PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Projekt realizowany we współpracy z wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym TOMMED.

Informacje o projekcie

Drukuj

W styczniu 2018 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z jednym z największych ośrodków medycznych w województwie śląskim, tj. Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed - Bula Tomasz. Partner wspiera przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie pragmatyzmu i jakości kształcenia kadr medycznych (studentów/ek Kierunku Pielęgniarstwo, łącznie 218 osób, w tym 192 kobiet oraz 26 mężczyzn) w GWSH w Katowicach poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo w okresie od 1.I.2018 r. do 31.XII.2020 r., w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM). Cel główny zostanie zrealizowany za pomocą następujących celów szczegółowych mających swoje odzwierciedlenie w zadaniach projektowych:

 • zwiększenie konkurencyjności Kierunku Pielęgniarstwo poprzez przygotowanie programu rozwoju,
 • poprawa warunków nauczania – zwiększenie jakości oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej,
 • standaryzacja procesu kształcenia i egzaminowania - ujednolicenie warunków kształcenia na Kierunku Pielęgniarstwo w zakresie treści i warunków nauczania poprzez:
  • przygotowanie wspólnego podręcznika symulacji,
  • przygotowanie scenariuszy symulacji dla poszczególnych przedmiotów według ściśle określonych procedur i spójnych treści,
  • standaryzowane warunki egzaminowania w formie egzaminu dyplomowego OSCE,
 • wdrożenie innowacyjnych sposobów nauczania metodą symulacji medycznej w celu zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach,
 • przygotowanie kadry dydaktycznej do kształcenia studentów metodą symulacji medycznej,
 • doskonalenia umiejętności praktycznych studentów Kierunku Pielęgniarstwo w tym w zakresie przedmiotów specjalistycznych oraz podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, a także komunikacji i kontaktu z pacjentem,
 • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie kształcenia studentów metodą symulacji medycznej.

 

W ramach projektu w zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Opracowanie programu rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo wraz z dokumentacją uzupełniającą.

W ramach zad. 1 przygotowany zostanie "Program rozwoju dla Kierunku Pielęgniarstwo". Ponadto, zrealizowana zostanie ekspertyza dla Kierunku Pielęgniarstwo mająca na celu ocenę możliwości wykorzystania symulacji medycznej w ramach poszczególnych przedmiotów. Ekspertyza umożliwi optymalizację procesu kształcenia na ww. kierunku i stanowiła będzie zbiór wskazówek dla instruktorów symulacji uczestniczących w poszczególnych szkoleniach.  Dodatkowo, opracowany zostanie podręcznik symulacji dla Kierunku Pielęgniarstwo. Podręcznik obejmował będzie: zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, tworzenia scenariuszy i przygotowania symulacji, zasady prowadzenia sesji symulacyjnych oraz debriefingu.

 

Zadania 2-9. Dostosowanie pomieszczeń na cele Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) w budynku B przy ul. Harcerzy Września 5 oraz utworzenie następujących sal dydaktycznych w pełni wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny:

 • sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
 • pomieszczenia kontrolnego – sterowni,
 • sali symulacji ALS,
 • sali symulacji BLS,
 • sali umiejętności pielęgniarskich,
 • sali umiejętności technicznych,
 • sali egzaminacyjnej OSCE.

 

Zadanie 10. Staże oraz szkolenia dla instruktorów, techników, kadry dydaktycznej oraz zarządzającej centrum symulacji medycznych, w tym:

 • szkolenie podstawowe wprowadzające w zakresie symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej, technicznej oraz zarządzającej centrum symulacji,
 • szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie,
 • szkolenie praktyczne instruktora symulacji pośredniej wierności w pielęgniarstwie,
 • szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie,
 • szkolenie dla techników symulacji medycznej,
 • szkolenie dla nauczycieli (pracowników dydaktycznych) planujących wykorzystanie symulacji medycznej w procesie kształcenia,
 • szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych,
 • staże dla techników oraz informatyka,
 • staże dla kadry zarządzającej MCSM.

 

Zadanie 11. Zajęcia dodatkowe dla studentów realizowane metodą symulacji medycznych.

W ramach zad. 11 zorganizowane zostaną 2 typy zajęć dla studentów:

 • zajęcia z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z wykorzystaniem sal MCSM GWSH oraz filmów instruktażowych,
 • zajęcia testujące przygotowane przez instruktorów scenariusze w ramach szkoleń w zakresie niskiej/pośredniej/wysokiej wierności.

 

Zadanie 12.  Przygotowanie i wdrożenie programu "Standaryzowany pacjent"

W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostaną szkolenia dla kadry dydaktycznej z zakresu prowadzenia zajęć symulacyjnych z udziałem pacjentów standaryzowanych. Ponadto, opracowany zostanie program "Standaryzowany pacjent (SP)" obejmujący m.in.: zasady rekrutacji pacjentów standaryzowanych, program szkolenia pacjentów standaryzowanych, regulamin programu standaryzowany pacjent, warunki umowy z pacjentem standaryzowanym, wskazania dotyczące przedmiotów i efektów kształcenia realizowanych z udziałem pacjentów standaryzowanych. W efekcie w 2019 r. planujemy rozpoczęcie procesu kształcenia z udziałem pacjentów standaryzowanych na Kierunku Pielęgniarstwo - poprzedzone warsztatami testującymi dla wybranych grup studentów.

Kim jest pacjent standaryzowany?

Pacjent standaryzowany to pacjent, który umożliwia ćwiczenia wybranych umiejętności pielęgniarskich identycznych dla wszystkich studentów na Kierunku Pielęgniarstwo w podobnych warunkach. Udział pacjenta standaryzowanego w zajęciach praktycznych w trakcie toku studiów daje możliwość studentom m.in. doskonalenia umiejętności klinicznych, komunikacyjnych, badań fizykalnych, zbierania wywiadu i prowadzenia diagnostyki.

Kto może być pacjentem standaryzowanym?

 • osoba posiadająca zdolności aktorskie, empatyczna, komunikatywna,
 • osoba zdrowa lub osoba, która leczy się na choroby przewlekle i odpowiednio wykszatłcona do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych,
 • osoba przygotowana do pełnienia określonej roli w procesie kształcenia według przygotowanego scenariusza.

 

Zadanie 13. Szkolenia praktyczne dla nauczycieli (egzaminatorów) OSCE oraz wdrożenie egzaminu OSCE

W ramach zad. 13 zorganizowane zostanie szkolenie praktyczne dla egzaminatorów OSCE. W efekcie przeszkoleni pracownicy dydaktyczni przygotują regulamin egzaminu dyplomowego w formie egzaminu standaryzowanego OSCE dla Kierunku Pielęgniarstwo, który po przetestowaniu i zatwierdzeniu zostanie wdrożony dla grup studentów kończących studia w 2020 r.

Egzamin praktyczny OSCE to egzamin prowadzony w warunkach symulowanych - wszyscy studenci rozwiązują te same zadania w jednakowym dla wszystkich przedziale czasowym, tego samego dnia, a ocena odbywa się według identycznych kryteriów, co umożliwia obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć. Studenci egzaminowani są w ramach kilku różnych stacji, na których określony egzaminator używając standaryzowanego schematu sprawdza stopień wykonania zadania. Egzamin kończy się debriefingiem, podczas którego student dowiaduje się o swoim wyniku i  uzyskanej punktacji.

 

Zadanie 14. Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia studentów Kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej.

W każdym roku realizacji projektu zorganizowane zostaną 1-dniowe spotkania informacyjne mające na celu wymianę doświadczeń, omówienie problemów, pokazanie rezultatów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienie planów współpracy w zakresie kształcenia studentów pielęgniarstwa metodą symulacji.  Spotkania zrealizowane zostaną w ramach następujących grup:

 • osoby zarządzające,
 • instruktorzy,
 • nauczyciele (pracownicy dydaktyczni),
 • technicy,
 • studenci uczelni pielęgniarskich

W spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele pracodawców sektora medycznego i inne podmioty.

Projekt realizowany we współpracy z wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym TOMMED.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+