Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zapomoga

Drukuj

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, w szczególności w przypadku:

  1. śmierci członka najbliższej rodziny,
  2. choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
  3. wystąpienia innego zdarzenia losowego, w szczególności spowodowanego działaniem siły wyższej (np. pożar, powódź, inna klęska żywiołowa), skutkującego znacznym pogorszeniem się sytuacji materialnej studenta.

Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami. W przypadku braku możliwości przedstawienia zaświadczeń, podstawę do przyznania zapomogi stanowi rozeznanie sytuacji życiowej wnioskodawcy i szczegółowa opinia organu samorządu studenckiego.

Rektor, na wniosek organu pierwszej instancji może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć zapomogę.

Zapomogę może także otrzymać student, który przebywa na urlopie, powtarza rok, semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.

Pobierz wniosek o przyznanie zapomogi.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+