Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pedagogika Lecznicza

Drukuj

 

Nabór na kierunek zostanie otwarty w I połowie maja.

 

Zapraszamy

 

 

PEDAGOIKA LECZNICZA- STUDIA PODYPLOMOWE

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Filia ROM-E „Metis”
ul. Chorzowska 22
41-902 Bytom

DLA KOGO?

Dla nauczycieli i wychowawców nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Przygotowują słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. 

Cele i zadania studiów:

 • wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu,
 • zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne),
 • kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu,
 • wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu  pracy z dzieckiem chorym- wykładowcy i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu- Zdroju oraz Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

CZAS TRWANIA

3 semestry - 340 godzin + 120 godzin praktyk (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć). 

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 16.30

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 16.30

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

PROGRAM STUDIÓW:

 1. Pedagogika specjalna 
 2. Pedagogika lecznicza  
 3. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży 
 4. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 5. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 6. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym
 7. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 8. Trening umiejętności wychowawczych 
 9. Współpraca z rodziną dziecka chorego
 10. Gry i zabawy muzyczno- ruchowe wspierające rozwój dziecka
 11. Muzykoterapia i arteterapia w pracy z dzieckiem chorym
 12. Praktyka zawodowa – 120 godz.

 

Program studiów podyplomowych Pedagogika lecznicza zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%) płatne w dwunastu ratach po 237,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELA OPIEKUN MERYTORYCZNY

Katarzyna Jaworska - tel. (32) 209 53 12 lub 14 wew. 102, e-mail: kjaworska@metis.pl

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+