Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera - studia podyplomowe uzupełniające

Drukuj

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA 

Cel:

Studia dają kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

Uczestnicy:

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.  Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem
 • przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Komunikacja alternatywna w pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Praca z rodziną dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Technologie informatyczne pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Relacje społeczne i więzi
 • Animaloterapia w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Organizacja wsparcia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • praktyki w wymiarze 120 godzin.

 

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata za studia: 800 zł

Rozpoczęcie: październik/listopad 2019 r.

30 punktów ECTS

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 15:00.

 

Miejsce:


ul. Chorzowska 22, Bytom.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+