PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców

Drukuj
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego (dawniej GWSH) realizuje projekt pn. WSPÓŁCZESNE NURTY ZARZĄDZANIA Z PERSPEKTYWY MŁODYCH NAUKOWCÓW”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” na podstawie umowy nr DNK/SN/550119/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

 

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. 

 

Celami projektu są:

 1. prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej, powstającej zarówno na polu krajowym jak i zagranicznym, dotyczącej współczesnych trendów w naukach o zarządzaniu i jakości, widzianej oczyma Młodych Naukowców,
 2. wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu:  
  • dostrzegania aktualnych problemów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
  • znajomości "miękkich" aspektów funkcjonowania organizacji takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna i ich wpływu na wyniki środowiskowe oraz wyniki organizacji,
  • zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i społecznej odpowiedzialności nauki.

 

Projekt realizowany w postaci organizacji konferencji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby współczesnej gospodarki. Już od połowy XIX wieku wiadomo, że działalność wytwórcza człowieka skutkuje gromadzeniem się w atmosferze gazów cieplarnianych, co prowadzi do ocieplenia klimatu. Od początku dwudziestego stulecia do końca ubiegłej dekady, emisja dwutlenku węgla do atmosfery, wynikająca ze spalania paliw kopalnych, wzrosła dwudziestokrotnie. Odnotowano podnoszenie się temperatury oceanów. Widoczne na każdym kroku zmiany klimatyczne rodzą anomalia pogodowe takie jak wichury, powodzie, czy ekstremalne temperatury. Negatywny wpływ tych zjawisk na różne obszary gospodarki, w tym np. rolnictwo, transport, bezpieczeństwo czy ochronę zdrowia, stał się problemem globalnym.  Poprawa warunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jest bezpośrednio związana z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) mówi, że jest nim taki rozwój, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W ujęciu regulacji Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej– Europa 2020) dotyczy wspierania gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, a także y jakości życia, spójności polityk, inwestowania w kapitał ludzki, społeczny i środowiskowy oraz innowacje techniczne. Stwierdza się ponadto, że jest warunkiem utrzymania konkurencyjności i dobrobytu gospodarczego, zatrudnienia o odpowiedniej jakości i lepszej ochrony środowiska. Dlatego też istnieje potrzeba rozwijania wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju, budowania świadomości środowiskowej oraz ekologicznej, którym odpowiadają rozwijające się koncepcje zielonej gospodarki, zielonego zarządzania i zielonych praktyk organizacyjnych w różnych aspektach funkcjonowania organizacji.

Potrzebie tej chcemy sprostać  poprzez realizację konferencji naukowej dedykowanej Młodym Naukowcom, których rozumiemy jako: osoby prowadzące działalność naukową, będące doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiadające stopnia doktora. Z tego względu tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach:  

 • zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, 
 • zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,
 • innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,
 • zielonego podejścia do zasobów ludzkich,
 • oraz związków wymienionych aspektów / obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia.

Tematyka ta uwzględnia problemy związane z rozwojem koncepcji zielonego zarządzania we współczesnym dyskursie naukowym.

 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy:

 • wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta - naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,
 • prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach, co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,
 • dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.

 

Do kluczowych efektów projektu można będzie zaliczyć: 

 1. wymiana doświadczeń Młodych Naukowców z różnych ośrodków nauki oraz możliwość uzyskania przez nich informacji zwrotnych od doświadczonych naukowców, członków komitetu naukowego, zajmujących się przedmiotową problematyką,
 2. wzmocnienie procesu zdobywania uprawnień / stopni naukowych przez Młodych Naukowców,
 3. popularyzacja tematyki dotyczących współczesnych wyzwań środowiskowych i ekologicznych w związanych z nimi aspektach np. prawnych, etycznych,
 4. propagowanie świadomości dotyczącej zielonego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez Młodych Naukowców wśród młodzieży akademickiej poprzez prezentację referatów w ramach prac Kół Naukowych.

 

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Uczelni środki finansowe w wysokości ogółem 30 910,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dziesięć złotych)Całkowita wartość projektu wynosi 44 082,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote). 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+