PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Stypendia na kierunku Pielęgniarstwo w GWSH!

Drukuj

Ruszył nabór do projektu 800+ „Pielęgniarstwo na miarę potrzeb”. Przystąpić mogą do niego studenci kierunku Pielęgniarstwo w GWSH. Nasza uczelnia otrzymała środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu Ministerstwa Zdrowia, który ma poprawić sytuację zawodową pielęgniarek i położnych oraz poprawić jakość kształcenia.

„Pielęgniarstwo na miarę potrzeb - Program Rozwojowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach”

Pierwszy nabór do projektu 800+

Jako pierwsi z programu mogą skorzystać studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018. Do projektu może przystąpić 15 osób, którzy mają najlepszą średnią ocen za rok poprzedni. Rekrutacja dotyczy studentów po drugim semestrze studiów licencjackich.

Kwota stypendium motywacyjnego to 800,00 PLN brutto miesięcznie

Stypendium motywacyjne ustala się na jeden rok akademicki i wypłaca przez 10 miesięcy w danym roku. Stypendia przyznaje się co roku. Okres wypłacania Stypendium motywacyjnego dla jednego Stypendysty wynosi 4 semestry. Warunkiem przyznania stypendium będzie uczestnictwo w zaplanowanych dla danego roku dodatkowych zajęciach dydaktycznych (1 szkolenie na semestr), odbycie obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych oraz deklaracja przystąpienia do Programu Rozwoju Absolwenta po zakończeniu studiów

Ogólne zasady Programu Wsparcia Studenta

  • Program stypendialny ma charakter motywacyjny. Stypendium przyznawane będzie na jeden rok akademicki (wypłacane przez 10 miesięcy), maksymalnie można go otrzymywać przez 4 semestry. Programem Stypendium motywacyjnego objęci będą jedynie studenci z naboru 2017/18.
  • Kwota stypendium wynosi 800,00 PLN brutto/miesiąc. Stypendia wypłacane będą od IV do VII semestru studiów. Warunkiem przyznania stypendium będzie uczestnictwo w zaplanowanych dla danego roku dodatkowych zajęciach dydaktycznych, odbycie obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych oraz deklaracja przystąpienia do Programu Rozwoju Absolwenta po zakończeniu studiów.
  • Projekt jest przewidziany na lata 2018-2023.
  • Grupę docelową projektu stanowi 105 osób (97K, 8M) - studentów/-ek GWSH kierunku pielęgniarstwo, zrekrutowanych spośród studentów/-ek, którzy podjęli/podejmą studia w roku akademickim:

1) 2017/2018: 15 osób
2) 2018/2019: 30 osób
3) 2019/2020: 30 osób
4) 2020/2021: 30 osób

  • Wszyscy Uczestnicy/czki projektu objęci zostaną programem doskonalenia kompetencji na podstawie realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych i płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych.

Stypendium za obowiązkowe praktyki (stażowe)

Oprócz stypendium motywacyjnego uczestnicy projektu otrzymywać będą stypendia za udział w praktykach zawodowych w wysokości 6,23 PLN brutto za godzinę (jeśli liczba godzin praktyk w miesiącu jest niższa niż 160, jeśli liczba godzin praktyk jest wyższa lub równa 160h/miesiąc - stypendium wyniesie 997,40 PLN brutto/mies.) Z wynagrodzenia zostaną potrącone należne składki na ubezpieczenia społeczne, o ile na podstawie aktualnego ustawodawstwa zajedzie podstawa do objęcia obowiązkowymi składkami.

Stypendia za udział w praktykach będą wypłacane w okresie od III do VII semestru studiów (z wyjątkiem rocznika 2017/2018 - od IV semestru i rocznika 2020/2021- bez VII semestru).

Stypendium szkoleniowe

Po ukończeniu kształcenia absolwenci, (15 uczestników projektu, którzy ukończą studia I stopnia w 2021 r.) będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu medycznych szkoleń zawodowych (wartość stypendium wynosić będzie max. 1000 zł brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy). Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest udział w szkoleniach podyplomowych oraz zatrudnienie na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektów Rozwojowych w GWSH

tel. 32 35 70 632,
      32 35 70 634,
      32 35 70 597,
Budynek A, pokój 114

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+