PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Relacja z konferencji „Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji”

Drukuj

W dniu 17 grudnia 2020 roku Katedra Prawa i Administracji GWSH zorganizowała w trybie on-line konferencję naukową „Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Konferencja zgromadziła nie tylko specjalistów z zakresu prawa turystycznego, ale także specjalistów z zakresu szeroko pojętej turystyki i rekreacji oraz prawa. Uczestnicy konferencji przedyskutowali szereg istotnych zagadnień, które zwłaszcza w dobie pandemii wirusa COVID-19 nabierają szczególnego znaczenia. Turystyka jest tą dziedziną gospodarki, która została najbardziej dotknięta skutkami pandemii. Powoduje to, iż na tym tle rodzą się ekonomicznie i społecznie złożone oraz doniosłe problemy natury prawnej.

Konferencję otworzył JM Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski witając gości oraz podkreślając rangę tego ważnego wydarzenia. Następnie prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH podkreślił aktualność tematów referatów omawianych na konferencji, a także znaczenie kierunku Turystyka i Rekreacja w działalności GWSH. Turystyka stanowi obszar realizowanych w Uczelni studiów, w przypadku którego czynny udział w kształceniu mają pracownicy Katedry Prawa i Administracji. Prof. Andrzej Bisztyga zwrócił także uwagę na praktyczne aspekty tematów znajdujących się w programie konferencji, a także znaczenie współpracy pomiędzy organami administracji i ośrodkami akademickimi.

Z kolei głos zabrał Pan Dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w pierwszej kolejności przekazując pozdrowienia od Ministra Andrzeja Guta - Mostowego oraz zapewniając o wsparciu Ministerstwa dla tego rodzaju inicjatyw, jak organizowana konferencja oraz otwartości na współpracę z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach. Pan Dyrektor Dominik Borek zwrócił także uwagę na to, jak trudny moment przeżywa obecnie gospodarka, a w szczególności turystyka, jako sektor najbardziej dotknięty skutkami pandemii. Zaznaczył, że im dłużej trwa pandemia, tym poważniejsze będą skutki dla turystyki. Sytuacja ta wymaga szczególnych rozwiązań, w których wypracowaniu istotną rolę odgrywa doświadczenie i wiedza prawników zajmujących się tą dziedziną.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna konferencji, w której w pierwszym panelu przedstawione zostały kolejno „Pomoc państwa SA.58102 (2020/N)” w kontekście wsparcia w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych przedsiębiorstw działających w turystyce (Dr D. Borek, MRPiT), Samorządowe programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków - uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli (mgr A. Trojanowski, NIK) oraz "Biała Księga Systemu Promocji Turystycznej w Polsce" jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyjnych (Dr A. Staszewska, GWSH). Po pierwszym bloku referatów odbyła się dyskusja, w której poruszono między innymi kwestie związane z efektywnością oraz kształtem programów pomocowych, rewitalizacją zabytków i rolą samorządów w tym zakresie oraz kształtem systemu uprawnień zawodów związanych ze świadczeniem usług turystycznych. Drugi panel rozpoczęty został referatem poświęconym Turystyce pieszej szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19 (Dr A. Gawrysiak-Zabłocka, UKSW), a następnie przedstawione zostały Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń w branży turystycznej (Dr D. Wojtczak, GWSH), Ubezpieczenie turysty jako źródło finansowania akcji ratowniczych w górach (Dr K. Sondel, AWF Kraków) oraz Ewolucja ram prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce (Dr D. Wolski, GWSH). Także ten panel zwieńczyła dyskusja, w której pojawiły się najbardziej ważkie elementy zawarte w przedstawionych referatach, jak skutki ograniczeń wprowadzanych z uwagi na pandemię dla uprawiania turystyki, zagadnienie konstytucyjności wprowadzanych rozwiązań, problem odpowiedzialności za wypadki w górach w kontekście możliwej odpłatności akcji ratowniczych czy problem kształtu regulacji prawnych dotyczących przewodnictwa górskiego. W trzecim panelu przedstawione zostały nie mniej istotne i budzące ożywioną dyskusję problemy dotyczące Zwrotów wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów - wsparcie czy wyparcie praw podróżnych? (Dr P. Cybula, AWF Kraków) oraz Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu pandemii w działalności turystycznej (Dr A. Stopova-Kozioł, GWSH). Nie dziwi zatem, iż także po tym panelu nastąpiła dyskusja angażująca nie tylko panelistów, ale także innych uczestników konferencji.

Zorganizowana konferencja była naukowo i praktycznie doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności akademickiej GWSH. Dowiodła ona obecności naszej Uczelni w dyskusji dotyczącej najbardziej aktualnych i ważnych problemów, jakie pojawiają się w życiu społecznym i ekonomicznym naszego kraju. Obecność przedstawicieli Ministerstwa, w tym słowa jakie padły na zakończenie konferencji ze strony Pani Elżbiety Wyrwicz - Zastępcy Dyrektora Departamentu Turystki, stanowią tego potwierdzenie. Należy zatem mieć nadzieję, że dyskusja zainicjowana przez referaty zaprezentowane na konferencji będzie kontynuowana, a analizowane na konferencji rozwiązania i pojawiające się sugestie przyczynią się do wypracowania skutecznych rozwiązań.

  

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+