PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Doradztwo zawodowe

Drukuj

 

Miejsce zajęć:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 3

 

DLACZEGO DORADZTWO ZAWODOWE?

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego poznania siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi.

Doradztwo zawodowe jest jedną z głównych form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Praca doradcy zawodowego w szkole polega na udzielaniu specjalistycznej pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Skutecznie podejmowane zadania z zakresu doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery młodych ludzi. Działania w ramach doradztwa zawodowego powinny zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym. Otrzymują je w formie różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego zajęcia te są obecnie realizowane również  w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego.
Podczas studiów uczestnicy:


•    pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,
•    poznają narzędzia diagnostyczne i metody wykorzystywane w pracy doradczej,
•    nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,
•    rozwiną własne kompetencje miękkie,
•    przygotują się do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno – zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy,

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, wykładowcy - praktycy. Zadbaliśmy o to, aby zwłaszcza zajęcia warsztatowe prowadzone były przez praktyków zajmujących się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi.

 

CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 16.30

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 16.30 (najczęściej do 12.45)

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne:3000 zł : płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 237,50zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+