PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse i rachunkowość - kadra naukowa

Drukuj

 

Dr inż. Bogusław Jędrzejas, prof. AG

Prodziekan ds. kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Absolwent  studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W trakcie studiów doktoranckich w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej ukończył fakultatywne studium pedagogiczne dla nauczycieli oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2015 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach uzyskując Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIK.

Specjalista z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zastosowań nowoczesnych rozwiązań biznesowych m.in. nowoczesnych modeli rachunków kosztów, narzędzi rachunkowości zarządczej, systemów budżetowania i controllingu oraz systemów analiz biznesowych i raportowania na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu zarządzania i rachunkowości, w tym artykułów w monografiach, w czasopismach naukowych, publikowanych zarówno w języku polskim oraz angielskim.

Pracował jako asystent dyrektora w jednym z prywatnych szpitali. W latach 2007-2009 był specjalistą ds. controllingu w firmie zajmującej się doradztwem gospodarczym i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań IT. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Był Prodziekanem ds. kierunku Logistyka w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Od 2017 r. zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w jednym ze śląskich przedsiębiorstw. 

Realizuje usługi szkoleniowe i doradcze w dziedzinie rachunkowości i zarządzania. Współpracuje z firmami szkoleniowymi w całej Polsce, prowadząc szkolenia tematyczne do pracowników różnych podmiotów i instytucji.

 

Prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik

Kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów w AG. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i AG w Katowicach. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw (analizy finansowej i rynku finansowego). Doświadczenie praktyczne uzyskała pracując w przedsiębiorstwie i branżowych jednostkach badawczych.  Stypendystka DAAD w 1991 roku; odbyła staż naukowy w Uniwersytecie w Munster (Niemcy). 

Wypromowała 6 doktorów. Uczestniczyła w 28 przewodach doktorskich i 4 przewodach habilitacyjnych w charakterze recenzenta. Autor i współautor wielu publikacji zwartych i artykułowych (krajowych i zagranicznych). Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. 

 

Dr hab. Grażyna Maria Ancyparowicz, prof. AG, członkini Rady Polityki Pieniężnej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), dr hab. nauk ekonomicznych, odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Profesor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha. Korfantego w Katowicach. 

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyki wzrostu gospodarczego i finansów. Jest autorką podręczników, raportów i ekspertyz, a także kilkuset wywiadów i felietonów popularyzujących wiedzę o gospodarce. Jej dorobek naukowy jest głównie związany z pracą w resorcie statystyki, a za najważniejsze dokonanie (z uwagi na praktyczne implikacje dla polityki gospodarczej) uważa wydany w 2010 r. raport pt. „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego”. Raport pośrednio przyczynił się do przeprowadzenia w latach 2010-2013 reformy OFE, a tym samym do zahamowania tempa zadłużania się sektora rządowego. Pozycją, na którą warto zwrócić uwagę w dorobku Grażyny Ancyparowicz jest opublikowana w 2015 roku monografia: „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”. Zawiera ona diagnozę stanu polskiej gospodarki i rekomendacje dotyczące głównych kierunków reform. 

Od 1991 roku Grażyna Maria Ancyparowicz łączyła działalność naukową i dydaktyczną z pracą w administracji rządowej, w szczególności zajmując stanowiska dyrektora Departamentu Gospodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie dyrektora Departamentu Finansów w Głównym Urzędzie Statystycznym. Pozwoliło jej to zdobyć doświadczenie we współpracy z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także z Eurostatem i innymi instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto, w latach 1996-2000 była zatrudniona w jednej z największych polskich korporacji finansowych, zdobywając tam wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Obecnie jest członkiem Rady Programowej „Gazety Bankowej”, a także członkiem Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie. 

W październiku 2015 roku Grażyna Ancyparowicz została powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Narodowej Rady Rozwoju gdzie zajmuje się problematyką rodziny i zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał Grażynę Ancyparowicz na sześcioletnią kadencję do Rady Polityki Pieniężnej, które to gremium jest konstytucyjnym organem odpowiedzialnym za realizację misji Narodowego Banku Polskiego – stabilizację siły nabywczej złotego. 

 

Dr Małgorzata Lipowicz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w zagadnieniach z podstaw finansów, finansów przedsiębiorstw, a także bankowości. Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Posiada bogate doświadczenie w sektorze bankowym, gdzie realizowała projekty w obszarze informatyki z zakresu platform komunikacji wewnętrznej i jakości danych. Współpracuje z biznesem w zakresie tworzenia oprogramowania finansowego dla MŚP. Łączy w pracy dydaktycznej praktykę gospodarczą z szeroko rozumianymi teoretycznymi aspektami finansów. Jest autorem publikacji z zakresu pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku finansowym oraz współpracy przedsiębiorstw z bankiem.

Jej obszar zainteresowań stanowi pozyskiwanie kapitału w formie obligacji, krajowy i międzynarodowy rynek obligacji oraz zarządzanie danymi w instytucjach finansowych.

 

Dr Tomasz Lis

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Adiunkt w AG w Katowicach. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., członek Komitetów Sterujących i Komitetów Strategii i Rozwoju oraz Audytu. Występuje jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizował wielokrotnie projekty naukowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych oraz był ich opiekunem. Realizował ekspertyzy ekonomiczne m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Brał udział w przekształceniach i wdrożeniach całościowych procesów w podmiotach z GPW oraz Grup Kapitałowych prywatnych, konstruując modele rachunkowości wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Dr Danuta Kozłowska-Makóś

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Wykładowca akademicki w AG. Związana również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicac.  Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coacha w intensywnych programach dydaktycznych nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, a w szczególności powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego. Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

 

Dr Jacek Kowalski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, ze specjalnością statystyka i ekonometria, stypendysta Holenderskiego Instytutu Naukowego (NEI). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu statystyki, ubezpieczeń w obrocie gospodarczym, jak też zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

 

Mgr Elżbieta Kowalska

Wykładowca akademicki i trener, ekspert w zakresie rachunkowości, wdrożeniowiec systemów informatycznych w rachunkowości, kadrach i płacach, doświadczona księgowa. 

Autorka publikacji w wydawnictwie INFOR (Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Biuletyn Głównego Księgowego) oraz na portalu podatki.biz. Ekspert PARP w dziedzinie: „Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium UE”. Współautorka publikacji „Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej" wydanej przez wydawnictwo HELION (pod nazwiskiem Kafarowska). 

Jako licencjonowany Coach Sage Sp. z o.o., zajmuje się programami Symfonia w szeroko pojętej rachunkowości oraz kadrach i płacach (przedsiębiorstw, MŚP oraz podmiotów sektora finansów publicznych). Posiada świadectwo znajomości programu InsERT Rewizor GT, wydane przez InsERT sp. z o.o. oraz certyfikaty COMARCH ERP OPTIMA Płace i kadry oraz COMARCH ERP OPTIMA Księga handlowa, wydane przez COMARCH SA.

W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach: gospodarki finansowo-księgowej, kadrowo-płacowych, wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania, prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Mgr Rafał Kwaczała

Wykładowca akademicki, trener. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w sektorze bankowym (banki komercyjne i spółdzielcze) w obszarze rachunkowości, restrukturyzacji należności i windykacji, sprawozdawczości i controllingu oraz informatyki.

Wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej przekazuje innym, prowadząc zajęcia praktyczne w AG w Katowicach. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych (w tym wykorzystywanych w procesie dydaktycznym). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+