Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kwalifikacja artykułów do druku w Zeszytach Naukowych

Drukuj
 1. Do publikacji przyjmowane będą wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, w rozumieniu Załącznika do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 2. Do Redakcji należy przekazać wersję elektroniczną artykułu w edytorze tekstu WORD za pośrednictwem redaktora tematycznego danego wydania Zeszytów, a ponadto do każdego artykułu powinny być załączone:
  - podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w Zeszytach Naukowych,
  - oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą ghostwriting i procentowym wkładzie poszczególnych autorów pracy (jeżeli występuje więcej, niż jeden autor danego artykułu).

 3. W kolejnym etapie wstępną ocenę merytoryczną przeprowadzają wybrani członkowie Komitetu Naukowego oraz redaktorzy tematyczni danego numeru czasopisma.

 4. Artykuły przyjęte do publikacji w Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania GWSH recenzowane mogą być w następujący sposób:
  - spójny tematycznie numer Zeszytu recenzowany jest jako całość przez jednego lub dwóch recenzentów zewnętrznych, tzn. nie związanych stosunkiem pracy w jakiejkolwiek formie z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową posiadających minimum stopień doktora habilitowanego w danej dyscyplinie nauki, a recenzja ma formę opisową;
  - jeżeli dany numer zeszytu nie jest spójny tematycznie, to każdy z artykułów recenzowany jest przez innego recenzenta (jednego lub dwóch) na załączonym formularzu recenzji, przy czym każdy recenzent musi posiadać minimum stopień doktora habilitowanego w danej dyscyplinie nauki i nie być związanym z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową stosunkiem pracy w jakiejkolwiek formie;
  - w każdym z tych przypadków recenzenci podpisują oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami artykułów;
  - warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest jednoznaczna pozytywna rekomendacja recenzenta.

 5. Jeśli z recenzji wynika, że praca wymaga poprawek Redakcja odsyła autorowi tekst celem jego poprawy w określonym terminie. Autor odsyłając pracę po zmianach jest zobowiązany wskazać naniesione poprawki. Brak odpowiedzi autora uznane będzie za rezygnację z publikowania w Zeszytach Naukowych.

 6. Jeżeli dany numer Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania GWSH w założeniu ma być spójny tematycznie, to za zgodność artykułu z zakresem tematycznym danego numeru czasopisma podstawowej jednostki GWSH z serii Zeszytów Naukowych odpowiada redaktor naukowy danego wydania.

 7. Redaktor naukowy może przekazać uprawnienia dotyczące wskazania recenzentów Radzie Naukowej danego czasopisma podstawowej jednostki GWSH.

 8. Recenzowanie artykułów może się odbywać w systemie double-blind review process, lub też w warunkach znajomości przez recenzentów tożsamości autorów artykułów, pod warunkiem braku konfliktu interesów w stosunku do autorów (w myśl interpretacji punktu 4. podpunktu (5)b. załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012r.), co potwierdzone musi być pisemnym oświadczeniem recenzenta.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+