PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wyróżnienie dla profesora GWSH

Drukuj

Kierownikowi Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzejowi Bisztydze nadano tytuł Honorowego Profesora Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie.

W dniu 11 lipca 2019 r. w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułów Honorowego Profesora Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie dwóm wybitnym prawnikom – konstytucjonalistom: Kierownikowi Katedry Prawa i Administracji GWSH dr hab. Andrzejowi Bisztydze, prof. GWSH oraz Senatorowi RP dr Piotrowi Zientarskiemu, pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP. Obaj wyróżnieni od lat łączą siły na polach: naukowym i parlamentarnym, działając na rzecz rozwoju badań z zakresu historii kazachskiej państwowości oraz instytucji ustrojowych Republiki Kazachstanu.

W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących naukowe środowisko prawnicze oraz środowisko parlamentarzystów. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu. Laudacje wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Kazachstanu w Warszawie pan Margułan Baimukhan. Przedstawiając naukową sylwetkę i osiągnięcia Profesora Andrzeja Bisztygi, podkreślił jego wkład w rozwój badań nad tradycją państwową Kazachstanu oraz nad obowiązującym prawem i praktyką konstytucyjną organów tego państwa. Nie bez znaczenia dla zapoczątkowanego rozpadem Związku Radzieckiego procesu budowy niepodległej państwowości Kazachstanu są potrzeby szeroko pojętej sekurytyzacji, to jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społecznego porządku.

Warto przypomnieć, że prof. Bisztyga otrzymał również tytuł Profesora Honorowego Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. Jest autorem szeregu publikacji naukowych dotyczących ustroju konstytucyjnego Republiki Kazachstanu oraz gościnnym wykładowcą na kazachstańskich uniwersytetach w Pawłodarze i Tałdy Kurganie.

Wyróżnionym wręczono stosowne dyplomy sygnowane przez JM Rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie prof. Yermakhana Kistaubayeva. Uniwersytet ten jest jednym z wiodących kazachstańskich uniwersytetów, kształcącym ponad 15 tysięcy studentów, a miasto Szymkent - obok Astany i Ałmaty jest miastem o specjalnym, republikańskim statusie. Jak zaznaczył Pan Ambasador, kazachstańskie tytuły profesorów honorowych stanowią odpowiedniki europejskich tytułów doktorów honoris causa. Następnie, zgodnie z kazachstańską tradycją akademicką obaj wyróżnieni prawnicy zostali ubrani w kazachskie stroje narodowe oraz uczelniane birety, które od tej pory stały się ich własnością. 

Dopełnieniem uroczystej laudacji były wystąpienia dostojnych gości dookreślające naukowe sylwetki i dorobek obydwu wyróżnionych oraz zawierające wyrazy uznania dla ich naukowych dokonań. W tej części uroczystości głos zabrali prof. Marek Chmaj z Wydziału Prawa UH SWPS w Warszawie, prof. Andrzej Gorgol z WPiA UZ, ks. prof. Tadeusz Stanisławski z WPiA UZ, senator RP dr Kazimierz Kleina oraz Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, którzy w ciepłych i przyjacielskich słowach wypowiadali się o dokonaniach prawników wyróżnionych nowymi tytułami.

Głos zabrali także sami uhonorowani. Profesor Andrzej Bisztyga podziękował za nadaną mu godność, a w swoim wystąpieniu mówił o polityce otwarcia się Kazachstanu na współpracę w zakresie nauki prawa, w tym komparatystycznego prawa konstytucyjnego na kraje Europy Zachodniej jako o jednej z przyczyn osiągnięcia przez Kazachstan pozycji regionalnego lidera. Poznawanie i formalna recepcja rozwiązań zachodnich w prawodawstwie Kazachstanu dokonuje się w korespondencji z poszanowaniem rodzimych tradycji ustrojowych oraz kontekstu geopolitycznego. Mówca wskazał także na znaczenie głosu polskiej nauki prawa w dyskusji nad ideą powołania do życia w Kazachstanie samorządu terytorialnego.

Potem nastąpił miły moment przyjmowania przez Profesorów Honorowych gratulacji ze strony licznie zgromadzonych gości, wśród których dominowali nauczyciele akademiccy oraz parlamentarzyści. Na uroczystości byli między innymi obecni pracownicy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: JM Rektor prof. Krzysztof Szaflarski, prof. Stefan Dyrka, dziekan Barbara Szaflarska, dziekan dr Katarzyna Płonka–Bielenin i dr Daniel Wojtczak. Spotkanie zakończyło się uroczystym bankietem. Zorganizowanie tej uroczystości w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie jednoznacznie wskazuje, że służby dyplomatyczne tego kraju przywiązują duże znaczenie do rozwoju kontaktów naukowych miedzy Kazachstanem a Polską.

 

Dziekan GWSH Barbara Szaflarska, prof. Andrzej Bisztyga, Rektor GWSH Krzysztof Szaflarski.

 

Od lewej: prof. Jacek Zaleśny, prof. Jacek Sobczak, prof. Jerzy Ciapała, prof. Ryszard Balicki, Dziekan GWSH Barbara Szaflarska, prof. Andrzej Bisztyga, dr Daniel Wojtczak, Dziekan GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski.

 

Profesorowie Honorowi Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie: prof. Andrzej Bisztyga i Senator RP dr Piotr Zientarski.

 

Od lewej: prof. Marek Chmaj, prof. Andrzej Gorgol, ks. prof. Tadeusz Stanisławski, senator RP dr Kazimierz Kleina, Prezydent Koszalina Marek Jedliński.

 

Senator RP dr Piotr Zientarski i prof. Andrzej Bisztyga.

 

Od lewej: prof. Marek Chmaj, mec. Krzysztof Piesiewicz, senator RP dr Piotr Zientarski, senator RP dr Kazimierz Kleina, prof. Andrzej Bisztyga, JE Ambasador RK w Warszawie Margułan Baimukhan, Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski.

 

Konsul Honorowy RK w Katowicach Artur Nizioł, prof. Andrzej Bisztyga, dr Zbigniew Wrona.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+