PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Realizacja umów gospodarczych w sytuacji epidemii COVID 19

Drukuj

Realizacja umów gospodarczych w sytuacji epidemii COVID 19.

 

Zawierając umowę gospodarczą (np. umowę o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, dostawy, świadczenia usług) strony nie brały pod uwagę możliwości wystąpienia pandemii COVID 19.

Wystąpienie epidemii utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnymi warunkami. Przykładowo, nie jest możliwe wykonanie określonych usług, realizacja zamówionych dostaw, czy terminowa zapłata za najem, czy dostarczony towar.

Pojawia się między innymi następujące pytania:

 • Czy strona umowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu epidemii COVID 19 (np. opóźnienie w dostawach, zaprzestawanie świadczenia usług, opóźnienie w płatności)?
 • Czy klient może naliczać karę umowna za np. opóźnienie w realizacji umowy spowodowane epidemią COVID 19?
 • Czy z powodu epidemii COVID 19 strona może wypowiedzieć lub odstąpić od zawartej umowy?
 • Czy ze względu na epidemię, strona może wystąpić do sądu o zmianę warunków umowy lub żądać rozwiązania umowy?
 • Jakie nowe regulacje w zakresie rozwiązania umów przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa (np. w zakresie umów najmu),
 • Jak w aktualnie zawieranych umowach gospodarczych regulować kwestie dalszych konsekwencji i skutków epidemii COVID 19 (tzw. klauzule adaptacyjne).

 

Między innymi na tego rodzaju pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • Indywidualnych przedsiębiorców,
 • członków zarządów, dyrektorów, managerów spółek,
 • specjalistów ds. umów,
 • kierowników projektów,
 • osób zajmujących się zawieraniem i negocjowaniem umów gospodarczych,
 • przedsiębiorcom, managerom firm, które zawarły umowy lecz z powodu koronowirusa mają trudności w ich wykonaniu,
 • radcom prawnym, adwokatom, prawnikom wewnętrznym firm,

 

Program Szkolenia

 1. Pojęcie rozwiązania, zmiany, odstąpienia, wypowiedzenia umowy.
 2. Zasady wypowiedzenia i odstąpienia od umowy. Czy mogę „rozwiązać” umowę z powodu epidemii Covid 19.
 3. Szczególne regulacje dotyczące rozwiązania umów wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej

     -    Umowy o usługi turystyczne

     -    Umowy najmu

     -    Umowy najmu, dzierżawy lokalu w galeriach handlowych

     -     Umowy dotyczące organizacji kongresów, wystaw, działalności rozrywkowej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, umowy o imprezy plenerowe

 1. Zasady zmiany sposobu wykonania lub rozwiązania umowy przez sąd (tzw. rebus sic stantibus)
 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem umów gospodarczych.
 3. W jaki sposób zabezpieczyć nowo zawierane umowy w kontekście dalszego trwania epidemii (klauzule adaptacyjne itp.).

 Prowadzący szkolenie:

radca prawny Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Bizensu, IPI PAN). Autor publikacji dotyczących prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

 

Termin:

cena:  149 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+