PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Implantologia Stomatologiczna - Curriculum

Drukuj

Implantologia Stomatologiczna – Curriculum

szkolenie jest akredytowane przez Śląską Izbę Lekarską - 75 punktów edukacyjnych 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu

CEL SZKOLENIA:

szkolenie jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanie lekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego.

Z kolei wysokie wymagania estetyczne generują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

Dlatego też program szkolenia podyplomowego „Implantologia Stomatologiczna – Curriculum” został tak skonstruowany, aby lekarze w stosunkowo krótkim czasie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nie tylko zabiegów wprowadzania implantów zębowych, ale również procedur augmentacyjnych, podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz szeroko pojętej implantoprotetyki. Program czterech dwudniowych zjazdów pokrywa wszystkie te zagadnienia. Lekarze, którzy posiadają już pewne doświadczenie w określonych obszarach implantologii nie muszą uczestniczyć we wszystkich modułach, ale wybrać tylko zjazdy, których tematyka odpowiada ich potrzebom edukacyjnym.

Każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach lub preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonego klinicysty będą uczyć się krok po kroku podstawowych i zaawansowanych procedur zabiegowych związanych ze współczesną implantologią i implantoprotetyką.

Lekarze, którzy będą chcieli kontynuować swoje kształcenie w zakresie implantologii stomatologicznej, będą mieli możliwość uczestniczenia od września 2023 w studiach podyplomowych „Implantologia Stomatologiczna” organizowanych na Wydziale Medycznym AG.

Wszystkie 4 moduły będą wliczały się do programu studiów podyplomowych.

Podczas całego szkolenia oraz do roku po jego zakończeniu kursanci będą mieli możliwość konsultowania swoich przypadków z doświadczonym implantologiem, który bezpłatnie pomoże w ustaleniu planu leczenia, doborze odpowiednich technik operacyjnych i procedur implantoprotetycznych. Ten rodzaj współpracy umożliwi bezstresowe i bezpieczne wprowadzenie implantologii do codziennej praktyki stomatologicznej.

PROGRAM:  

 1. Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne
 2. Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne
 3. Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"
 4. Implantoprotetyka

Szkolenie akredytowane jest przez Śląską Izbę Lekarską - 75 punktów edukacyjnych

Szczegółowy program poszczególnych zjazdów - kliknij tutaj

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Kierownik szkolenia: dr hab. n. med. Piotr MALARA, prof. nadzw. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej MSc. Implantolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej .  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W tym samym roku ukończył również studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w GWSH. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

Piotr Malara od wielu lat zajmuje się inżynierią stomatologiczną - interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której skład wchodzi protetyka stomatologiczna, inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna obejmująca zastosowanie technologii cyfrowych w medycynie.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m. inEuropean Academy of Facial Plastic Surgery oraz International Academy of Aesthetics


 

CZAS TRWANIA: 4 weekendowe spotkania /raz w miesiącu (sobota, niedziela), 75 godzin 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 osób

TERMIN: 28.10.2023 - 24.02.2024 r.

 1. Spotkanie - 28 i 29 października 2023 r. Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne  Czas trwania: sobota i niedziela: 09:00 - 16:00/ 20 godz.
 2. Spotkanie - 2 i 3  grudnia 2023 r. Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne Czas trwania: sobota i niedziela: 09:00 - 16:00/ 20 godz.
 3. Spotkanie - 13 i 14 stycznia 2024 Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift" Czas trwania: sobota i niedziela: 09:00 - 16:00/ 20 godz.
 4. Spotkanie - 24 i 25 lutego 2023 Implantoprotetyka Czas trwania: sobota 09:00 - 16:00 i niedziela 09:00 - 13:30/ 16 godz.; potem egzamin kończący szkolenie

KOLEJNY TERMIN: w trakcie ustalania


 GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 16:00

                             UWAGA: ostanie zjazd 24-25.02.2024 r odbędzie się z Klinice MALARA

MIEJSCE REALIZACJI: 

Klinika MALARA
ul. Raciborska 42
40-074 Katowice

CENA:  21500 zł/ brutto

Możliwość płatności za kurs w II ratach:

 • I rata - płatna do 7 dni od momentu rejestracji
 • II rata - płatna do końca listopada 2023 r.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych na preparatach zwierzęcych, egzamin teoretyczny i praktyczny, po którym zostanie wydany Certyfikat Ukończenia Szkolenia -potwierdzające opanowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie chirurgii jamy ustnej  oraz Świadectwo Ukończenia Szkolenia

Szkolenie podyplomowe realizowane jest we współpracy z Centrum Medycznym Malara.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+