Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Architektura krajobrazu i ochrona środowiska

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (inżynierskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku (7 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Architektura krajobrazu i ochrona środowiska

 

Charaktersytyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie modelowania krajobrazu, z uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Studenci wybierający tę specjalność zdobędą wiedzę inżynieryjną dotyczącą kształtowania środowiska oraz ochrony użytkowanych terenów. Ich zadaniem będzie podejmowanie działań związanych np. z rewitalizacją górnośląskich obszarów zurbanizowanych, zdegradowanych długoletnim wpływem przemysłu górniczego i hutniczego. Absolwenci tej specjalności będą potrafili planować urządzanie, rozmieszczenie i pielęgnację terenów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej i przydomowej, oraz prowadzić prace konserwatorskie na obszarze parków krajobrazowych oraz zabytkowej architektury parkowej.


Perspektywy zawodowe dla absolwentów
Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, specjalności Architektura krajobrazu i ochrona środowiska posiadają teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego, zarządzania mieniem komunalnym, organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pracowniach projektowych w firmach komercyjnych, konsultingowych, doradczych, a także własnych o zbliżonym profilu. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci specjalności Architektura krajobrazu i ochrona środowiska mogą podjąć zatrudnienie, są: planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego, specjalista ochrony środowiska i rekultywacji terenu.

Kontynuacja kształcenia
Absolwenci GWSH (oraz innych uczelni) studiów I stopnia (studia inżynierskie) - kierunek Gospodarka przestrzenna mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w siedzibie głównej GWSH w Katowicach, na kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie w administracji samorządowej bądź też na innych specjalnościach lub uczelniach.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Gospodarka przestrzenna (www.nauka.gov.pl).

 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Socjologia
 • Technologie informacyjne
 • Przedmioty humanistyczne - do wyboru (Podstawy filozofii, Podstawy psychologii, Podstawy logiki lub Podstawy etyki)
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Podstawy i teorie gospodarki przestrzennej
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Geografia ekonomiczna
 • Historia architektury i urbanistyki
 • Fizyka
 • Podstawy geodezji
 • Kartografia
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy budownictwa i architektury
 • Zasady projektowania
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Ekonomika miast i regionów
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Samorząd terytorialny
 • Strategia rozwoju gminy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • II język obcy ogólny - fakultet (angielski lub niemiecki)
 • Zajęcia rekreacyjno - sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Architektura krajobrazu i ochrona środowiska (studia I stopnia)

 • Prawo administracyjne (materialne)
 • Gleboznawstwo i ochrona zasobów ziemi
 • Architektura krajobrazu
 • Rozwój zrównoważony
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
 • Budownictwo regionalne
 • Planowanie struktur komunikacyjnych
 • Zagospodarowanie przyrodnicze zbiorników i cieków wodnych
 • Zagospodarowanie obszarów zrekultywowanych i zrewitalizowanych
 • Geomorfologia
 • Gospodarowanie terenami zieleni
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Wykłady do wyboru (Gospodarka wodno-ściekowa, Ocena i waloryzacjaprzestrzeni, Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, Zagadnieniarolno-leśne w gospodarce przestrzennej)
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+