PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Bankowość i rynek finansowy

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Bankowość i rynek finansowy

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu usług finansowych - głównie w zakresie bankowości, która stanowi obecnie jeden z elementarnych składników współczesnej gospodarki. Studenci w ramach tej specjalności nabywają wiedzę umożliwiającą im biegłą analizę rynków finansowych, m.in. kapitałowego i walutowego. Poznają techniki i strategie kierowania bankiem w konkurencyjnym otoczeniu, zasady inwestowania oraz zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym. Program specjalności poza wiedzą ogólnoekonomiczną umożliwia pogłębienie wiedzy zgodnie z profilem zainteresowań.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, specjalności Bankowość i Rynek Finansowy są praktycznie oraz teoretycznie przygotowani do pracy w instytucjach finansowych, tj. bankach komercyjnych, oddziałach Narodowego Banku Polskiego, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także w domach maklerskich, działach finansowych oraz firmach doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Specjalność przygotowuje profesjonalną kadrę menedżerską oraz personel na stanowiska o strategicznym znaczeniu w instytucjach finansowych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Bankowość i Rynek Finansowy mogą podjąć zatrudnienie, są: doradca inwestycyjny lub finansowy, specjalista ds. rozwoju produktów i usług bankowych, kierownik centrum usług finansowych, makler, doradca klienta w segmentach małych, dużych i średnich przedsiębiorstw.

Kontynuacja kształcenia 
Absolwenci GWSH (oraz innych uczelni) studiów I stopnia (studia licenjcackie) - kierunek Finanse i Rachunkowość, mają możliwośc kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w siedzibie głównej GWSH w Katowicach, na kierunku Zarządzanie na specjalności Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw bądź też na innych specjalnościach lub uczelniach.

Ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie na specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w GWSH - jako uczelni uprawnionej do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych - umożliwia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania egzaminu państwowego w tym zakresie.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Finanse i rachunkowość (www.nauka.gov.pl).

 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Podstawy finansów
 • Podstawy rachunkowości
 • Bankowość
 • Finanse publiczne
 • Ubezpieczenia
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Rynki finansowe
 • Analiza finansowa
 • Matematyka
 • Matematyka finansowa
 • Statystyka
 • Ekonometria
 • Historia gospodarcza świata i Polski lub Geografia ekonomiczna
 • Etyka w biznesie
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
 • II język obcy - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski lub j.włoski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa 

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiazujące w ramach specjalności Bankowość i rynek finansowy (studia I stopnia)

 • Bank - organizacje i zarządzanie
 • Bank jako instytucja zwiększonego ryzyka
 • Prawo bankowe
 • Rachunkowość bankowa
 • Marketing bankowy
 • Rynek kapitałowy
 • Inwestycje kapitałowe
 • Ryzyko na rynku finansowym
 • Projektowanie inwestycji kapitałowych
 • Systemy informacyjne w operacjach finansowych
 • Rozliczenia krajowe i międzynarodowe
 • Analiza fundamentalna
 • Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Język obcy specjalizacyjny (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
 • II język obcy specjalizacyjny - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski lub j.włoski)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+