Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Zasady etyki wydawniczej

Drukuj

Stosowane przez wydawnictwo zasady etyki wydawniczej mają przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w zakresie publikacji wszelkich materiałów naukowych. Zasady te wynikają z „Kodeksu Etyki  Pracownika Naukowego” (Warszawa, 2016) oraz opierają się na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (www.publicationethics.org).

Pracami Wydawnictwa kieruje powołana przez Rektora Rada Wydawnicza, której zadaniem jest przyjmowanie i opiniowanie materiałów do publikacji, wyznaczanie redaktorów naukowych poszczególnych tomów oraz monografii wieloautorskich jak również powoływanie recenzentów. W sytuacja odkrycia naruszenia zasad etyki naukowej przez autora/autorów Rada ma prawo wycofać publikacje.

Przy opiniowaniu przyjmowanych do procesu wydawniczego materiałów, Rada kieruje się przede wszystkim ich poziomem naukowym, oryginalnością ujęcia problematyki oraz znaczeniem poruszanej problematyki dla środowiska społecznego (nie tylko w skali regionalnej, ale również krajowej i międzynarodowej).

Publikowane przez Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej materiały przechodzą proces recenzyjny, a do druku kierowane są tylko te publikacje, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzenta, redaktora naukowego oraz Radę Wydawniczą.

Recenzentów powołuje redaktor naukowy przy zachowaniu zasady wykluczenia konfliktu interesów czego dowodem jest stosowne oświadczenie recenzenta.

Sam proces recenzyjny jest poufny i zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, a dostęp do treści recenzji mają osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji o przyjęciu publikacji do druku lub jej wycofaniu. 

W sytuacji gdy publikacja jest dopuszczona do druku po naniesieniu wskazanych w recenzji zmian, recenzent ma prawo wglądu do nowej wersji publikacji przed skierowaniem jej do druku.

Recenzje artykułów publikowanych w czasopiśmie odbywają się zgodnie z zasadą „double-blind review proces”, a za wyznaczenie i powołanie recenzentów odpowiedzialny jest redaktor tomu po wcześniejszej konsultacji z Rada Wydawniczą.

W przypadku prac wieloautorskich wymagane jest od autorów jasne określenie ich wkładu w tworzenie publikacji poświadczone stosownym oświadczeniem. Jest to element walki Wydawnictwa z takimi zjawiskami jak ghost authorship oraz guest authorship.

Wykryte przez Wydawnictwo przypadki plagiatu lub autoplagiatu (w oparciu o system „Antyplagiat” firmy Plagiat.pl Sp. z o.o.) powodują wstrzymanie procesu wydawniczego i zgłoszenie tych praktyk do odpowiednich organów. 

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+