Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Baza dydaktyczna

Koło naukowe pielęgniarstwa

Drukuj

Koło Naukowe Pielęgniarstwa działa od 1 lutego 2019 roku. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy studentów, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Do zadań Koła należy: pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności pielęgniarskich, przygotowywanie artykułów naukowych, wdrażanie studentów do prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod patronatem GWSH, pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, profilaktyka i promocja zdrowia, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami, pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych oraz rozwijanie zainteresowań zawodowych studentów.

 

Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Koła

Członkowie Koła dzielą się na:

Zwyczajnych i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Koła może być wyłącznie osoba fizyczna będąca studentem lub pracownikiem (w tym również zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej)  Uczelni, która:

  1. zobowiąże się przestrzegać Statut Koła,
  2. złoży pisemną deklarację członkowską.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Koła lub ogółu studentów. Godność członka honorowego nadają członkowie zwyczajni na wniosek 2/3 liczby tych członków. 

Sympatykiem Koła może zostać osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła.

 

Władze Koła

Władze Koła stanowi:

  1. Walne Zgromadzenie członków Koła
  2. Zarząd Koła.

Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła, który podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności Koła zwykłą większością głosów.

Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje je wobec Władz Uczelni, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Koła ani żaden z jego członków nie ma prawa zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Uczelni.


W skład Zarządu wchodzą:

1.Prezes Koła: Jakub Chomin
2.Wiceprezes Koła: Joanna Urbaniec
3.Sekretarz: Edyta Reć
4.Skarbnik: Barbara Prusarczyk

Dokumentem regulującym funkcjonowanie koła naukowego jest statut Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa GWSH w Katowicach.

Opiekunowie Koła:

1.mgr Barbara Błaszkiewicz
2.dr Jolanta Kamecka - Krupa
3.dr Barbara Pietrzyk

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+