PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

Zasady etyki wydawniczej

Drukuj

Stosowane przez wydawnictwo zasady etyki wydawniczej mają przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w zakresie publikacji wszelkich materiałów naukowych. Zasady te wynikają z „Kodeksu Etyki  Pracownika Naukowego” (Warszawa, 2016) oraz opierają się na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (www.publicationethics.org).

Pracami Wydawnictwa kieruje powołana przez Rektora Rada Wydawnicza, której zadaniem jest przyjmowanie i opiniowanie materiałów do publikacji, wyznaczanie redaktorów naukowych poszczególnych tomów oraz monografii wieloautorskich jak również powoływanie recenzentów. W sytuacja odkrycia naruszenia zasad etyki naukowej przez autora/autorów Rada ma prawo wycofać publikacje.

Przy opiniowaniu przyjmowanych do procesu wydawniczego materiałów, Rada kieruje się przede wszystkim ich poziomem naukowym, oryginalnością ujęcia problematyki oraz znaczeniem poruszanej problematyki dla środowiska społecznego (nie tylko w skali regionalnej, ale również krajowej i międzynarodowej).

Publikowane przez Wydawnictwo Akademii Górnośląskiej materiały przechodzą proces recenzyjny, a do druku kierowane są tylko te publikacje, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzenta, redaktora naukowego oraz Radę Wydawniczą.

Recenzentów powołuje redaktor naukowy przy zachowaniu zasady wykluczenia konfliktu interesów czego dowodem jest stosowne oświadczenie recenzenta.

Sam proces recenzyjny jest poufny i zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, a dostęp do treści recenzji mają osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji o przyjęciu publikacji do druku lub jej wycofaniu. 

W sytuacji gdy publikacja jest dopuszczona do druku po naniesieniu wskazanych w recenzji zmian, recenzent ma prawo wglądu do nowej wersji publikacji przed skierowaniem jej do druku.

Recenzje artykułów publikowanych w czasopiśmie odbywają się zgodnie z zasadą „double-blind review proces”, a za wyznaczenie i powołanie recenzentów odpowiedzialny jest redaktor tomu po wcześniejszej konsultacji z Rada Wydawniczą.

W przypadku prac wieloautorskich wymagane jest od autorów jasne określenie ich wkładu w tworzenie publikacji poświadczone stosownym oświadczeniem. Jest to element walki Wydawnictwa z takimi zjawiskami jak ghost authorship oraz guest authorship.

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+