Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka


Przyprowadź znajomego

Drukuj

Zasady promocji:

Jeśli jesteś studentem GWSH studiów I stopnia, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich lub studiów podyplomowych

i polecisz studia w GWSH swojemu znajomemu (wypełni on kartę rekomendacji podczas podpisywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych)

każdorazowo otrzymasz 150 zł upustu w Twoim czesnym - należna kwota za polecenia zostaje odliczona od ostatniej raty czesnego w semestrze zimowym pod warunkiem, że osoba polecona studiowała w GWSH co najmniej jeden, pełny semestr.

Poleconym (znajomym) może być osoba, która nie była studentem lub absolwentem i pierwszy raz zapisuje się na studia w GWSH.

 

Regulamin

 1. Niniejszy dokument określa zasady promocji organizowanej przez Organizatora pt. „Przyprowadź znajomego”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem promocji jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 3.
 3. Promocja polega na polecaniu oferty edukacyjnej Organizatora w ramach studiów podyplomowych,   studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w  formie studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych.
 4. Warunki i zasady udziału w promocji:
 • osobą polecającą jest, słuchacz studiów podyplomowych GWSH , student GWSH – I, II, III rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich), lub I, II rok drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich),  lub I, II, III, IV, V roku studiów jednolitych magisterskich  studiujący w  formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017.
 • osobą polecającą nie może być osoba, która zarejestrowała się w procesie rekrutacji na semestr zimowy 2016/2017 oraz złożyła komplet wymaganych dokumentów na studia
 • znajomym jest osoba polecona, która nie jest i nigdy nie była studentem lub absolwentem GWSH.
 • nazwisko osoby polecającej należy podać poprzez wypełnienie tzw. Karty rekomendacji
 • student polecający otrzymuje indywidualną stawkę czesnego (pomniejszoną o kwotę 150 zł. za każdą przyprowadzoną osobę).
 • promocja obowiązuje podczas rekrutacji na semestr zimowy 2016/2017. 
 1. Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed upływem terminu jej obowiązywania bez podania przyczyny.
 • W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Polecającego, nie przysługuje wcześniejsza wypłata otrzymanej bonifikaty. Należna kwota za polecenia zostaje odliczona od ostatniej raty czesnego w semestrze zimowym, pod warunkiem że osoba Polecona studiowała co najmniej jeden, pełny semestr na studiach podyplomowych, studiach  pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich w GWSH.
 • Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym dokumencie.
 • Uczestnikom Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości kwoty pomniejszającej stawkę czesnego (150 zł za 1 przyprowadzoną osobę) jak również roszczenie o zamianę lub przeniesienie kwoty pomniejszającej stawkę na jakiekolwiek inne usługi świadczone przez Organizatora.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+