Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse i rachunkowość - kadra naukowa

Drukuj

Grażyna Maria Ancyparowicz

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), dr hab. nauk ekonomicznych, odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha. Korfantego w Katowicach. 

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyki wzrostu gospodarczego i finansów. Jest autorką podręczników, raportów i ekspertyz, a także kilkuset wywiadów i felietonów popularyzujących wiedzę o gospodarce. Jej dorobek naukowy jest głównie związany z pracą w resorcie statystyki, a za najważniejsze dokonanie (z uwagi na praktyczne implikacje dla polityki gospodarczej) uważa wydany w 2010 r. raport pt. „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego”. Raport pośrednio przyczynił się do przeprowadzenia w latach 2010-2013 reformy OFE, a tym samym do zahamowania tempa zadłużania się sektora rządowego. Pozycją, na którą warto zwrócić uwagę w dorobku Grażyny Ancyparowicz jest opublikowana w 2015 roku monografia: „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”. Zawiera ona diagnozę stanu polskiej gospodarki i rekomendacje dotyczące głównych kierunków reform. 

Od 1991 roku Grażyna Maria Ancyparowicz łączyła działalność naukową i dydaktyczną z pracą w administracji rządowej, w szczególności zajmując stanowiska dyrektora Departamentu Gospodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie dyrektora Departamentu Finansów w Głównym Urzędzie Statystycznym. Pozwoliło jej to zdobyć doświadczenie we współpracy z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także z Eurostatem i innymi instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto, w latach 1996-2000 była zatrudniona w jednej z największych polskich korporacji finansowych, zdobywając tam wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Obecnie jest członkiem Rady Programowe „Gazety Bankowej”, a także członkiem Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie. 

W październiku 2015 roku Grażyna Ancyparowicz została powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Narodowej Rady Rozwoju gdzie zajmuje się problematyką rodziny i zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał Grażynę Ancyparowicz na sześcioletnią kadencję do Rady Polityki Pieniężnej, które to gremium jest konstytucyjnym organem odpowiedzialnym za realizację misji Narodowego Banku Polskiego – stabilizację siły nabywczej złotego. 

 

Dr inż. Bogusław Jędrzejas

Prodziekan ds. kierunku Finanse i Rachunkowość w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Specjalista z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.W trakcie studiów doktoranckich w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej ukończył fakultatywne studium pedagogiczne dla nauczycieli oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2015 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach uzyskując Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIK.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół zastosowań nowoczesnych rozwiązań biznesowych m.in. nowoczesnych modeli rachunków kosztów, narzędzi rachunkowości zarządczej, systemów budżetowania i controllingu oraz systemów analiz biznesowych i raportowania na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu zarządzania i rachunkowości, w tym artykułów w monografiach, w czasopismach naukowych, publikowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Pracował jako asystent dyrektora w jednym z prywatnych szpitali. W latach 2007-2009 był specjalistą ds. controllingu w firmie zajmującej się doradztwem gospodarczym i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań IT. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Był Prodziekanem ds. kierunku Logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Od 2017 r. zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w jednym z śląskich przedsiębiorstw. 

Realizuje usługi szkoleniowe i doradcze w dziedzinie rachunkowości i zarządzania. Współpracuje z firmami szkoleniowymi w całej Polsce, prowadząc szkolenia tematyczne do pracowników różnych podmiotów i instytucji.

 

Mgr Elżbieta M. Kowalska

Wykładowca akademicki i trener, ekspert w zakresie rachunkowości, wdrożeniowiec systemów informatycznych w rachunkowości, kadrach i płacach, doświadczona księgowa. 

Autorka publikacji w wydawnictwie INFOR (Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Biuletyn Głównego Księgowego) oraz na portalu podatki.biz. Ekspert PARP w dziedzinie: „Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium UE”. 

Jako licencjonowany Coach Sage Sp. z o.o., zajmuje się programami Symfonia w szeroko pojętej rachunkowości oraz kadrach i płacach (przedsiębiorstw, MŚP oraz podmiotów sektora finansów publicznych). W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach: gospodarki finansowo-księgowej, kadrowo-płacowych, wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej 
i budżetowania, prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dr Jacek M. Kowalski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, ze specjalnością statystyka i ekonometria, stypendysta Holenderskiego Instytutu Naukowego (NEI). Autor kilkudziesięciu z publikacji z zakresu statystyki, ubezpieczeń w obrocie gospodarczym, jak też zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Przykładowe, spośród nich, to:

 

Dr Danuta Kozłowska-Makóś

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach jako adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coachaw intensywnych programach dydaktycznych nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, a w szczególności powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego. Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym. 

 

Rafał Kwaczała

Wykładowca akademicki, trener. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w sektorze bankowym (banki komercyjne i spółdzielcze) w obszarze rachunkowości, restrukturyzacji należności i windykacji, sprawozdawczości i kontrolingu oraz informatyki.

Wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej przekazuje innym, prowadząc zajęcia praktyczne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w Katedrze Rachunkowości i Finansów. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych (w tym wykorzystywanych w procesie dydaktycznym). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Dr Tomasz Lis

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie adiunkt w GWSH w Katowicach. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. członek Rady Nadzorczej JSW S.A., członek Komitetów Sterujących i Komitetów Strategii i Rozwoju oraz Audytu. Występuje jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizował wielokrotnie projekty naukowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych oraz był ich opiekunem. Realizował ekspertyzy ekonomiczne m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Brał udział w przekształceniach i wdrożeniach całościowych procesów w podmiotach z GPW oraz Grup Kapitałowych prywatnych, konstruując modele rachunkowości wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik

Kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów w GWSH. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i GWSH w Katowicach. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw (analizy finansowej i rynku finansowego). Doświadczenie praktyczne uzyskała pracując w przedsiębiorstwie i branżowych jednostkach badawczych. 

Stypendystka DAAD w 1991 roku; odbyła staż naukowy w Uniwersytecie w Munster (Niemcy). 

Wypromowała 6 doktorów. Uczestniczyła w 28 przewodach doktorskich i 4 przewodach habilitacyjnych w charakterze recenzenta. Autor i współautor wielu publikacji zwartych i artykułowych (krajowych i zagranicznych). Na szczególną uwagę zasługują zwarte publikacje (autor i redaktor naukowy) takie jak: 

  • Strategie finansowania przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych AE Katowice 2004, 
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym AE Katowice 2007, 
  • Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa AE Katowice 2009, 
  • Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstwa UE Katowice 2010, 
  • Relacje inwestorskie spółek kapitałowych Difin Warszawa 2013,
  • Strategie finansowe przedsiębiorstw UE Katowice 2016, 
  • Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym CeDeWu Warszawa 2016. 

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. 

 

Dr Barbara Otte  

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Finansów GWSH w Katowicach. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi zajęcia ze studentami mające różną formę (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty). Dotyczą one podstaw finansów, finansów przedsiębiorstw, obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej a także analizy finansowej. Jest promotorką prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich). Autorka opracowań z zakresu finansów, w tym głównie z problematyki finansów przedsiębiorstw. Doświadczenia zawodowe poza uczelnią to praktyki w bankach. Była wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpracowała także z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

Główny obszar zainteresowań zawodowych to finanse przedsiębiorstw, w tym m.in. problematyka pozyskiwania i lokowania kapitału, a także obciążenia podatkowe.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+