PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prof. Andrzej Bisztyga wykładowcą w Słowackiej Akademii Nauk

Drukuj

Prorektor naszej Uczelni prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga został zaproszony przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie  do udziału w charakterze wykładowcy w Jesiennej Szkole Prawa (Modra – Harmonia, 15–23 listopada 2013), poświęconej problemom stosowania prawa, związanym z procesami internacjonalizacji i europeizacji prawa.

Wykład prof. A.Bisztygi był  poświęcony wykładni prawa w praktyce polskiego Trybunału Konstytucyjnego, z uwzględnieniem takich zagadnień jak aktywizm sędziowski i orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego. Słuchaczami byli doktoranci oraz przedstawiciele praktyki prawniczej z państw Europy Środkowej. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk (Ustav Statu a Prawa Slovenskej Akademie Vied), przy wsparciu takich podmiotów, jak: Paneuropska vysoka skola (Bratyslava), Friedrich Ebert Stiftung, Slovensky narodny podporny vybor EUROPE 2000. Uczestnictwo prof. A.Bisztygi w tym projekcie jest przejawem ciągle rozwijającej się, naukowej współpracy naszych wykładowców z zagranicznymi centrami nauki i kształcenia.

 

      Professor Andrzej Bisztyga lectures at the Slovak Academy of Sciences

     Vicerector of the Katowice School of Economics, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga has been invited by the Institute of State and Law Slovak Academy of Sciences in Bratislava to take part as a lecturer at the Autumn School of Law (Modra – Harmonia, 15–23 November 2013), dedicated to the problems of law application related to the processes of internationalization and europeanization of law. Professor Bisztyga’s lecture focused on the interpretation of law in the practice of Polish Constitutional Tribunal and included insights into such issues as judicial activism and interpretive jurisprudence of the Constitutional Tribunal. The participants of the Autumn School of Law were PhD students and legal practitioners from Central European countries. The event was held by the Institute of State and Law Slovak Academy of Sciences (Ustav Statu a Prawa Slovenskej Akademie Vied), with the support of such organisations as Paneuropska vysoka skola (Bratyslava), Friedrich Ebert Stiftung, Slovensky narodny podporny vybor EUROPE 2000. Professor Bisztyga’s participation in this project demonstrates a still evolving scientific cooperation of our lecturers with foreign centres of science and education. 

 

 

Od lewej: JUDr. Jan Barta, Csc (przewodniczący Instytutu Państwa i Prawa Akademii Nauk Republiki Czeskiej), prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga (prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej), mgr Daniela Lengyelova Ph.D. (Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk), oraz JUDr. Eduard Barany, DrSc. (Kierownik Oddziału Teorii Prawa i Prawa Publicznego w Instytucie Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk).    

 

Left to right: JUDr. Jan Barta, Csc (President of the Institute of State and Law Czech Academy of Sciences), prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga (Vicerector of the Katowice School of Economics), mgr Daniela Lengyelova Ph.D. (Institute of State and Law Slovak Academy of Sciences) and JUDr. Eduard Barany, DrSc. (Head of the Department of Theory of Law and Public Law of the Institute of State and Law Slovak Academy of Sciences). 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+