PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Psychologia - kadra naukowa

Drukuj

Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, kierownik Katedry Psychologii.

Kieruje Katedrą Psychologii w AG od 2007 roku. Pod kierownictwem pani profesor realizowana jest zasada ścisłego powiązania dydaktyki z badaniami naukowymi. 

W latach 1980-1983 oraz 1996-2007 kierowała  Instytutem Psychologii UŚ, w latach 1990-1993 była  dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii . Pełniła funkcję prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Stosowanej (1985-2006), Komitetu Ergonomii PAN (1980-2009), redaktor naczelna  rocznika „Kolokwia Psychologiczne” PAN (1990-2009).  

Stypendystka Fulbrighta w r.1975/76.  Założycielka Fundacji „Na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego”. 

Najważniejsze  publikacje zwarte: Człowiek w sytuacji innowacyjnej(Warszawa, 1980, PWN,), Niezawodność człowieka w pracyStudium psychologiczne (Warszawa, 1986, PWN), Psychologia pracy i organizacji(Warszawa, 2007, PWN), Zachwyt i logika czynu(Warszawa, 2006 Scholar), Jak być mistrzem. Profesora Tomaszewskiego pedagogiczne credo (redaktor i współautor) (Warszawa, 2007, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN).

Promotorka ponad 20 doktoratów. 

 

Maria Chełkowska-Zacharewicz

– dr psychologii, muzyk i trener. Od prawie dekady badawczo zajmuje się psychologią muzyki ze szczególnym uwzględnieniem emocjonalnych aspektów odbioru muzyki jak również społecznej percepcji talentu. 

 W Katedrze Psychologii AG prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu metodologii badań psychologicznych.

 Założycielka Strefy Harmonii, w której prowadzone są warsztaty dla muzyków, nauczycieli i rodziców w szkołach muzycznych.

 Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów oraz wystąpień konferencyjnych poświęconych zagadnieniom psychologii muzyki oraz psychometrycznym i metodologicznym aspektom badań w psychologii. 

 

Anita Gałuszka

dr n. hum., psycholog i pedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pięcioletnie studia magisterskie z psychologii. 

Adiunkt w Katedrze Psychologii AG w Katowicach, mająca w swoim dorobku m.in. monografię autorską, współredakcję monografii, rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły w znaczących czasopismach polskich i czasopismach o zasięgu światowym. Laureatka licznych nagród, m.in za działalność naukowo-badawczą, naukowo-dydaktyczną i organizacyjną. 

W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na problematyce jakości życia, psychogerontologii oraz funkcjonowaniu osób chorych przewlekle. 

Uczestniczka licznych szkoleń organizowanych w ramach europejskich programów podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej. Brała udział w stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus: Teaching Staff Mobility m.in. w Maladze i Weronie. 

 

Mirosław Harciarek

– doktor habilitowany nauk społecznych, profesor AG. Przewodniczący Komisji Psychologicznej PAN Oddziału w Katowicach. Autor książek: „Holografia mózgu” (Katowice 2002), „Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły” (Katowice 2008), „Dwuaspektowość poznania, czyli wrażenia i spostrzeżenia jako jednostka poznawcza” (Częstochowa 2012). Redaktor monografii: „Stres w biznesie” (Częstochowa 2001), „Stres i jego modelowanie” (Częstochowa 2004). 

Autor ponad 60 artykułów, między innymi: „Poznanie jako proces twórczy” (2011), „Dwuaspektowa jednostka poznawcza człowieka, a zasada nieokreśloności Heisenberga-Gabora” (2016), „Podstawowa jednostka przetwarzania informacji integrująca poznanie, emocje i język”.  (2018). 

Zainteresowania naukowe: procesy poznawcze, efekty następcze, holografia mózgu, psychoterapii

 

Ewa Klimas-Kuchtowa

– psycholog, doktor nauk humanistycznych. Przez wiele lat adiunkt, następnie starszy wykładowca w Instytucie Psychologii, potem Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca programu i przez wiele lat kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Długoletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie – w pewnym okresie vc-dyrektor placówki. Obecnie psycholog szkolny w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie.

Główne obszary zainteresowań: psychologia muzyki, psychologia procesów poznawczych, psychologia zdrowia.

Laureatka wielu nagród, m.in. nagrody Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo książki „Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej” czy nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Członkini towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich i Polskiego Towarzystwa im. E. E. Gordona.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych (polskich i zagranicznych). Tłumaczka i współautorka tłumaczeń (z języka angielskiego i włoskiego) kilku pozycji książkowych z psychologii muzyki oraz książek popularno-naukowych z różnych obszarów psychologii.

 

Grażyna Mendecka 

- dr hab., profesor AG. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskała kolejne stopnie naukowe.

W AG prowadzi wykłady z wprowadzenia do psychologii, osobowości, etyki zawodu psychologa.

Obecnie  przedmiotem jej zainteresowań naukowych  jest psychologia twórczości – w tym zakresie prowadzi badania psychospołecznych uwarunkowań twórczości i społecznego funkcjonowania wybitnych twórców.

Autorka około 120 opracowań publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w opracowaniach monograficznych. Brała  aktywny udział w około 90 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.  Jest autorką, współautorką i redaktorką siedmiu książek. 

Nagradzana Nagrodą Ministra Górnictwa  za osiągnięcia w pracy psychologicznej dla górnictwa.   Współpracowała z instytucjami  zagranicznymi i Ministerstwem Pracy i Płacy w zakresie orzecznictwa  psychologicznego.

W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach zorganizowała i  kierowała pracownią badań diagnostycznych  przydatności  do pracy  na stanowiska niebezpieczne, a także  zasady prowadzenia analizy stanowisk pracy,  postawy młodzieży szkół górniczych wobec wybranego zawodu i biograficzne  uwarunkowania działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej pracowników górnictwa.

 

Adam Niemczyński

dr hab. prof. AG. Stopień doktora habilitowanego nadała mu w 1981 roku Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu UJ na podstawie monografii „Modele indywidualnego rozwoju człowieka”.

Wykłada psychologię rozwojową, wychowawczą, wprowadzenie do psychologii i historii psychologii, psychologii społecznej i osobowości, etyki zawodu psychologa. Wypromował 15 doktorów. Pięcioro z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego. 

Wykładał systematycznie w USA i Holandii, a gościnnie w Kanadzie, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech.

Pełnił szereg funkcji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, w tym m.in. funkcję przewodniczącego, kierując Towarzystwem w latach 2007-2009. Założył Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, czasopismo naukowe „Psychologia Rozwojowa”. Jest inicjatorem dorocznej konferencji psychologii rozwojowej. 

 

Renata Rosmus

doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt i Prodziekan ds. kierunku Psychologia w Akademii Górnośląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria) oraz treningi i szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych  (autoprezentacja, komunikacja, asertywność, negocjacje), zarządzania zespołami, wpływu społecznego. Autorka wielu publikacji naukowych. Opracowała programy szkoleniowe i projekty badań kadry kierowniczej jednostek gospodarczych. Pracowała m.in. w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bytomiu w oddziale neurologicznym, obecnie jest konsultantem ZUS. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Autorka wielu publikacji naukowych.  

Głównym obszarem zainteresowań zawodowych dr Renaty Rosmus jest psychologia społeczna: relacje interpersonalne, przywiązanie i lojalność, rozwiązywanie konfliktów.    

 

Anna Trzcieniecka-Green

- doktor nauk humanistycznych. Specjalistka psychologii klinicznej i psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz British Psychological Society: jedyna Polka, która uzyskała status Chartered Psychologist (prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii). 

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś tytuł doktora psychologii (Ph.D) uzyskała na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 2001-2011 pełniła funkcję kierownika Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Wydziale Zarządzania w AG. Prowadziła wykłady i warsztaty w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Meksyku.

W praktyce prywatnej pracuje z pacjentami cierpiącymi na nerwice i zaburzenia osobowości. Zajmuje się również leczeniem uzależnień oraz pracą z pacjentami chorymi somatycznie przy pomocy metod psychologicznych. Pracuje także ze sportowcami, artystami i wszystkimi, którzy chcą działać w swojej dziedzinie lepiej niż dotychczas. Prowadzi praktykę w Krakowie.

W latach 1998 - 2000 była wiceprezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Reserch of Hypnosis (INFIDEPTH), które zajmuje się psychologią głębi i badaniami nad hipnozą analityczną.

 

Jolanta Filipczyk-Sikora

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Szkoły Trenerów MATRIK, kursów coachingowych opartych o standardy ICF, a także kursu trenerskiego z zakresu metodyki zarządzania projektami opartym na produktach PRINCE2 (Projects In Controlled Environments – Projekty w sterowanym środowisku).

Ekspert i wykładowca akademicki Katedry Zarządzania i Psychologii AG. Certyfikowany menedżer projektów HR i trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów funkcjonalnych i projektowych w branży HR. Ma doświadczenie w zarządzaniu firmą konsultingową, zajmującą się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu z zakresu rekrutacji, zarządzania talentami, oceny i onboardingu.

Twórca autorskich metodologii Assessment&Development Center i procedur rekrutacyjnych a także sesji warsztatowych nastawionych na diagnozę talentów i ich rozwój. Autorka wielu programów rozwoju kompetencji liderskich dla dużych organizacji oraz publikacji z zakresu HR i psychologii biznesu.

Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+