PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Oferta pracy

Drukuj

Adiunkt w Katedrze Psychologii GWSH

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Katowic, Żor, Warszawy i Wiednia. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, łączymy 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń. 

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów psychologicznych,
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,
 • dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami będzie dodatkowym atutem

Zadania:

 • prowadzenie zajęć dla studentów Uczelni,
 • udział w projektach naukowych,
 • realizacja bieżących zadań naukowo-dydaktycznych,
 • współpraca z instytucjami

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej Uczelni

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: praca@gwsh.pl.
Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Adiunkt w Katedrze Psychologii w GWSH”.
Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
i/lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach”

 


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż: 
  

 1. Administrator danych osobowych: 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522. 
   
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:  

  - pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl; 
  - listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”. 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna: 
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników. 
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

  - podmioty uprawnione przepisami prawa; 
  - osoby zapewniające funkcjonowanie Uczelni, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych; 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, chyba, że wynika to z przepisów prawa.  

 1. Okres: 
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji pracowników lub do czasu cofnięcia zgody. 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  Posiada Pani/Pan prawo do: 
  dostępu do treści danych, sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
   
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+