PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Doradztwo zawodowe

Drukuj

 

Miejsce zajęć:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 3

 

DLACZEGO DORADZTWO ZAWODOWE?

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego poznania siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi.

Doradztwo zawodowe jest jedną z głównych form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Praca doradcy zawodowego w szkole polega na udzielaniu specjalistycznej pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Skutecznie podejmowane zadania z zakresu doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery młodych ludzi. Działania w ramach doradztwa zawodowego powinny zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym. Otrzymują je w formie różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego zajęcia te są obecnie realizowane również  w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego.
Podczas studiów uczestnicy:


•    pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,
•    poznają narzędzia diagnostyczne i metody wykorzystywane w pracy doradczej,
•    nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,
•    rozwiną własne kompetencje miękkie,
•    przygotują się do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno – zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy,

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, wykładowcy - praktycy. Zadbaliśmy o to, aby zwłaszcza zajęcia warsztatowe prowadzone były przez praktyków zajmujących się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi.

 

CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 16.30

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 16.30 (najczęściej do 12.45)

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne:3000 zł : płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 237,50zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+