PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY?

Ponieważ nasze studia są jednymi najbardziej kompleksowych kierunków z tego zakresu w regionie. Analitycy rynku pracy prognozują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw – wymaga coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Determinuje to konieczność sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy, które powinny eliminować lub ograniczać do minimum ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, ale także zachęcać ich samych do uważnego podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy, tworząc coraz doskonalsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

 

DLA KOGO?

Zarówno dla osób już pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tych, którzy zamierzają związać się zawodowo z tą branżą, a w szczególności dla:

 • przyszłych i obecnych specjalistów, chcących zdobyć, odświeżyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje,
 • pracodawców i menedżerów rozumiejących wagę BHP w ich organizacji,
 • przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców, zajmujących się działalnością BHP,
 • wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Wiedzę i umiejętności profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach służba BHP powinna być profesjonalnym, merytorycznym, a przede wszystkim pełnoprawnym partnerem wspierającym kierownictwo organizacji w kształtowaniu i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – nasze studia umożliwią Państwu tę ewolucję.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Niezbędne do:

 • stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
 • zarządzania ryzykiem zawodowym,
 • współpracy z organami nadzoru,
 • sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
 • współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,
 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie także dodatkowe, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania wizerunku organizacji dbającej o pracownika oraz skutecznej komunikacji sieciowej, rozwijając kluczowe kompetencje interpersonalne niezbędne do efektywnej pracy w służbach BHP.

Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję słuchacza na rynku pracy, umożliwi pracę w komórkach BHP w przedsiębiorstwach, jak i prowadzenie własnej działalności szkoleniowej i doradczej w przedmiotowym obszarze. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy z zakresu normatywnych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001).

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Studia odpowiadają wymaganiom kwalifikacyjnym w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia wytycznym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). Uprawniają one absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (stanowiska od specjalisty wzwyż wymagają ponadto odpowiedniego stażu pracy w służbach BHP). Ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.

Słuchacze będą mogli, w ramach wniesionej opłaty za studia, wziąć udział w realizowanych w ramach programu studiów ponadprogramowych kursach pozwalających na uzyskanie dodatkowych certyfikatów/zaświadczeń:

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018) – wystawiony przez QUALISO, (nie dotyczy Słuchaczy w Nysie)
 • Pierwsza pomoc – wystawiony przez CSD Kontra,
 • Metodyka i dydaktyka szkoleń BHP – wystawiony przez CSD Kontra. (nie dotyczy Słuchaczy w Nysie)

Przedmiotowe kursy będą poświadczone certyfikatem lub zaświadczeniem MEN, które będą wydawane przez niezależne instytucje (np. organizacje szkoleniowe, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego).

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu teorii i praktyki w zakresie BHP, pracownicy dydaktyczni GWSH, pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ZUS).

 

Dariusz Kosiorek

Wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się analizami  i badaniami rynku, opracowywaniem planów i strategii marketingowych, strategii wejścia na rynek oraz realizacją projektów opartych na unijnych programach pomocowych PHARE i STRUDER. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu. W pracy dydaktycznej specjalizuje się w tematyce dotyczącej doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych, sprzedaży i zarządzania sprzedażą, negocjacji handlowych, rozwoju i doskonalenia pracowniczego oraz innych, w szczególności związanych z rozwojem organizacji i jej zasobów ludzkich. Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej.

 

Aneta Gawlas

Certyfikowany coach i trener biznesu, specjalista z zakresu kadr i BHP. Trener z bogatą praktyką zawodową; ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we współpracy GWSH z Brainstorm Group, posiada również prestiżowy Europejski Certyfikat Trenera wraz z suplementem potwierdzającym umiejętności w kilku językach. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy oraz podnoszeniu kompetencji interpersonalnych pracowników każdego szczebla – ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” i ciągle podnosi swoje kompetencje; aktualnie jest głównym specjalistą ds. bhp. Od 15 lat prowadzi swoją firmę, w ramach której szkoli i trenuje przedsiębiorców oraz współpracuje z firmami zewnętrznymi jako doradca biznesowy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności; reprezentuje pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy. Zajmuje się zawodowo również doradztwem prawnym w zakresie kadr i BHP, obsługując firmy na zasadach outsourcingu – organizuje szkolenia warsztatowe dla pracowników, kadry kierowniczej i pracodawców; dba o rozwój polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach. Od 2015r. wykładowca na uczelniach w Bielsku-Białej, Katowicach i Żorach.

 

Cezary Koczorski

Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach – tytuł magistra Technologii Ochrony Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii – obroniona praca dyplomowa z wyróżnieniem w marcu 2010 r. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – tytuł inżyniera Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – obroniona praca dyplomowa w lutym 2008 r. Pracę w służbie bhp od 1990 r. w różnych branżach: kolejnictwo, przemysł stalowy, chemiczny, budowlany oraz usług: fryzjerstwo, księgowość i handlu. Ukończony Kurs Pedagogiczny Kwalifikacyjny dla Nauczycieli Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych – egzamin państwowy w listopadzie 2010 r. Uzyskanie uprawnień inspektora ds. ochrony ppoż. od 1994 r. Właściciel firmy od 1992 roku BIO – EKO doradzającej i obsługującej firmy pod względem przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż. Biegły sądowy ds. spraw bhp przy Sądach Okręgowych w: Gliwicach, Katowicach i Częstochowie od 2009 r. Wykładowca – w latach od dnia 01-09-2009 r. do 30-06-2014 r. prowadzący zajęcia dla przyszłych Techników BHP w firmie edukacyjnej „PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.  Łódź  o/Katowice, AP Edukacja Łódź o/Chorzów – zakres prowadzonych zajęć obejmował materiał z tematów: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy, Ocena ryzyka zawodowego, Zagrożenia w środowisku pracy, Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp, Techniczne bezpieczeństwo pracy. Partner prowadzący akcje profilaktyczne organizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Hiszpanii, Centralny Instytut Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z siedzibą w Łodzi. Organizator i wykładowca szkoleń z zakresu przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż. dla wszystkich grup zatrudnionych pracowników m. in. w branżach przemysłowych, chemicznych, samochodowych, energetycznych, medycznej, administracji państwowej, sądownictwa, służbach mundurowych ( wojsko, policja ).

 

Waldemar Korczak

 
Jest długoletnim pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. W 2012 r. uzyskań tytuł specjalisty,  a w listopadzie 2017 r. – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole w temacie „Bezpieczeństwo pracowników  narażonych na hałas i drgania mechaniczne” oraz  „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Był autorem artykułów w czasopiśmie Inspektor Pracy pt. „Dobór  i stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakładach hutniczych i odlewniczych” oraz „Przystawne i rozstawne – bezpieczeństwo eksploatacji drabin" oraz artykułów na stronie www.znamibezpiecznie.pl. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole w temacie „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”. Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programu prewencyjnego dotyczącego minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole w temacie „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej”. Prowadził szkolenia dla pracodawców, uczestników programów prewencyjnych z tematu – minimalne wymagania dla maszyn oraz prowadził audyty weryfikujące dostosowanie maszyn. Przeprowadził audyty pracodawców zgłoszonych do programu prewencyjnego: „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP”. Prowadził szkolenia dla zaproszonych do OIP pracodawców w ramach tematu prewencyjnego „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia w przetwórstwie przemysłowym”. Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole w temacie „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu”. Prowadził szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych. Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”. Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. Prowadzi szkolenia i warsztaty w wielu firmach szkoleniowych na terenie województwa śląskiego.

  

CZAS TRWANIA

2 semestry – 174 godziny, w tym 144 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzamin) oraz 30 godzin praktyki zawodowej w działach BHP w organizacjach współpracujących z AG na terenie województwa śląskiego.

Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w formule online (poza praktykami):

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł (-20%) 4000 zł płatne w ośmiu ratach po 500 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4000 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 5000 zł (-25%) 3750 zł płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3750 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, (32) 35 70 619, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+