Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

Drukuj

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Studentów, pragnących zdobyć nowy zawód analityka AML,
 • Osób zainteresowanych nabyciem umiejętności AML,
 • Właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • Kancelarii doradztwa podatkowego,
 • Podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
 • Biegłych rewidentów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami osób odpowiedzialnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

CEL SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie nakłada ustawa, w zakresie:

 • Wyznaczenia osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków
  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Zapewnienia udziału pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
 • Obowiązku poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
 • Przeprowadzania bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.

Proponowane szkolenie ma zapewnić nie tylko realizację owego obowiązku ustawowego, ale przede wszystkim dostarczenie najbardziej aktualnych informacji i praktyk dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a przez to gwarantować najwyższy poziom aktywności uczestników w rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania ustawy

Uzyskany certyfikat realizacji kursu jest potwierdzeniem nabycia umiejętności w zakresie AML, będąc podstawą zatrudnienia na stanowisku tzw. analityka AML.

Po zakończeniu kursu Słuchacz posiada wiedzę i umiejętności do przystąpienia i uzyskania zaświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

METODYKA/TREŚCI SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość regulacji i systemu ryzyk występujących w przedsiębiorstwie, w szczególności systemu zarządzania ryzykami.

PROGRAM:

I. Wprowadzenie

1.Pranie pieniędzy – zagrożenia
2.Instytucja zobowiązana
3.Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy
4.Zadania instytucji obowiązanych, w tym zasady opracowania wewnętrznej procedury
5.Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
6.Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

II. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
III. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie
IV. Rodzaje instytucji obowiązanych
V.  Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej
VI. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji)
VII. Kontrola instytucji obowiązanych
VIII. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy
IX. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach
X. Podsumowanie, indywidualne konsultacje, zapytania

PROWADZĄCY:

Mariusz Wilkus - Praktyk bankowiec, wykładowca uczelni w Polsce i zagranicą m.in. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, University Birmingham, specjalizacja: ryzyko operacyjne, audyt i kontrola wewnętrzna, compliance oraz ład korporacyjny, biegły sądowy z zakresu bankowości przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Były pracownik UKNF w Warszawie, Pion Inspekcji Banków (licencja audytora zakończona egzaminem państwowym), kierujący zespołem inspekcyjnym w bankach, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, przed zatrudnieniem w UKNF pracownik Getin Banku S.A. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener. Współpracownik instytucji edukacyjnych i szkoleniowych wielu przedsiębiorstw, banków w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu. Skutecznie wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu i compliance w wielu przedsiębiorstwach w Polsce.   

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9 h szkoleniowych,

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

KOSZT UCZESTNICTWA:  320,00 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+