PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warsztaty praktyczne z zakresu innowacyjnej diagnozy i terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu - DENEMS 5

Drukuj

Warsztaty praktyczne z zakresu innowacyjnej diagnozy i terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu - DENEMS 5

Informujemy, że pełnowymiarowe szkolenie Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) organizujemy tylko na zamówienie placówek i/lub grup teraputów. Nie organizujemy szkoleń DENEMS o charakterze otwartym.
Zapraszamy na kursy poświęcone diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, które znajdą Państwo w naszej ofercie

CZYM JEST DENEMS?

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne. 

                                         Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii  

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:  

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.  

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych  

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:  

szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa. 

CEL SZKOLENIA:

edukacja uczestników w kierunku nabycia praktycznych umiejętności w zakresie operowania metodami diagnostycznymi oraz środkami terapeutycznymi w zależności od wieku, stopnia dysfunkcji układu nerwowego oraz typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.

EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci na różnych poziomach dysfunkcji układu nerwowego
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent posiada wiedzę na temat planowania postępowania terapeutycznego w odniesieniu do pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy hipertonii w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu.
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy hipotonii w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy dyskinezy/hiperkinezy w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu

Umiejętności:

 • Absolwent potrafi przeprowadzić proces diagnostyczny i odpowiednio zaprogramować terapię pacjenta w wieku rozwojowym.
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostosować środki terapeutyczne w zależności od wieku, stopnia dysfunkcji i typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostrajać parametry oddziaływania na pacjenta (siłę, częstotliwość oraz rejon) w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.
 • Absolwent potrafi dokonać wstępnej selekcji w zakresie doboru dodatkowych form leczenia oprócz fizjoterapii.
 • Absolwent zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent samodzielnie organizuje i przeprowadza proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i charakteru stosowanej terapii u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

PROGRAM:

 1. Praktyczne wykorzystanie wiedzy diagnostycznej w pracy z dzieckiem młodszym
 2. Praktyczne wykorzystanie wiedzy diagnostycznej w pracy z dzieckiem starszym
 3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy terapeutycznej w pracy z dzieckiem młodszym z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu oraz ze zróżnicowanym poziomem dysfunkcji układu nerwowego
 4. Praktyczne wykorzystanie wiedzy terapeutycznej w pracy z dzieckiem starszym z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu oraz ze zróżnicowanym poziomem dysfunkcji układu nerwowego

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

  dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.


Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   
 
Po ukończeniu kursów DENEMS 1-5 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywidualnym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.
W kursach DENEMS 1-5 można uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4-5. 
 

CZAS TRWANIA: 3 dni, 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN: chętnych prosimy o kontakt

prowadzimy nabór na kurs - minimum 10 osób - osoby zainteresowane proszone są o kontakt z naszym biurem ( mail, telefon, sms)

Informujemy, że pełnowymiarowe szkolenie Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) organizujemy tylko na zamówienie placówek i/lub grup teraputów. Nie organizujemy szkoleń DENEMS o charakterze otwartym.
Zapraszamy na kursy poświęcone diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, które znajdą Państwo w naszej ofercie

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:00, sobota: 09:00 - 17:30, niedziela: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


 CENA: 2000 zł/ osobę  certyfikacja PTF -  certyfikacja PTF - dopłata 50 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) certyfikat dla kursanta, który ukończył szkolenia 1-5 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały z poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+