PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Zapomoga

Drukuj

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

  1. śmierci członka rodziny;
  2. ciężkiej choroby członka rodziny;
  3. nieszczęśliwego wypadku;
  4. klęski żywiołowej;
  5. kradzieży mienia o znacznej wartości;
  6. urodzenia dziecka.

Wniosek składa sie w terminie do 4 miesięcy od dnia, w którym student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim i ma charakter jednorazowej wypłaty.

Z tytułu tego samego zdarzenia, student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.

Zapomogę może otrzymać również student, który przebywa na urlopie, powtarza rok, semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Do zapoznania się:

Regulamin świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach 2021 r

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie zapomogi

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku

4. Odpowiednie dokumenty, potwierdzające zdarzenie wskazane we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; dokumenty z urzędu stanu cywilnego; zaświadczenie z policji; zaświadczenie właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku).

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie zapomogi mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+