PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zastosowanie gipsów hamujących w usprawnianiu dzieci z wzmożonym napięciem mięśniowym – warsztaty praktyczne

Drukuj

Zastosowanie gipsów hamujących w usprawnianiu dzieci z wzmożonym napięciem mięśniowym – warsztaty praktyczne

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla techników fizjoterapii, fizjoterapeutów, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), studentów ostatniego roku fizjoterapii.

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:

 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
 • NDT Bobath Basic
 • lub innych kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii

CEL SZKOLENIA:

 1. Omówienie przyczyn różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego (DCD, spastyczność, sztywność)
 2. Opanowanie diagnostyki różnicującej celem doboru odpowiednich środków terapeutycznych
 3. Opanowanie praktycznych umiejętności zakładania gipsów hamujących.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę dziecka z różnymi formami wzmożonego napięcia,
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić testy różnicujące dla różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki różnicującej typy wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi zastosować odpowiednie środki fizjoterapeutyczne w zależności od typu wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio wyjaśnić rodzicom mechanizmy działania różnych metod usprawniania stosowanego u osób ze wzmożonym napięciem,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej

PROGRAM:

Tematyka kursu dotyczy aktualnych możliwości usprawniania dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego. Problem zaprezentowany jest w dwóch aspektach, w zakresie normalizacji napięcia:

 • posturalnego (centralnego)
 • dystalnego 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Część teoretyczna przedstawia specyfikę usprawniania w różnych okresach rozwojowych, czyli na różnych etapach rozwoju spastyczności. 

W części praktycznej zaprezentowane zostaną dzieci, u których zastosowano wybrane metody leczenia spastyczności.

09:00 – 10:30 Wykład: Charakterystyka różnych form wzmożonego napięcia (DCD, spastyczność, sztywność).

10:30 – 10:45 – przerwa  

10:45 – 12:15 Ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie testów różnicujących typy zaburzeń napięcia mięśniowego.

12:15 – 12:45 – przerwa

12:45–14:15 Wykład: Wpływ gipsów hamujących na wybrane parametry posturalne – doświadczenia kliniczne

Ćwiczenia: Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących – demonstracja na dziecku

14:15 – 14:30 –  przerwa

14.30 – 16.00 Ćwiczenia: Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących – ćwiczenia na sobie.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:


 

dr n. k. f. Anna Gogola  - Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

TERMIN: 22.04.2023 r. - ODWOŁANE

GODZINY REALIZACJI:  sobota: 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek C - Akademii Górnośląskiej ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

KOSZT UCZESTNICTWA: 600 zł /osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne, konieczność przywiezienia przez każdą osobę podkładki ze sklejki o kształcie i wielkości własnej stopy. Podkładka będzie potrzebna do zakładania gipsu w trakcie zajęć praktycznych.

INNE: z uwagi na często pojawiające się pytanie dotyczące dostępności książki autorstwa prof. Małgorzaty Matyja: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” informujemy, że obecnie dostępne jest II wydanie tej pozycji: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Print Cafe.pl, Katowice, 2022. Osoby zainteresowane zakupem książki, prosimy o kontakt e-mailowy z autorką pod adresem: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl. Nakład jest ograniczony i decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+