PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości

Drukuj

Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości

Studia podyplomowe Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości to odpowiedź na nową dyrektywę CSRD, która zwiększa zakres firm w UE zobowiązanych do raportowania ESG.

Odkryj tajniki zarządzania ESG i zdobądź przewagę konkurencyjną dzięki naszym innowacyjnym studiom podyplomowym „Menedżer ESG: Transformacja Biznesu dla Przyszłości”. W obliczu rosnącego znaczenia odpowiedzialności społecznej korporacji, nasz program został zaprojektowany, aby umożliwić uczestnikom interpretację i wdrażanie przepisów CSRD, zapewniając firmom zgodność z najnowszymi standardami raportowania ESG.

Unikaj ryzyka „greenwashingu” dzięki naszym praktycznym podejściom, wypracowanym we współpracy z ekspertami z dziedziny ESG oraz praktykami biznesowymi. Nasze studia nie tylko dostarczają solidnych podstaw teoretycznych, ale również koncentrują się na praktycznych umiejętnościach, które są niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem i budowania autentycznego wizerunku firmy opartego na transparentności i zrównoważonym rozwoju.

Studiując u nas, uczestnicy będą częścią przemiany w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości biznesu. Nasz program otwiera nowe perspektywy kariery w obszarze zarządzania ESG i odpowiedzialności społecznej korporacji, odpowiadając jednocześnie na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z kompetencjami związanymi z zrównoważonym rozwojem.

Nie czekaj, dołącz do liderów zmiany! Studia podyplomowe Menedżer ESG to must have przyszłości dla wszystkich, którzy pragną odnosić sukcesy w dynamicznie rozwijającym się obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

DLACZEGO ESG?

Przyczyna bezpośrednia uruchomienia studiów podyplomowych „Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości”

Przyjęta 10 listopada 2022 r. 525 głosami za, przy 60 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) zobowiązuje firmy do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne. Ma to położyć kres zjawiskowi określanemu terminem „greenwashing” polegającemu na nierealizowanych deklaracjach zgodności produktów i usług z zasadami ochrony środowiska, wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową Unii oraz położyć podwaliny pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, które będą w ten sposób porównywalne i audytowalne.
Zasady zaczynają obowiązywać w krajach UE w latach 2024-2028. Za rok 2024 r. duże spółki interesu publicznego (zatrudniające powyżej 500 pracowników), już objęte wcześniejszą dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, będą zobowiązane do opracowania bardziej szczegółowego i według narzuconej metodologii, skonsolidowanego raportu. Za rok 2025 r. przedsiębiorstwa, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej zatrudniające ponad 250 pracownikami i/lub mające 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów, będą zobowiązane przygotować taki raport. A za rok sprawozdawczy 2026 obowiązek zostanie rozszerzony na małe i średnie spółki notowane na giełdzie, małe i niezłożone instytucje (określone w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) pod warunkiem, że są one dużymi jednostkami (notowanymi lub nie) lub małymi i średnimi spółkami giełdowymi oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (określone w art. 13 pkt 2 oraz 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE) pod warunkiem, że są one dużymi jednostkami (notowanymi lub nie) lub małymi i średnimi spółkami giełdowymi.
Dyrektywa wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zapewnia, że duże firmy są zobowiązane do zgłaszania kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, takich jak prawa środowiskowe, prawa socjalne, prawa człowieka i czynniki zarządzania. Dyrektywa wprowadza wymóg certyfikacji sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także poprawia dostępność informacji, wymagając ich publikacji w dedykowanej sekcji raportów zarządczych firm. Raporty będą podlegały audytowi i będą stanowiły integralną część raportu rocznego każdej spółki.
Raportowanie zgodnie z dyrektywą obejmować będzie także spółki będące w łańcuchu wartości, a które nie należą do żadnej z wymienionych grup, jeśli tylko są dostawcami produktów czy usług do spółek zobowiązanych w kolejnych latach do raportowania. Biorąc pod uwagę wprowadzane regulacje prawne w kilku tysiącach polskich firm niezbędne będzie wydzielenie zespołów zajmujących się opracowaniem polityk, strategii ESG oraz przygotowujących raporty niefinansowe.

Przyczyny pośrednie uruchomienia studiów podyplomowych „Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości”

Zrównoważony rozwój to koncepcja społeczno-ekonomiczno-zarządcza, która pojawiła się wraz ze zwiększającą się liczbą komunikatów, raportów, wniosków z badań na temat szkód jakie działalność człowieka czyni środowisku naturalnemu, co w konsekwencji odbija się na zdrowiu i życiu ludzi i całej planety. Dlatego, przynajmniej od lat 80. coraz więcej osób, a także coraz więcej firm, zaczęło analizować wpływ działalności ludzi, urządzeń, produktów czy usług na świat natury i ekosystem. Przez wieki człowiek miał do przyrody stosunek zaborczy i agresywny, by zorientować się, że pewne działania należy wyhamować ze względu na konsekwencje odczuwane przez niego samego. A w XXI wieku zorientowaliśmy się, że samo hamowanie nie wystarczy, trzeba zmienić sposób gospodarowania zasobami naturalnymi, trzeba pozwolić przyrodzie żyć, a nie ją ograniczać, trzeba ratować ekosystem, gdyż brak powstrzymania interwencji człowieka w środowisko prowadzi do katastrofy.
Jeszcze kilkanaście lat temu firmy nie uwzględniały tych czynników w swych strategiach. Dzisiaj w 2024 roku jest to już standard zachowań ekonomicznych, najpierw wymuszony przez normy jakości, potem przez interesariuszy i całe społeczeństwo, by stać się dzisiaj standardem regulowanym przez rozwiązania prawne.
Drugą pośrednią przyczyną kształcenia menedżerów ESG jest pokolenie Z, które wchodzi aktualnie na rynek pracy, a które ma już inne wizje swojej przyszłości niż wcześniejsze generacje. To pokolenie wie, że bez zrównoważonej energii (42% badanych podkreśla ten fakt), bez wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (39% wskazań) oraz bardziej zrównoważonego transportu publicznego (29% wskazań), trudno będzie zapewnić warunki dla jego rozwoju, nie wspominając o przyszłych. Jedna czwarta respondentów wyraża także poparcie dla zwiększenia edukacji obywateli na temat zrównoważonego rozwoju.
Wymienione zaledwie dwa fakty pozwalają na sformułowanie wniosku: rozwój – tak, ale nie kosztem przyrody, wzrost – tak, ale nie rozumiany jako zysk, ale jako stabilna i pewna dla ludzi przyszłość, technologia – tak, ale zapewniająca zrównoważoną przyszłość. Zrównoważony rozwój oznacza więc tworzenie symbolicznej jedności: środowiska naturalnego, ludzi i gospodarki, nie można tych trzech filarów rozwoju rozłączać, one muszą być zintegrowane. By jednak budować ową przyszłość trzeba wiedzieć co jeszcze można uratować, co trzeba naprawić oraz co trzeba szybko zmienić. Dlatego firmy, aby funkcjonować na rynku, pozyskiwać inwestorów i utrzymać klientów muszą zmierzyć się z wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności jakie im stawiają pracownicy, konsumenci, dostawcy oraz społeczeństwo.
W konsekwencji organizacje, nie tylko firmy, potrzebują specjalistów, menedżerów dysponujących wiedzą, kompetencjami oraz umiejętnościami w zakresie opracowywania strategii opartej na koncepcji ESG.

 

DLA KOGO?

Studia adresujemy przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w organizacjach za:

 • kreowanie i realizację strategii zrównoważonego rozwoju, strategii biznesowych oraz ESG,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych oraz niefinansowych,
 • raportowanie wyników finansowych i niefinansowych,
 • pełnomocników ds. jakości, zintegrowanego systemu zarządzania, społecznej odpowiedzialności, ds. zgodności, ds. osób ze specjalnymi potrzebami oraz innych osób odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność organizacji.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

W trakcie studiów słuchacz nabędzie:

 • Wiedzę dotyczącą zarządzania organizacją zgodnie z ideą ESG oraz dyrektywami unijnymi w tym zakresie,
 • Umiejętności opracowywania i wdrażania strategii ESG oraz raportowania niefinansowego,
 • Kompetencje komunikowania zasada ESG oraz współpracy z interesariuszami niezbędnej w opracowywaniu i wdrażaniu ESG w organizacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Słuchacz Studiów zdobędzie wiedzę i kwalifikacje dotyczące:

 • ESG, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności,
 • praktyk wdrażania strategii ESG w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji,
 • komunikacji menedżerskiej niezbędnej do efektywnego angażowania interesariuszy i zarządzania zespołem,
 • prowadzenia badań potrzeb interesariuszy w zakresie ESG,
 • przygotowywania narzędzi do raportowania niefinansowego,
 • opracowywania strategii ESG, polityk zrównoważonego rozwoju oraz raportów ESG zgodnych z wymogami dyrektyw unijnych.

 

STUDIA POD PATRONATEM

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 • Fundacja Ekon
 • Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Grupa Amber

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska - opiekun merytoryczny kierunku

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.
Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły popularno-naukowe dotyczące komunikowania.
W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR. Dziś jest honorowym członkiem tego Stowarzyszenia.
Konsultant, doradca i szkoleniowiec w zakresie PR, komunikowania oraz ESG. Autorka lub współautorka strategii społecznej odpowiedzialności oraz niefinansowych raportów dla biznesu.
Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów w Radio Katowice.

JM Rektor AG dr Marta Adamczyk

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii biznesu oraz public relations. Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach.
Wykładowca akademicki w zakresie „miękkiego” zarządzania, specjalizująca się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołów, komunikacji w biznesie, zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz employer branding. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu, PR oraz zarządzania w szkolnictwie wyższym.
Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała na kolejnych stanowiskach menedżerskich zarządzając wieloosobowymi zespołami w obszarach marketingu, organizacji kształcenia, czy funkcjonowania jednostek zamiejscowych uczelni.
Prezes Fundacji Promocji Nauki i Sportu Akademickiego, członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej, Rady Strategicznej Fundacji AI LAW TECH, Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Katowicach oraz Rady Biznesu Akademii Górnośląskiej.

dr Anna Staszewska, prof. AG


Adiunkt oraz Sekretarz Katedry Turystyki w Akademii Górnośląskiej. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W ramach pracy na Uczelni współpracuje z Polską Izbą Turystyki, Śląską Organizacją Turystyczną oraz Śląską Izbą Turystyki. Sprawuję funkcję Kanclerza Jurajskiego Uniwersytetu Ludowego w Ogrodzieńcu. Jest członkinią Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Stowarzyszenia „Związek Zagłębiowski”.
W ramach działalności związanej ze zrównoważonym rozwojem prowadzi liczne prelekcje począwszy od przedszkoli do szkół średnich. W macierzystej Uczelni wykłada przedmiot również związany ze zrównoważonym rozwojem. Jest Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego. Jest członkinią w pracach eksperckich dotyczących Edukacji Klimatycznej. Jej zainteresowania badawcze związane są z turystyką przemysłową, zarządzaniem w turystyce oraz zrównoważoną turystyką.

dr Piotr Dzik

Doktor socjologii, wykładowca akademicki, konsultant, analityk i praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji marketingowej, promocji, reklamy i public relations.
Od 2002 roku wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy, a od 2013 r. także w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.
Twórca i współtwórca ponad 30 strategii promocji w marketingu terytorialnym, obejmujących m.in. Social Media (SoMe). Autor raportu metodologicznego i szef zespołu analizującego system informacji internetowej Funduszach Europejskich, w tym SoMe (analizy ex-post i ex-ante).
Konsultant w procesach zarządzania komunikacją kryzysową i odpowiedzialnością społeczną dla sektora samorządowego, NGO, sektora utilites i firm komercyjnych.
Autor i współautor podręczników i materiałów szkoleniowych.

Paweł Gniadek

Doświadczony ekspert w obszarze komunikacji, z ponad 25-letnim stażem, ma w dorobku pracę w mediach, agencjach public relations, jak również spółkach, także dużych - giełdowych oraz międzynarodowych (Południowy Koncern Energetyczny, Tauron Polska Energia, Veolia term). Wraz ze współpracownikami tworzył efektywne struktury komunikacyjne i promocyjne, przygotował i nadzorował w obszarze komunikacji i promocji wiele skutecznych projektów (np. IPO, duże przejęcia, sprzedaż, konsolidacja) i kampanii, nadzorował i prowadził ambitne i bardzo efektywne projekty sponsoringowe, opracował regulacje z obszaru promocji – strategie public relations, strategie marki, strategie CSR, zasady sponsoringu, zasady promocji – a przede wszystkim skutecznie je wdrażał.
W dorobku ma (wraz z zespołami) liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. wiele nagród za najlepszy raport roczny, a także przyznawane przez Gazetę Giełdy „Parkiet” dwie pierwsze nagrody za najlepsze relacje inwestorskie w latach 2014 i 2015. W 2012 roku otrzymał tytuł „Człowiek PR-u 2012” przyznawany przez branżowy miesięcznik Brief.
Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się ze studentami (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz podczas wielu szkoleń, które prowadzi.

dr hab. Izabela Marzec

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i zachowań organizacyjnych (ZO) oraz wykorzystania praktyk i metod ZZL w sektorze publicznym i prywatnym.
Główne obszary jej zainteresowań badawczych obejmują zachowania organizacyjne, zatrudnialność i zarządzanie karierą. Jest autorką i współautorką przeszło 100 publikacji z zakresu ZZL oraz ZO, w tym między innymi w takich uznanych czasopismach międzynarodowych (IF) jak: „Personnel Psychology”, „Frontiers of Psychology”, „Human Resource Development International”, „International Journal of Manpower”, „Journal of Centrum Cathedra”, „International Human Resource Management”, „International Journal of Aging and Human Development”, „Group & Organization Management” itd.
Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Kierownik projektu badawczego „Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publiczny” (UMO-2013/11/B/HS4/00561). Członek polskiego zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie, mającym na celu walidację wskaźnika Later Life Workplace Index  w 13 krajach (w Europie, USA i Azji).
W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z zarządzaniem i zachowaniami organizacyjnymi. Wykładowca na studiach podyplomowych. Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Od lat aktywnie współpracuje z biznesem jako konsultant i trener kadry zarządzającej.

Andrzej Żukowski

Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska, Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems.
Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetem Merito WSB w Poznaniu.
Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne, jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.
Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BiHP i HACCP, w wielu polskich przedsiębiorstwach.
Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie rozwija ich kompetencje.
Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

Michał Zwyrtek

 

Michał Zwyrtek, EMBA, DBA, LL.M., doradca podatkowy, agent celny, partner w Zwyrtek & Wspólnicy. Kieruje praktyką doradztwa biznesowego. Nadzoruje funkcjonowanie innych praktyk. Odpowiada za rozwój Zwyrtek & Wspólnicy.
Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Doradza największym globalnym i polskim przedsiębiorstwom, m.in. w obszarze podatkowym i celnym, tworzeniu innowacyjnych biznesów, transformacji cyfrowej, tworzeniu elastycznych modeli organizacyjnych oraz optymalizacji finansowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Wspiera polski biznes w procesie transformacji i sukcesji.
Jako dyrektor w PwC w latach 2008-2022 prowadził wiele projektów w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym, petrochemicznym, transportowym, telekomunikacyjnym, FMCG oraz private equity. Uczestniczył w wielu projektach M&A i due diligence. Był liderem zespołu doradztwa prawno-podatkowego dla sektora motoryzacyjnego oraz członkiem zespołu doradztwa dla firm prywatnych i rodzinnych. Od 2014 r. współzarządzał biurem PwC w Katowicach i kierował zespołem podatkowym, prawnym i księgowym.
Od września 2021 roku jest członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Współpracuje z innymi organizacjami naukowymi, gospodarczymi i szkołami wyższymi, m.in. z Fundacją Nanonet, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Akademią Górnośląską. Jest członkiem komisji podatkowej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
Wykładowca na Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito. Panelista i moderator największych konferencji biznesowych w Polsce, m.in. Industry Next, Europejski Kongres MŚP, Nowy Przemysł 4.0, Inter Nano Poland, Innovative Executive Forum, Międzynarodowe Form Gospodarcze. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i publikacji podatkowych, naukowych i biznesowych, m.in. dla Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Europerspektywy, Śląski Biznes, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Business Insider Polska, wnp.pl oraz Business Hub.
Absolwent międzynarodowego programu Executive MBA organizowanego przez GFKM, Uniwersystet Śląski i Erasmus University Rotterdam (EMBA 2020). Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych "Transformacja cyfrowa biznesu" na Akademii Leona Koźmińskiego.
Ukończył ponad 30 certyfikowanych szkoleń biznesowych (AgilePM®, PRINCE2®, MoR®, Change Management™, Management 3.0, Design Thinking, PwC BXT, CFA Institute Investment Foundations®, Introduction to ESG).
Prywatnie pasjonat nowych technologii.

Piotr Rybicki

Członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, organizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i  wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” oraz portalu NadzorKorporacyjny.pl, doradca i trener, biegły rewident.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 7200 zł (-20%) 5760 zł płatne w ośmiu ratach po 720 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6480 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:7200 zł: (-25%) 5400 zł płatne w ośmiu ratach po 675 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6120 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 czerwca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+