PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego

Drukuj

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), studentów ostatnich lat fizjoterapii.

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:
- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
- Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
- kurs NDT Bobath Basic

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

Tematyka kursu dotyczy aktualnych możliwości usprawniania dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego. Problem zaprezentowany jest w dwóch aspektach, w zakresie normalizacji napięcia:

 • posturalnego (centralnego)
 • dystalnego 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 
Część teoretyczna przedstawia specyfikę usprawniania w różnych okresach rozwojowych, czyli na różnych etapach rozwoju spastyczności. 

W części praktycznej zaprezentowane zostaną dzieci, u których zastosowano wybrane metody leczenia spastyczności.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z różnymi formami wzmożonego napięcia mięśniowego oraz metodami fizjoterapeutycznymi oraz ortopedycznymi stosowanymi w usprawnianiu osób zaburzoną regulacją napięcia ze szczególnym uwzględnieniem szlaków etiologicznych związanych ze spastycznością.

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego oraz metod leczenia ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę i terapie dziecka z różnymi formami wzmożonego napięcia,
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić testy różnicujące dla różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić testy różnicujące i poprawnie skierować pacjenta do dalszego leczenia z zastosowaniem metod inwazyjnych

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki różnicującej typy wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi zastosować odpowiednie środki fizjoterapeutyczne w zależności od typu wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio wyjaśnić rodzicom mechanizmy działania różnych metod usprawniania stosowanego u osób ze wzmożonym napięciem,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej


PROGRAM:

1. Rola ośrodków rdzeniowych i nadrdzeniowych w regulacji napięcia mięśniowego
2. Prezentacja różnych form wzmożonego napięcia - analiza szczegółowa spastyczności i sztywności
3. Czynniki wpływające na wzrost nieprawidłowego napięcia w trakcie rozwoju dziecka
4. Diagnostyka różnicująca typy zaburzeń napięcia mięśniowego
5. Kompleksowe usprawnianie dzieci ze spastycznymi typami m.p.dz.
6. Teoretyczne podstawy do stosowania gipsów hamujących
7. Praktyczne wykorzystanie testów różnicujących oraz specyficznych form terapii w usprawnianiu dzieci ze wzmożonym napięciem
8. Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących (zakładanie gipsów hamujących na kończyny dolne) - ćwiczenia na sobie
9. Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących - demonstracja na dziecku
10. Wpływ gipsów hamujących na wybrane parametry posturalne - wykorzystanie obiektywnych metod pomiarowych
11. Deformacje układu ruchu w m.p.dz i różne możliwości zabezpieczenia
12. Postępowanie ortopedyczne w przypadku deformacji układu ruchu – podejście chailey’owskie
13. Postępowanie neurochirurgiczne - selektywna rizotomia dorsalna (SDR) - prezentacja możliwości funkcjonalnych dziecka przed i po wykonaniu SDR
14. Praktyczne wykorzystanie testów różnicujących oraz specyficznych form terapii w usprawnianiu dzieci ze wzmożonym napięciem - demonstracja pracy z dzieckiem

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f. Małgorzata Matyja 
Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. 
W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola  - Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 


                                  NAJBLIŻSZY TERMIN:     04-05.12.2021  REKRUTACJA OTWARTA

 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  sobota: 09.00 - 16.00, niedziela: 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 750 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne, konieczność przywiezienia przez każdą osobę podkładki ze sklejki o kształcie i wielkości stopy. Podkładka będzie potrzebna do zakładania gipsu w trakcie zajęć praktycznych.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+