Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem, zmiany w wysokości wypłat zasiłków macierzyńskich oraz zawieranie umów o pracę po zmianach w 2016 roku

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy i ZUS, osób pracujących w działach personalnych oraz doświadczonych praktyków.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które wchodzą w życie w 2016 roku.

Pierwsza z ustaw wprowadza zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem, druga - skuteczniejszy sposób limitowania nadużywanych w praktyce umów o pracę na czas określony.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PROGRAM:

I. Zmiana ustawy Kodeks pracy dotycząca udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem
Dzień wejścia w życie - 02.01.2016 r.

Ważne !!!

Ustalanie wysokości % wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku podziału urlopu na części – na bazie najnowszych wyjaśnień ZUS.

Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

 1. Szczegółowe omówienie informacji zawieranych w składanych wnioskach o udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem
 2. Szczegółowe omówienie dokumentów dołączanych do wniosków o udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem
 3. Wzory wniosków o udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem

Zmiany w ustawie Kodeks pracy:

Podział urlopów na części:

 1. Nowe definicje osób uprawnionych do korzystania z urlopów w przypadku podziału urlopu na części
 2. Podział urlopów pomiędzy osobami niebędącymi pracownikami (umowy cywilnoprawne – działalność gospodarcza)
 3. Sytuacje w których pracownik może zrezygnować z urlopów

Urlop rodzicielski:

 1. Zmiany w terminach o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 2. Podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem lub innym członkiem rodziny
 3. Uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
 4. Podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
 5. Podział urlopu rodzicielskiego na części i wykorzystanie go w późniejszym terminie
 6. Wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na części na urlop wychowawczy
 7. Minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
 8. Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
 9. Możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 10. Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy
 11. Sposób obliczania wydłużonego urlopu rodzicielskiego (praktyczne przykłady)
 12. Proporcjonalne obniżenie wysokości zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w przypadku łączenia urlopu z wykonywaniem pracy

Urlop ojcowski:

 1. Podział urlopu ojcowskiego na części
 2. Wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
 3. Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski
 4. Przerwanie urlopu w przypadku gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej

Urlop wychowawczy:

 1. Okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego
 2. Wniosek o wykorzystanie urlopu wychowawczego
 3. Podział urlopu wychowawczego na części
 4. Wniosek o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
 5. Zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego

Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia:

 1. Wymiar godzinowy zwolnienia od pracy
 2. Podział zwolnienia na części
 3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia w przypadku wymiaru godzinowego

Wysokość przysługującego zasiłku:

 1. Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku
 2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach

Przepisy przejściowe

 1. Pracownik na dodatkowym urlopie macierzyńskim w dniu wejścia w życie nowych przepisów
 2. Pracownik na urlopie rodzicielskim w dniu wejścia w życie nowych przepisów
 3. Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego w dniu wejścia w życie nowych przepisów


II. Zmiana ustawy Kodeks pracy dotycząca zawierania umów o pracę
Dzień wejścia w życie - 22.02.2016 r.

Zmiany w ustawie Kodeks pracy

Zmiany dotyczące zawierania umów na okres próbny:

 1. Kilkukrotne zawieranie umów (praca tego samego i innego rodzaju)
 2. Ponowne zawarcie umowy po kilkuletniej przerwie w zatrudnieniu

Zmiany dotyczące zawierania umów na czas określony:

 1. Na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem (skutki przekroczenia limitów)
 2. Ponowne zatrudnienie pracownika po kilkuletniej przerwie u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony (czy odnowi się limit)

Stanowisko Ministerstwa Pracy

 1. Czy można zawrzeć kolejną umowę na czas określony z osobą, która była już pracownikiem u danego pracodawcy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (skutki ponownego zatrudnienia)

Stanowisko Ministerstwa Pracy

 1. Do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
 2. Obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy (sankcje nałożone na pracodawców)
 3. Zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
 4. Dłuższe okresy wypowiedzeń dla umów na czas określony
 5. Wpływ zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy a limity zawieranych umów

Przepisy przejściowe do umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów

 1. Jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
 2. Jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
 3. W jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?
 4. Jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?
 5. Czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
 6. W jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 1. Nowy wzór umowy o pracę
 2. Przykładowe zapisy w umowach o pracę (przyczyny obiektywne)

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

 1. Zmiany w ustalaniu wysokości wynagrodzenia w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 2. Zmiany w ustalaniu wysokości wynagrodzenia w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownicy w ciąży
 3. Zmiany w ustalaniu wysokości wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownicy karmiącej dziecko piersią

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w działach personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 30.01.2016 r., godz. 9.00-14.30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+