Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF - jako narzędzia diagnozy, terapii i ewaluacji działań terapeutycznych - NOWOŚĆ

Drukuj

 

W czasie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health) jej budową, możliwościami wykorzystania
w diagnozowaniu pacjentów, pracy terapeutycznej i ewaluacji własnych działań. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił stosować Klasyfikację i tworzyć
w oparciu o Klasyfikację arkusze diagnostyczne i plany terapeutyczne.

ODBIORCY KURSU

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych oraz studentów wszystkich tych specjalności.  

Cele kursu:

 1. Zapoznanie uczestników z budową i sposobami wykorzystania Międzynarodowej. Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności  i Zdrowia.
 2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji w diagnozie, planowaniu terapii i ocenie efektywności działań.
 3. Wskazanie uniwersalnego charakteru Klasyfikacji dla różnych specjalistów pracujących z ludźmi.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 1. znał historię powstania ICF
 2. rozumiał podstawowe pojęcia wykorzystywane w ICF
 3. wiedział jak skonstruowana jest klasyfikacja
 4. potrafił znaleźć informacje i narzędzia opracowane w oparciu o ICF

Umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 1. umiał odczytać zakodowany za pomocą ICF opis pacjenta
 2. kodować  informacje o pacjencie za pomocą klasyfikacji
 3. dostrzegał związki pomiędzy różnymi czynnikami wpływającymi na życie człowieka,
 4. umiał skonstruować narzędzie diagnostyczne do ewaluacji swoich działań
 5. umiał skonstruować plan terapeutyczny w oparciu o ICF
 6. umiał prowadzić dokumentację zgodną z założeniami ICF

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 1. potrafił wykorzystać Klasyfikację we współpracy z innymi specjalistami pracującymi z tym samym człowiekiem
 2. dostrzegał wielowymiarowy charakter pracy terapeutycznej z człowiekiem
 3. umiał porozumiewać się językiem Klasyfikacji z innymi specjalistami

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

Dr n. o zdr. Aneta Skworc fizjoterapeuta neurorozwojowy w Centrum Edukacji
i Rehabilitacji w Zabrzu. Absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, ocena jakości globalnych ruchów wg Prechtl`a, NBAS (Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazelton'a),  Halliwick, Kinesiology taping, Trójpłaszczyznowa terapia stóp oraz AFE (Zwiększanie przepływu wydechowego i wdechowego / Augmentation du Flux Expiratoire). Wieloletni staż pracy
z dziećmi. Współorganizator szkoleń warsztatowych oraz lider na kursie NDT- Bobath. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych
i zagranicznych.

mgr Lucyna Balcerak – oligofrenopedagog, 20 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, ukończyła studia podyplomowe
z zakresu: logopedii i terapii pedagogicznej, zarządzania placówką oświatową, ukończyła szereg kursów doskonalących szczególnie z zakresu metod pedagogicznych i zarządzania jakością, autorka artykułów w Raporcie Dyrektora Szkoły, współtworzyła model systemu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach EFS POWER, który testowany będzie w Zabrzu, modelu wykorzystującego Klasyfikację do udzielania odpowiedniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.RAMOWY PROGRAM KURSU

I dzień

 1. Wprowadzenie do ICF. Historia powstania. Potrzeba zastosowania. Doświadczenia w stosowaniu w innych krajach. Interakcyjny model diagnozy.
 2. Podstawowe pojęcia stosowane w ICF. Struktura Klasyfikacji. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Kwalifikatory źródłem informacji o sposobie funkcjonowania pacjenta (zdolność, wykonanie, czynnik środowiskowy) Wykorzystanie kodów ICF do opisu pacjenta. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Możliwości wykorzystywania ICF – przegląd wykorzystywanych narzędzi w Polsce i na świecie, strony internetowe, narzędzia. Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników.

II dzień

 1. Rehabilitacja, jej cechy i schemat postępowania.
 2. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Konstruowanie planu terapeutycznego w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Ocena efektywności działań terapeutycznych za pomocą ICF . Plusy i minusy klasyfikacji. Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  realizujemy szkolenie zamknięte dla Instytucji

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00 – 17.30 ( sobota-niedziela ) lub  15:00-20:00 piątek, 8:00-17:00 sobota

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. numer 5

KOSZT UCZESTNICTWA: 540 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+