacjonarne
440 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+