PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydział Zamiejscowy AG

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Informacje dodatkowe

Drukuj
 • Każdy Student Akademii Górnośląskiej, posiada wszelkie uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności obejmujące stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.

  Akademia Górnośląska realizuje program pomocy materialnej dla studentów ze środków dotacji publicznej przyznawanej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie z pomocy materialnej korzysta ponad 2 000 Studentów AG (www.akademiagornoslaska.pl/dla-studenta/stypendia.html).

 • Status Studenta AG uprawnia także do: 

  ubezpieczenia NW - od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne - na wniosek Studenta)
  Student AG ma możliwość ubezpieczenia NW w AG, składka roczna: 31 zł., suma ubezpieczenia: 12 000 PLN.

  ubezpieczenia zdrowotnego - składka ubezpieczenia zdrowotnego opłaca:
  • pracodawca w przypadku Studenta pracującego
  • zakład pracy Rodziców Studenta niepracującego (do 26 roku życia)
  • Uczelnia (AG), jeśli Student nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczenia (nie pracuje, ukończył 26 lat) - na pisemny wniosek Studenta
  • zniżek komunikacyjnych

   Powyższe dotyczy studentów będącymi obywatelami polskimi. Studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego obowiązują odrębne przepisy.

 

 

Praca w Austrii

Wydział Zamiejscowy AG

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+