PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów

Drukuj

Chirurgia jamy ustnej dla stomatologów

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Szkolenie "Chirurgia jamy ustnej dla stomatologów" prowadzone w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym AG jest 8-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok, po kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia podyplomowego oraz po jego zakończeniu, kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, ósmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Świadectwa Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

PROGRAM:

 • podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,
 • planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,
 • ekstrakcję i zaopatrzenie zębodołu,
 • chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,
 • zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,
 • usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,
 • pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,
 • chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,
 • wydłużanie koron klinicznych zębów,
 • przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,
 • wycinanie i plastyka wędzidełek,
 • podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

 

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

Harmonogram szkolenia "Chirurgia jamy ustnej dla stomatologów"  

EDYCJA 11 - w trakcie realizacji

27 kwietnia 2024 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca 2024 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 września 2024 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcje i radektomie (zajęcia teoretyczne na fantomach)

12 października 2024 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 listopada 2024 - postępowanie z zębami zatrzymanymi; odsłanianie i usuwanie zębów zatrzymanych; leczenie utrudnionego wyrzynania zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

14 grudnia 2024 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

18 stycznia 2025 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 lutego 2025 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych siedmiu dni szkolenia, po południu egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Kierownik szkolenia: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA, Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W tym samym roku ukończył również studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w GWSH. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

Piotr Malara od wielu lat zajmuje się inżynierią stomatologiczną - interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której skład wchodzi protetyka stomatologiczna, inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna obejmująca zastosowanie technologii cyfrowych w medycynie.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m. inEuropean Academy of Facial Plastic Surgery oraz International Academy of Aesthetics.

 

 

dr n. med. Artur Wituła, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – rok ukończenia 1997. W roku 1997-1998 odbył staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im Mielęckiego ŚUM. W latach 1998-2000 pracował w NZOZ w Mysłowicach. W latach 2000-2009 zatrudniony w SPSK im. Mielęckiego w Katowicach w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, gdzie rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Jednocześnie w roku 2000 rozpoczął pracę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Z ŚUM związany do roku 2008. Od 2001 roku do nadal prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Novodent w Mysłowicach. W listopadzie 2007 roku złożył egzamin państwowy i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. W lutym 2008 roku obronił pracę doktorską pt: „Stan jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki”. Wykładowca i współautor szkoleń z zakresu implantologii dla firmy MozoGrau w latach 2011-2012. Wykładowca szkoleń z zakresu technik implantacyjnych (Białka Tatrzańska 2013)   i technik podnoszenia dna zatoki (Wisła 2014). Uczestnik wielu szkoleń i sympozjów w kraju i zagranicą (m.in. Barcelona 2011,2012, Madryt 2017,2018, Lisbona 2018 , Bonn, Budapeszt). W roku 2018 ukończył „the Train of the Trainer Program Clinical application of Acteon Piezotome” w Warszawie. Autor i współautor ponad dwudziestu artykułów i doniesień zjazdowych.

Przyjmujemy tylko na całe cykle szkoleniowe.

CZAS TRWANIA: 8 spotkań (w tym egzamin) /raz w miesiącu

Ilość godzin szkoleniowych/ zajęć edukacyjnych: ogółem 75h (w tym zajęcia teoretyczne 35h, zajęcia praktyczne 40h). 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 osób

TERMIN (ed. 11): 27.04.2024 - 08.02.2025 r. - w trakcie realizacji

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice

/sala A217, 2 piętro - Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne/

CENA: 16800 zł / brutto za całość szkolenia 

Możliwość płatności za kurs w II równych ratach:

 • I rata - płatna do 7 dni od momentu rejestracji
 • II rata - płatna do końca czerwca 2024 r. 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych na preparatach zwierzęcych, egzamin teoretyczny i praktyczny, po którym zostanie wydany Certyfikat Ukończenia Szkolenia -potwierdzające opanowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie chirurgii jamy ustnej oraz Świadectwo Ukończenia Szkolenia

Szkolenie podyplomowe realizowane jest we współpracy z Centrum Medycznym Malara. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+