Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Informacje dodatkowe

Drukuj
 • Każdy Student Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, posiada wszelkie uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności obejmujące stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.

  GWSH realizuje program pomocy materialnej dla studentów ze środków dotacji publicznej przyznawanej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie z pomocy materialnej korzysta ponad 2 000 Studentów GWSH (www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia.html).

 • Status Studenta GWSH uprawnia także do: 

  ubezpieczenia NW - od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne - na wniosek Studenta)
  Student GWSH ma możliwość ubezpieczenia NW w GWSH, składka roczna: 31 zł., suma ubezpieczenia: 12 000 PLN.

  ubezpieczenia zdrowotnego - składka ubezpieczenia zdrowotnego opłaca:
  • pracodawca w przypadku Studenta pracującego
  • zakład pracy Rodziców Studenta niepracującego (do 26 roku życia)
  • Uczelnia (GWSH), jeśli Student nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczenia (nie pracuje, ukończył 26 lat) - na pisemny wniosek Studenta
  • zniżek komunikacyjnych

   Powyższe dotyczy studentów będącymi obywatelami polskimi. Studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego obowiązują odrębne przepisy.

 

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+