PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapomoga

Drukuj

Wnioski o przyznanie zapomogi należy w pierwszej kolejności zarejestrować w Wirtualnej Uczelni (Wnioski->Wnioski stypendialne->Nowy wniosek), pomijając dołączenie załączników. Wnioski należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej i wraz z załącznikami dostarczyć do Działu finansowo- księgowego.

Wniosek o zapomogę wraz z Klauzulą informacyjną RODO oraz Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz oświadczenie o okresie studiowania można również pobrać z tej strony.

Zarejestrowany wniosek, który nie został dostarczony na Uczelnię w formie papierowej, nie jest rozpatrywany. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia go na Uczelnię.

 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in. Organ przyznający zapomogę ocenia na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie pomocy finansowej.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Przyznanie zapomogi na podstawie danych (konkretnych) okoliczności faktycznych wyklucza możliwość ponownego przyznania zapomogi na podstawie tego samego stanu faktycznego.

Wniosek składa sie w terminie do 4 miesięcy od dnia, w którym student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim i ma charakter jednorazowej wypłaty.

 

Zapomogę może otrzymać również student, który przebywa na urlopie, powtarza rok, semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres,przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

               1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

               2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Do zapoznania się:

Regulamin Świadczeń dla Studentów 2023 r.

Wniosek należy zarejestrować w Wirtualnej Uczelni, następnie należy go pobrać i wydrukować oraz dołączyć również następujące, niezbędne oświadczenia:

1. Klauzula informacyjna RODO

2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz oświadczenie o okresie studiowania

 3. Odpowiednie dokumenty, potwierdzające zdarzenie wskazane we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; zaświadczenie z policji; zaświadczenie właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku).

4. Wniosek o zapomogę

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie zapomogi mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+