Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF - jako narzędzia diagnozy, terapii i ewaluacji działań terapeutycznych - NOWOŚĆ

Drukuj

W czasie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health) jej budową, możliwościami wykorzystania w diagnozowaniu pacjentów, pracy terapeutycznej i ewaluacji własnych działań. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił stosować Klasyfikację i tworzyć w oparciu o Klasyfikację arkusze diagnostyczne i plany terapeutyczne.

ODBIORCY KURSU

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych oraz studentów wszystkich tych specjalności.  

Cele kursu:

 1. Zapoznanie uczestników z budową i sposobami wykorzystania Międzynarodowej. Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności  i Zdrowia.
 2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji w diagnozie, planowaniu terapii i ocenie efektywności działań.
 3. Wskazanie uniwersalnego charakteru Klasyfikacji dla różnych specjalistów pracujących z ludźmi.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 1. Uczestnik zna historię powstania ICF,
 2. Uczestnik rozumie podstawowe pojęcia wykorzystywane w ICF,
 3. Uczestnik wie jak skonstruowana jest klasyfikacja,
 4. Uczestnik potrafił znaleźć informacje i narzędzia opracowane w oparciu o ICF.

Umiejętności:

 1. Uczestnik potrafi odczytać zakodowany za pomocą ICF opis pacjenta,
 2. Uczestnik potrafi kodować informacje o pacjencie za pomocą klasyfikacji,
 3. Uczestnik potrafi dostrzec związki pomiędzy różnymi czynnikami wpływającymi na życie człowieka,
 4. Uczestnik potrafi skonstruować narzędzie diagnostyczne do ewaluacji swoich działań,
 5. Uczestnik potrafi skonstruować plan terapeutyczny w oparciu o ICF,
 6. Uczestnik potrafi prowadzić dokumentację zgodną z założeniami ICF.

Kompetencje społeczne:

 1. Uczestnik potrafi wykorzystać Klasyfikację we współpracy z innymi specjalistami pracującymi z tym samym pacjentem,
 2. Uczestnik dostrzega wielowymiarowy charakter pracy terapeutycznej z pacjentem,
 3. Uczestnik potrafi porozumiewać się językiem Klasyfikacji z innymi specjalistami.

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

Dr n. o zdr. Aneta Skworc fizjoterapeuta neurorozwojowy w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. Absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, ocena jakości globalnych ruchów wg Prechtl`a, NBAS (Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazelton'a),  Halliwick, Kinesiology taping, Trójpłaszczyznowa terapia stóp oraz AFE (Zwiększanie przepływu wydechowego i wdechowego / Augmentation du Flux Expiratoire). Wieloletni staż pracy z dziećmi. Współorganizator szkoleń warsztatowych oraz lider na kursie NDT- Bobath. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

mgr Lucyna Balcerak – oligofrenopedagog, 20 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, ukończyła studia podyplomowe z zakresu: logopedii i terapii pedagogicznej, zarządzania placówką oświatową, ukończyła szereg kursów doskonalących szczególnie z zakresu metod pedagogicznych i zarządzania jakością, autorka artykułów w Raporcie Dyrektora Szkoły, współtworzyła model systemu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach EFS POWER, który testowany będzie w Zabrzu, modelu wykorzystującego Klasyfikację do udzielania odpowiedniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.


RAMOWY PROGRAM KURSU

I dzień

 1. Wprowadzenie do ICF. Historia powstania. Potrzeba zastosowania. Doświadczenia w stosowaniu w innych krajach. Interakcyjny model diagnozy.
 2. Podstawowe pojęcia stosowane w ICF. Struktura Klasyfikacji. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Kwalifikatory źródłem informacji o sposobie funkcjonowania pacjenta (zdolność, wykonanie, czynnik środowiskowy) Wykorzystanie kodów ICF do opisu pacjenta. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Możliwości wykorzystywania ICF – przegląd wykorzystywanych narzędzi w Polsce i na świecie, strony internetowe, narzędzia. Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników.

II dzień

 1. Rehabilitacja, jej cechy i schemat postępowania.
 2. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Konstruowanie planu terapeutycznego w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Ocena efektywności działań terapeutycznych za pomocą ICF . Plusy i minusy klasyfikacji. Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników. 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  26-27.09.2020 r. - ODWOŁANY

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00 – 16:00 ( sobota-niedziela ) 

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. numer 5

KOSZT UCZESTNICTWA: 540 zł brutto/osobę

Realizujemy również szkolenia zamknięte dla grup.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+