PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Baza dydaktyczna

Koło naukowe pielęgniarstwa

Drukuj

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach.

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów oraz rozwijanie ich zainteresowań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zadania Koła:

 1. Doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy.
 2. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy zgodnej z interdyscyplinarnym charakterem pielęgniarstwa.
 3. Przygotowywanie artykułów naukowych.
 4. Wdrażanie studentów do prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod patronatem uczelni.
 5. Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
 6. Profilaktyka i promocja zdrowia.
 7. Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, Kołami  naukowymi i ośrodkami. 
 8. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych. 
 9. Rozwijanie zainteresowań zawodowych studentów.
 10. Szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.

 

Cele i zadania Koła realizowane będą poprzez:

 1. udział lub/i organizację odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych itp.;
 2. publikację artykułów naukowych;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów;
 4. organizację  przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobycie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności;
 5. wsparcie udziału członków Koła w życiu studenckim;
 6. promocję i utrzymywanie kontaktów międzyuczelnianych;
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej;
 8. inne działania realizujące cele statutowe Koła.

 

Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Koła:

 1. Członkowie Koła dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Koła może być wyłącznie osoba fizyczna będąca studentem lub pracownikiem (w tym również zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej)  uczelni, która:
  1. zobowiąże się przestrzegać statutu Koła,
  2. złoży pisemną deklarację członkowską.
 1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Koła lub ogółu studentów. Godność członka honorowego nadają członkowie zwyczajni na wniosek 2/3 liczby tych członków. 
 2. Sympatykiem Koła może zostać osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła.

 

Członkowie zwyczajni Koła mają prawo do:

 1. udziału w pracach Koła;
 2. zgłaszania inicjatyw dotyczących celów Koła i sposobów ich realizacji;
 3. korzystania z pomocy pracowników naukowych i administracyjnych uczelni oraz z pomocy członków Koła;
 4. udziału w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Koła;
 5. wyrażania swoich opinii dotyczących działalności Koła oraz oceniania pracy Zarządu Koła.

 

Opiekunami naukowymi Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa są:

 • dr n. med. Jolanta Kamecka-Krupa
 • dr n. med. Barbara Pietrzyk

 

Osoba do kontaktu

dr n. med. Jolanta Kamecka-Krupa
adres e-mail: Jolanta.Kamecka-Krupa@akademiagornoslaska.pl
nr tel.: 789351698

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+