Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pytania i kontakt
Questions and contact
Питання та контакти

Regulamin

Drukuj

Intensywny Kurs Języka Polskiego 2018

1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dział Współpracy z Zagranicą Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939 roku nr 3, 40-659 Katowice, wpisanej do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 36, NIP: 9540007281, REGON: 272199522. Powyższy adres jest również adresem do korespondencji (z dopiskiem pokój 119A).

2. W celu dokonania zgłoszenia na kurs i zarezerwowania miejsca na liście uczestników należy wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem Internetu w terminie podanym w ogłoszeniu.  

3. Formularz rejestracyjny na kurs wypełniany za pośrednictwem Internetu ma formę umowy zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Uczelnią.

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie w terminie podanym w ogłoszeniu opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za kurs (EUR) na konto bankowe Uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Bank: ING Bank Śląski   IBAN: PL 60 1050 1214 1000 0090 3032 2086 Kod BIC Swift: INGBPLPW  z dopiskiem:  „kurs j. polskiego oraz Imię i Nazwisko uczestnika”.

5. Warunkiem wydania zaświadczenia uczestnictwa w kursie do celów wizowych jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za kurs.  

6. Koszt opłat bankowych za transfery międzynarodowe w związku  z dokonywaniem opłaty rejestracyjnej i opłaty za kurs ponosi w pełni Zgłaszający.  

7. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi za wyjątkiem odwołania kursu przez Uczelnię.

8. Opłata za kurs obejmuje 80h zajęć, poczęstunek oraz materiały edukacyjne do zajęć.  

9. Opłata za kurs nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, wycieczek fakultatywnych jak i innych związanych z pobytem w Polsce.  

10. Uczestnictwo w wycieczkach jest dobrowolne.  

11. Uczelnia nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

12. Uczestnik jest zobowiązany do indywidualnego ubezpieczenia się na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu w Polsce. Koszt ubezpieczenia ponosi Uczestnik.  

13. Certyfikat ukończenia kursu jest wydawany pod warunkiem uzyskania przez uczestnika co najmniej 80% obecności na zajęciach.  

14. Przy odwołaniu zgłoszenia do 21 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zajęć Zgłaszający nie zostanie obciążony kosztami szkolenia. Niestawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 21 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zajęć spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami.

15. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (np.: e-mail, fax). Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.

16. W przypadku nie zebrania się co najmniej 10 osób dla utworzenia grupy szkoleniowej na danym poziome w terminie do 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu, kurs nie odbędzie się. Zgłaszający zostaną o tym poinformowani indywidualnie drogą e-mailową. Uczelnia zwraca wówczas opłatę rejestracyjną oraz opłatę za kurs.

17. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania do celów marketingowych zdjęć zrobionych w trakcie zajęć. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+