Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Reklamacje

Drukuj
 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
  • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa),
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
  • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
  • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
  • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
  • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
  • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
  • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych) uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura Centrum Studiów Podyplomowych Kursów i Szkoleń.
 5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 8. Uczestnik otrzyma odpowiedź na piśmie, która zostanie przesłana na adres korespondencji podany w złożonej reklamacji listem poleconym oraz dodatkowo może otrzymać skan pisma na pocztę elektroniczną jeżeli wyrazi taką chęć.
 9. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje
  o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 10. Możliwe formy rekompensaty:
  • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  • zniżka 20% na kolejne szkolenie
  • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów szkolenia
 11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+