PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

STUDY IN ENGLISH - International Business and Tourism

Drukuj

Zadanie 1 - Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na Kierunku Zarządzanie w języku angielskim – specjalność "International Business and Tourism" (moduł 1).

Głównym celem studiów jest przygotowanie i edukowanie 24 studentów w zakresie zarządzania, stosunków międzynarodowych czy administracji. Nowoczesny program studiów umożliwi studentom zrozumienie  strategii marketingowego działania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych firm działających we współczesnych warunkach gospodarczych. Umiejętności te pozwolą na rozwijanie działalności i odważne decyzje w praktyce gospodarczej.

Specjalizacja jest skierowania do studentów polskich oraz międzynarodowych, którzy chcą uczestniczyć w wymianach międzynarodowych. Po skończeniu tej specjalności studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia – magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowych przedsiębiorstwach zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą, gdyż uzyskane kwalifikacje i umiejętności umożliwią dalszy rozwój zawodowy w anglojęzycznym środowisku biznesowym.

W trakcie realizacji programu studiów studenci będą mieli możliwość zdawania egzaminu VEC (Vocational English Certificate) – międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość praktyczną języka biznesu w różnych obszarach, m.in. zarządzania, turystyki, obsługi klienta, logistyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Egzamin VEC koncentruje się na profesjonalnym słownictwie zawodowym i jest innowacyjnym egzaminem potwierdzającym znajomość profesjonalnego słownictwa w różnych zawodach popularnych na rynku pracy, a jego posiadanie zwiększa znacząco szanse na uzyskanie zatrudnienia w liczących się na rynku przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.

 

Profil Absolwenta:

Osoby, które podejmując wyzwanie nauki w języku angielskim ukończą studia będą miały szanse na osiąganie sukcesów w życiu zawodowym w wielu obszarach. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą im na doskonałą orientację w problematyce międzynarodowego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, przez co będą mogli obejmować stanowiska doradcze w zakresie finansów, zarządzania i marketingu w kraju i zagranicą. Studia w międzynarodowych zespołach spowodują, że umiejętności komunikacji i pracy zespołowej będą owocowały sukcesami zawodowymi, a interdyscyplinarny program studiów otwiera przed absolwentami szerokie horyzonty.

Rynek pracy w obecnych warunkach powoduje, że absolwent będzie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do pracy zawodowej. Doświadczenie zdobyte w trakcie studiów pomoże absolwentom w odnajdywaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach gospodarczych. Wyzwania współczesnego świata wynikające z rynku pracy będą zrealizowane w trakcie interesującego  programu studiów, które oferuje GWSH.

APLIKUJ teraz!

 


FACULTY OF MANAGEMENT

Field of study: MANAGEMENT

Studies level: first cycle study programme (degree: licencjat) - Bachelor level

Specialisation: International Business and Tourism

Studies form: full time studies

Period of studies: 3 years (6 semesters)

Language: English

Total ECTS: 180

There is no application or tution fee as projected is funded by the EU.

APPLY NOW!

Description of studies and specializations:

The main purpose of the studies is to prepare and educate 24 students in the scope of management, international relations and administration. A modern study program will enable students to understand the marketing strategy of both national and international companies operating in modern economic conditions. These skills will allow for developing business and for making bold decisions in business practice.

The specialization is created for Polish and international students who want to participate in international exchanges. After completing this specialization, students may continue their studies at the second-cycle study programme: master studies, or start their professional career in international enterprises both nationally and abroad, as the acquired qualifications and skills will enable further professional development in an English-speaking business environment.

During the course of the study program, students will have the opportunity to take the VEC (Vocational English Certificate) exam – international certificate confirming the practical knowledge of business language in different areas such as management, tourism, client service, logistics, nursing, physiotherapy.

VEC is an innovative examination that covers the widest variety of professions in the current market. As such, it provides a solid reference for your linguistic skills in your chosen career and can provide a competitive advantage on your CV.

 

Graduate profile:

Individuals taking up the challenge of learning in English will complete their studies and will have a chance to achieve professional success in many areas. The skills acquired during the studies will allow them to have an excellent orientation in the issues of international management and operation of enterprises, so that they will be able to include advisory positions in the field of finance, management and marketing in the country and abroad. Studies in international teams will ensure that communication and teamwork skills will result in professional success, and the interdisciplinary programme of studies opens wide horizons for the graduates.

The labour market in the current conditions means that the graduate will be prepared both in theoretical and practical terms for professional work. The experience gained during the studies will help graduates find solutions in difficult economic situations. The challenges of the modern world resulting from the labour market will be realized during an interesting study program offered by KSE.

 

Accommodation

For the first year of studies, international students are offered a place in a Student House in Katowice (Franciszkanska Street), which cost is around 440-500 PLN per month per person in double or triple room. Student can get on bus or train from this dormitory to KSE (about 30 minutes by foot). Places are offered on first come first served basis.

Other accommodation possibilities:

Private Student hostel "AKADEMIK POLONIA" www.akademikpolonia.pl

RENTING A FLAT

You can always rent a flat on your own with a real estate agency (biuro nieruchomości).

The rent depends on the apartment location, equipment and usually varies from 200 to 250 EUR for a one-room apartment. Renting a flat with other students is probably cheaper.

Where to look for a flat in Katowice?

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+