PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO
w KATOWICACH 

założenia na lata 2014 – 2020

 

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle w ramy zakreślone przez strategię rozwoju całej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. Uwzględniając za tym wszystkie założenia strategii rozwoju całej Uczelni, strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH powinna zmierzać do osiągnięcia do końca bieżącej dekady, tj. do 2020 roku, głównych celów o charakterze strategicznym, które byłyby przy tym zgodne z wymogami statutowej działalności Uczelni. Owymi celami strategicznymi są:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do umocnienia samodzielności Wydziału Zarządzania GWSH w głównych obszarach jego działalności.
 2. Zwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Zarządzania GWSH.
 3. Zapewnienie różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Wydział Zarządzania GWSH usług edukacyjnych.
 4. Zaktywizowanie działalności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału Zarządzania GWSH.
 5. Zintensyfikowanie współpracy Wydziału Zarządzania GWSH z jego bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym.
 6. Kształtowanie na Wydziale Zarządzania GWSH przyjaznego środowiska akademickiego.

W ujęciu szczegółowym strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wyraża się w określonych celach cząstkowych korespondujących ściśle z poszczególnymi celami strategicznymi:

PIERWSZY CEL STRATEGICZNYpodejmowanie działań zmierzających do umocnienia samodzielności Wydziału Zarządzania GWSH w głównych obszarach jego działalności.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Zapewnienie rozwoju naukowego własnej kadry, w tym szczególnie nauczycieli akademickich, dla których GWSH stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia, a także podejmowanie starań mających na celu pozyskanie nauczycieli akademickich, którzy byli by skłonni związać się na trwałe wyłącznie z Wydziałem, przyczyniając się do polepszenia  na nim jakości pracy naukowej i dydaktycznej.

Efekt końcowy: blisko 100%-owa, gdy chodzi o własną kadrę akademicką, samodzielność kadrowa Wydziału Zarządzania GWSH.

 1. Ugruntowanie posiadanych już przez Wydział uprawnień akademickich oraz w zależności od możliwości, podjęcie w średniej perspektywie czasowej (tj. 3 do 5 lat) starań
  o uzyskanie kolejnych tego rodzaju uprawnień lub też w przypadku posiadanych już przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, dążenie do podniesienia ich do rangi uprawnień habilitacyjnych w tej dyscyplinie. 

Efekt końcowy: samodzielność akademicka Wydziału Zarządzania GWSH.

DRUGI CEL STRATEGICZNYzwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Zarządzania GWSH.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Rozbudowa i modernizacja, przy uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych możliwości finansowych Wydziału, posiadanej już przez niego infrastruktury informatycznej, co umożliwiłoby zastosowanie nowatorskich technik nauczania (e-learningu, video-learningu) i wdrożenie zaawansowanych metod kierowania Wydziałem bazujących na zintegrowanym systemie zarządzania całą Uczelnią.
 2. Poszerzenie możliwości dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych systemów informatycznych oraz baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych.

Efekt końcowy: zaadaptowanie na Wydziale Zarządzania GWSH , wdrażanych na całej Uczelni, zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią HMS Solution oraz platformy internetowej firmy 4SYSTEM do prowadzenia zajęć w systemie e-learninguvideo-learningu, a także udostępnienie nowych baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych na Wydziale.

TRZECI CEL STRATEGICZNYzapewnienie różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Wydział Zarządzania GWSH usług edukacyjnych

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale oraz stałe monitorowanie jego poziomu w oparciu o rozbudowę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 2. Stopniowe poszerzanie oraz dostosowywanie swojej oferty dydaktycznej do potrzeb regionalnego, krajowego, a także europejskiego rynku pracy - tak aby absolwenci Wydziału, wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować na tych rynkach.
 3. Opierając się zarówno na własnym, jak też zewnętrznym potencjale kadrowym, doprowadzenie do stopniowego uzyskania przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (USM) na poszczególnych, prowadzonych obecnie na Wydziale, jedynie na poziomie pierwszego stopnia, kierunkach studiów.
 4. Kształcenie studentów i słuchaczy (kursów, szkoleń) na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie przez Wydział do programów nauczania modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych umożliwiających nauczanie na odległość (np. e-learning, video-learning).
 5. Zgodnie z ideą lifelong learning programme - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów i słuchaczy kursów oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, które pozwolą im utrzymywać przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące w otoczeniu i związaną z tym mobilność edukacyjną i intelektualną.
 6. Umiędzynarodowienie (przynajmniej części) oferowanych przez Wydziału studiów poprzez przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskimi rosyjskim.

Efekt końcowy: poszerzenie przez Wydział Zarządzania GWSH, w oparciu o stale rozwijany przez Uczelnię Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, oferty dydaktycznej dostosowanej do wymogów regionalnego, krajowego oraz europejskiego rynku pracy, umożliwiającej Wydziałowi, przy zastosowaniu internetowych technologii nauczania, rozwój i dywersyfikację jego działalności edukacyjnej, tak pod względem poziomów, jak też prowadzonych na nim form kształcenia.

CZWARTY CEL STRATEGICZNY - zwiększenie aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału Zarządzania GWSH

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Wpisanie się w proces opracowania i wdrożenia ogółu niezbędnych dokumentów regulujących zasady prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni.
 2. Zmotywowanie pracowników akademickich Wydziału do zintensyfikowania badań rozwojowych oraz celowych, związanych w głównej mierze z regionem Śląska i kreujących oraz utrwalających bilateralne więzi między nauką a praktyką.
 3. Zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom akademickim Wydziału (w tym szczególnie pracownikom, dla których GWSH stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia) w ich staraniach o możliwość prezentowania wyników swojej pracy badawczej na forum publicznym (krajowym, międzynarodowym) w ramach różnych konferencji i seminariów naukowych, a także ułatwienie im publikowania tych wyników w wydawnictwach uczelnianych lub pozauczelnianych.
 4. Wzrost skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Wydział na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także pozyskiwania środków na finansowanie konferencji i wydawnictw wydziałowych.

Efekt końcowy: współudział Wydziału Zarządzani GWSHwprocesie doskonalenia na Uczelni mechanizmu motywującego jej kadrę akademicką do prowadzenia i rozwijania działalności naukowo-badawcze; powinno to w efekcie przyczynić się do wzrostu aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału, czego wymiernym efektem byłby wzrost ilości i jakości publikowanych badań i analiz oraz prac promocyjnych (doktoratów i habilitacji).

PIĄTY CEL STRATEGICZNYzintensyfikowanie współpracy Wydziału Zarządzania GWSH z jego bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi i badawczymi w Regionie,
  w Kraju, jak również w wymiarze międzynarodowym.
 2. Zwiększanie, poprzez współpracę z jego bliższym i dalszym (w tym przede wszystkim międzynarodowym) otoczeniem naukowym i dydaktycznym, mobilności swojej kadry
  i studentów.
 3. Poszerzenie dotychczasowej współpracy z działającymi, w regionie Śląska i poza nim, przedsiębiorstwami i ich zrzeszeniami, organami administracji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, a także ze stowarzyszeniami zawodowymi.
 4. Ścisłe współdziałanie z pracodawcami w celu udoskonalenia oferty edukacyjnej Wydziału
  z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej.

Efekt końcowy: stworzenie efektywnego mechanizmu współpracy Wydziału Zarządzania GWSH z jego bliższym (region Śląska) i dalszym (Kraj, zagranica) otoczeniem akademickim i gospodarczym, który to mechanizm umożliwiłby poszerzenie kontaktów naukowych i dydaktycznych Wydziału oraz zintensyfikowałby jego powiązania z praktyką; powinno to doprowadzić do wzrostu mobilności krajowe i międzynarodowej kadry akademickiej Wydziału oraz studentów, a także zapewnić efektywną kooperację z otoczeniem gospodarczym, szczególnie przy tworzeniu nowych programów studiów; jednocześnie Wydział mógłby realizować w tym wymiarze idee komercjalizacji badań naukowych.

 

SZÓSTY CEL STRATEGICZNY – kształtowanie na Wydziale Zarządzania GWSH przyjaznego środowiska akademickiego

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zarządzania GWSH powinien dążyć
do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Zapewnienie swoim pracownikom akademickim, w tym szczególnie pracownikom, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia,  możliwości rozwoju naukowego.
 2. Kreowanie wśród pracowników Wydziałupostaw pro-studenckich wyrażających się m.in.
  w indywidualnym podejściu do potrzeb, umiejętności i oczekiwań danego studenta lub innej osoby (np. kursanta) korzystającej z oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Stworzenie studentom sprzyjających warunków dla ich intelektualnego rozwoju oraz kształtowania ich wiedzy i kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku.
 4. Przygotowanie przyszłych absolwentów do znalezienia na rynku pracy atrakcyjnego zatrudnienia.
 5. Rozwijanie działalności edukacyjnej zgodnie z ideą lifelong learning programme - ,,uczenia się przez całe życie”.

Efekt końcowy: ukształtowanie na Wydziału Zarządzania GWSH w pełni przyjaznego środowiska akademickiego zarówno dla nauczycieli akademickich, jak też dla studentów,
w którym to środowisku obydwie te grupy mogłyby z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Zarządzania GWSH wszystkich wymienionych powyżej sześciu celów strategicznych, a tym samym składających się na nie szeregu celów cząstkowych, powinno zapewnić Wydziałowi, a co za tym idzie również całej Uczelni, stabilną pozycję na śląskim rynku edukacyjnym w kolejnych latach jej działalności.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+