PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Drukuj

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w elementarną wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalność kliniczna to interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym człowieka, ze szczególnym naciskiem na praktykę w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych. 

Kursy zaproponowane w ramach tej ścieżki koncentrują się wokół zagadnień dotyczących psychologicznej diagnozy i terapii dzieci przejawiających różne zaburzenia i nieprawidłowości rozwoju. Omawiane są zarówno ogólne zaburzenia rozwojowe i ich skutki dla funkcjonowania dziecka, jak i zaburzenia wybiórcze - deficyty rozwoju, będące częstą przyczyną trudności w uczeniu się, zaburzeń emocji i zachowania. Problematyka diagnozy obejmuje zagadnienia związane z genezą i mechanizmami zaburzeń, ich objawami oraz dynamiką. Wskazywane są możliwości i ograniczenia diagnostyczne w rozmaitych zaburzeniach. Prezentowane są również różne formy pomocy dzieciom i ich rodzinom, m.in. metody stymulacji rozwoju dzieci, poradnictwo psychologiczne. Zarysowana problematyka realizowana jest zarówno w teoretycznym jak i praktycznym aspekcie. Studiowanie zagadnień w obrębie tej ścieżki przygotowuje do pracy w placówkach (poradniach, ośrodkach wspomagania rozwoju) sprawujących opiekę nad dziećmi i ich rodziną. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności wyposażony jest w wiedzę i umiejętności praktyczne, które dają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy, szczególnie w zauważalnym trendzie zwiększonego zapotrzebowania na opiekę psychologiczną. Pomoc niezbędną zwłaszcza dzieciom i młodzieży, najbardziej dotkliwie doświadczających konsekwencji izolacji w trakcie pandemii - ograniczenia swobody poruszania się i nawiązywania bezpośrednich relacji z rówieśnikami oraz nauki online. Często obciążonych problemami rodziny borykającej się z trudnościami materialnymi, konfliktami, wzrostem agresji itp.

Psycholog dziecięcy ma możliwość prowadzenia własnej praktyki psychologicznej, współpracy z ośrodkami zdrowia psychicznego (m.in. poradnie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży). Bogaty program studiów z zakresu psychologii klinicznej umożliwia pracę w charakterze diagnosty zaburzeń psychicznych, jak również psychologa udzielającego szeroko rozumianej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci, adolescentów oraz ich rodziców.

Po ukończeniu tej specjalności absolwent ma również możliwość kontynuowania ścieżki kształcenia, np. na studiach podyplomowych lub specjalizacji z psychologii klinicznej.

Przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Diagnoza systemowa i wspieranie rozwoju dzieci, metody wczesnej interwencji
 • Psychoedukacja dziecka do rozwoju przez twórczość
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami we współczesnej szkole
 • Diagnoza psychologiczna i terapia dziecka chorego somatycznie z niepełnosprawnością fizyczną
 • Metody integracji sensorycznej w rehabilitacji osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Pierwsza pomoc psychologiczna: scenariusze WHO i pomoc grupowa w kryzysie
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowościowe i afektywne
 • Psychozy dziecięce
 • Problemy związane z seksualnością i tożsamością płciową
 • Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia
 • Problemy dziecka w nauce i w środowisku szkolnym
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży
 • Współczesne formy terapii dzieci i młodzieży
 • Psychologia pozytywna w edukacji
 • Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 • Praca długofalowa z ofiarami traumy i wsparcie w żałobie
 • Formy instytucjonalnego wsparcia dziecka i rodziny, procedury adopcyjne
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Projekt badawczy
 • Projekt badawczy realizowany w MCSM
 • Proseminarium
 • Seminarium
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+